Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

Trang chủ / Điều khoản & điều kiện dành cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn

Điều khoản & điều kiện dành cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn

Ngày có hiệu lực: kể từ 20/5/2024

Vui lòng đọc kỹ Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này. Bằng việc đăng ký hoặc gửi yêu cầu đăng ký làm Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trên Nền Tảng Giao Dịch, Quý Khách đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng của website này và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này sẽ áp dụng bất kể cách thức mà Quý Khách truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch.

Chúng tôi có thể sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này tùy từng thời điểm và sẽ đăng tải phiên bản sửa đổi lên website này, và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên website hoặc có hiệu lực vào một ngày khác được ấn định theo đó. Quý Khách đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo riêng cho từng Quý Khách về bất kỳ sự sửa đổi nào nêu trên. Việc Quý Khách tiếp tục truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch hoặc có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Tài Khoản của Quý Khách (bao gồm bất kỳ khoản thanh toán hoặc khoản tiền nào ghi nợ vào hoặc thông qua Tài Khoản của Quý Khách và sự hiện hữu của bất kỳ Khoản Đầu Tư nào đang có mà Quý Khách nhận được), sau khi phiên bản sửa đổi của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có hiệu lực, sẽ xác lập thành chấp thuận vô điều kiện của Quý Khách đối với phiên bản sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, trừ khi trước đó chúng tôi được Quý Khách thông báo điều ngược lại hoặc không trễ hơn [ba (03) ngày] kể từ ngày đăng tải phiên bản sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

1.1 Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ có cùng ý nghĩa khi được sử dụng trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, và ngoài ra, các thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa tương ứng như sau:

 • Tài Khoản là một tài khoản được Validus cấp cho một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn để truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch và sử dụng Dịch Vụ;
 • Ngân Hàng Trung Gian là một tổ chức tín dụng được phép do Validus chỉ định tùy từng thời điểm để mở, duy trì và quản lý Tài Khoản Trung Gian;
 • Phí Thường Niên có nghĩa là phí mà một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải thanh toán cho Validus hằng năm, được quy định tại Biểu Phí Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
 • Ngày Làm Việc có nghĩa là ngày (ngoại trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ được công bố) mà vào ngày đó các ngân hàng thương mại mở cửa hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;
 • Khoản Nợ có nghĩa là mọi khoản tiền nợ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo các Tài Liệu Giao Dịch mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là một bên tham gia;
 • Tài Khoản Chỉ Định có nghĩa là tài khoản ngân hàng được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn xác định trong Thông Tin Đăng Ký của mình hoặc được cập nhật bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tùy từng thời điểm thông qua Nền Tảng Giao Dịch cho Tài Khoản của mình, với điều kiện là việc cập nhật thông tin về tài khoản ngân hàng sẽ chỉ có hiệu lực sau bảy Ngày Làm Việc kể từ khi Validus chấp nhận cập nhật đó;
 • Tài Khoản Trung Gian là một tài khoản được mở, duy trì và quản lý bởi Ngân Hàng Trung Gian cho mục đích giữ và quản lý vốn của các Nhà Đầu Tư và các khoản hoàn trả của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn; điều chuyển các khoản tiền này theo các mục đích phù hợp với các Tài Liệu Giao Dịch. Thông tin chi tiết về Tài Khoản Trung Gian sẽ được Validus thông báo cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tùy từng thời điểm;
 • Sự Kiện Vi Phạm có nghĩa như được nêu tại Điều 17;
 • Hồ Sơ Đăng Ký có nghĩa như được nêu tại Điều 5.1;
 • Đơn Đăng Ký Vay có nghĩa là một Tài Liệu Giao Dịch theo Hồ Sơ Đăng Ký của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, được đăng tải trên Nền Tảng Giao Dịch để các Nhà Đầu Tư có thể đầu tư Khoản Vay Yêu Cầu cho một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn xác định theo các điều khoản và điều kiện của các Tài Liệu Giao Dịch liên quan;
 • Khoản Nợ Tài Chính có nghĩa là bất kỳ khoản nợ nào đối với hoặc liên quan đến:
  • các khoản tiền vay;
  • bất kỳ khoản tiền nào được huy động bằng việc chấp nhận theo bất kỳ hình thức tín dụng chấp nhận nào hoặc hình thức phi vật chất tương đương;
  • bất kỳ khoản tiền nào được huy động theo bất kỳ tín dụng mua kỳ phiếu nào hoặc phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, giấy nợ, cổ phiếu vay nợ hoặc bất kỳ công cụ tương tự nào;
  • theo nguyên tắc GAAP phiên bản áp dụng mới nhất, được coi là một nghĩa vụ thanh toán ghi trong bảng cân đối kế toán;
  • các khoản phải thu được bán hoặc được chiết khấu (ngoài các khoản phải thu trong phạm vi được bán trên cơ sở không truy đòi);
  • bất kỳ khoản tiền nào được huy động theo bất kỳ giao dịch nào khác (kể cả bất kỳ hợp đồng mua bán kỳ hạn nào) thuộc loại không được đề cập trong bất kỳ đoạn nào khác của định nghĩa này có tác động thương mại như là một khoản vay;
  • bất kỳ giao dịch phái sinh nào được ký kết liên quan đến việc bảo vệ đối với hoặc hưởng lợi từ biến động tỷ giá hoặc giá (và, khi tính giá trị của bất kỳ giao dịch phái sinh nào, chỉ giá trị hạch toán theo giá thị trường (hoặc, nếu có số tiền thực tế đến hạn do việc chấm dứt hoặc kết thúc giao dịch phái sinh hay khoản tiền đó) mới được tính đến);
  • bất kỳ nghĩa vụ bảo đảm đối ứng nào liên quan đến bảo lãnh, bồi hoàn, trái phiếu, thư tín dụng dự phòng hoặc thư tín dụng chứng từ hoặc bất kỳ công cụ nào khác do một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính phát hành; và
  • số tiền của bất kỳ trách nhiệm có liên quan đến bất kỳ bảo lãnh hoặc bồi hoàn nào đối với bất kỳ mục nào được đề cập tại điểm (i) đến (viii) ở trên.
 • Khoản Giải Ngân có nghĩa là số tiền vay được giải ngân cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan đến và theo một Đơn Đăng Ký Vay;
 • Phí Giải Ngân Thành Công có nghĩa là khoản phí mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải trả cho Validus căn cứ vào khoản cho vay thành công của Đơn Đăng Ký Vay của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo quy định tại Biểu Phí Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
 • GAAP có nghĩa là các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam;
 • Các Bên Được Bồi Hoàn có nghĩa như được nêu tại Điều 19.2;
 • Thuế Gián Thu có nghĩa là thuế hàng hóa và dịch vụ, thuế tiêu thụ, thuế giá trị gia tăng hoặc bất kỳ loại thuế nào có tính chất tương tự;
 • Khoản Đầu Tư có nghĩa là hình thức đầu tư hoặc cấp vốn mà Nhà Đầu Tư cung cấp cho một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có thể được niêm yết trên Nền Tảng Giao Dịch để Nhà Đầu Tư lựa chọn theo từng thời điểm;
 • Tỷ lệ Đầu Tư Tối Thiểu có nghĩa là tỷ lệ phần trăm tối thiểu của Khoản Vay Yêu Cầu được yêu cầu để cấp vốn thành công cho một Đơn Đăng Ký Vay, mà Validus, theo xem xét riêng và độc lập của mình, ấn định liên quan đến từng Đơn Đăng Ký Vay;
 • Cam Kết Đầu Tư có nghĩa là sự chấp thuận của một Nhà Đầu Tư liên quan đến một Đơn Đăng Ký Vay nhằm cấp vốn cho Đơn Đăng Ký Vay đó với số tiền mà Nhà Đầu Tư ấn định trong chấp thuận của mình;
 • Nhà Đầu Tư là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức (dù có tư cách pháp nhân hay không có tư cách pháp nhân) được thành lập hợp pháp, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và đã được đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch nhằm mục đích cấp vốn, riêng rẽ hoặc cùng với các Nhà Đầu Tư khác, cho các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thông qua Nền Tảng Giao Dịch;
 • Nền Tảng Giao Dịch có nghĩa là nền tảng trực tuyến được vận hành bởi Validus nhằm cung cấp Dịch Vụ cho các Nhà Đầu Tư và các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tại website này hoặc thông qua ứng dụng trên điện thoại di động.
 • Phí Trả Trước có nghĩa là khoản phí mà một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải trả cho Validus khi muốn trả trước một Khoản Nợ theo một Tài Liệu Giao Dịch, được quy định tại Biểu Phí Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
 • Phí Đăng Ký có nghĩa là khoản phí mà bất kỳ chủ thể nào muốn đăng ký làm Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn sẽ phải trả cho Validus, được quy định tại Biểu Phí Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
 • Thông Tin Đăng Ký có nghĩa là các thông tin và/hoặc các tài liệu do Validus yêu cầu tùy từng thời điểm và phải được đăng tải lên website này hoặc Nền Tảng Giao Dịch trong quá trình đăng ký (bao gồm nhưng không giới hạn các bản sao nghị quyết phê duyệt, bản trích xuất thông tin doanh nghiệp/hộ kinh doanh, tài liệu thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh, báo cáo tài chính gần nhất, hộ chiếu hoặc chứng minh thư của người đại diện theo pháp luật/giám đốc/chủ hộ kinh doanh, văn bản xác nhận địa chỉ, các tài liệu khác xác nhận thông tin khách hàng của Quý Khách mà Validus có thể yêu cầu tùy từng thời điểm);
 • Thời Hạn Nhận Đơn có nghĩa là khoảng thời gian để Tài Liệu Giao Dịch được đăng tải lên Nền Tảng Giao Dịch cho Nhà Đầu Tư nộp Cam Kết Đầu Tư của mình, và sẽ do Validus, theo xem xét riêng và độc lập của mình, xác định dựa trên giao dịch mà các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan;
 • Khoản Vay Yêu Cầu có nghĩa là số tiền do Validus ghi nhận trong Đơn Đăng Ký Vay mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn yêu cầu từ các Nhà Đầu Tư;
 • Lệnh Trừng Phạt có nghĩa là bất kỳ lệnh trừng phạt nào hiện tại và tùy từng thời điểm bị áp đặt bởi Việt Nam, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Liên Hợp Quốc và/hoặc bất kỳ cơ quan hay tổ chức quản lý hoặc giám sát nào;
 • Biện Pháp Bảo Đảm là cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, cầm giữ hoặc bất kỳ biện bảo đảm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc bất kỳ thỏa thuận hoặc thu xếp nào khác có giá trị tương tự để bảo đảm cho nghĩa vụ của bất kỳ người nào;
 • Tài Liệu Bảo Đảm là bất kỳ tài liệu nào nhằm bảo đảm cho bất kỳ khoản tiền và nghĩa vụ nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo Đơn Đăng Ký Vay dưới hình thức và nội dung thỏa mãn yêu cầu của Validus với tư cách là bên đại diện theo ủy quyền của (các) Nhà Đầu Tư liên quan;
 • Dịch Vụ là việc Validus cung cấp một môi trường giao dịch trực tuyến thông qua Nền Tảng Giao Dịch nơi mà các Nhà Đầu Tư và các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có thể tương tác để cấp và nhận vốntrên cơ sở các điều khoản của Tài Liệu Giao Dịch liên quan; và bao gồm, trong chừng mực mà pháp luật cho phép, các hỗ trợ của Validus do Validus quy định cụ thể vào từng thời điểm đối với các Nhà Đầu Tư và Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nhằm triển khai công việc theo các thỏa thuận có liên quan, và bất kỳ các bổ sung, điều chỉnh, đình chỉ hoặc chấm dứt nào của các thỏa thuận này;
 • VND có nghĩa là đơn vị tiền tệ hợp pháp của Việt Nam;
 • Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào (bao gồm nhưng không giới hạn doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh) đã được đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này cho mục đích tiếp nhận vốn từ Nhà Đầu Tư thông qua Nền Tảng Giao Dịch;
 • Biểu Phí Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có nghĩa là biểu phí mà Validus thông báo cho các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thông qua Nền Tảng Giao Dịch hoặc Tài Liệu Giao Dịch hoặc thông tin trao đổi khác tùy từng thời điểm trước khi áp dụng chính thức các khoản phí đó, được nêu tại (https://www.validus.vn/funded-entity-fee-schedule) và có thể thay đổi tùy thời điểm;
 • Thuế có nghĩa là bất kỳ khoản thuế, lệ phí, phí, nghĩa vụ hoặc phí khác có tính chất tương tự (bao gồm tiền phạt hoặc lãi phải trả liên quan đến bất kỳ việc không thanh toán hoặc thanh toán trễ đối với bất kỳ khoản tiền nào kể trên);
 • Khấu Trừ Thuế có nghĩa là việc khấu trừ hoặc thu hồi từ một khoản thanh toán theo Tài Liệu Giao Dịch đối với hoặc liên quan đến Thuế;
 • Điều Khoản Sử Dụng có nghĩa là các điều khoản sử dụng liên quan đến việc truy cập trực tuyến vào website này và Nền Tảng Giao Dịch của bất kỳ người nào (một bản sao của Điều Khoản Sử Dụng được đăng tải trên website này), có thể được Validus sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế và đăng tải lại lên website này tùy từng thời điểm;
 • Tài Liệu Giao Dịch có nghĩa là bất kỳ tài liệu nào mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có thể ký kết với Validus hoặc với Nhà Đầu Tư liên quan (bất kể là có thông qua Validus hay không) tùy từng thời điểm, liên quan đến bất kỳ Dịch Vụ nào được cung cấp và bất kỳ việc Đầu Tư nào, bao gồm các Tài Liệu Bảo Đảm.
 • Lãi Trên Nợ Gốc Quá Hạn có nghĩa như được nêu tại Điều 8.2;
 • Validus có nghĩa là Công ty TNHH Phát triển VGrowth, một công ty được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, là chủ sở hữu của Nền Tảng Giao Dịch và là nhà cung cấp Dịch Vụ.

1.2 Trong Các Điều Khoản Và Điều Điện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác đi:

 • “người” nói đến một cá nhân, một công ty, một pháp nhân hoặc một tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • mọi tham chiếu đến bất kỳ pháp nhân hoặc cá nhân nào, bao gồm, nếu phù hợp, tham chiếu đến các đại lý được ủy quyền, người đại diện, người kế nhiệm hoặc người được chỉ định của pháp nhân hoặc cá nhân đó;
 • một tham chiếu đến “bao gồm” có nghĩa là “bao gồm, nhưng không giới hạn”;
 • các từ số ít bao hàm cả số nhiều và ngược lại; và
 • các từ chỉ một giới tính sẽ bao hàm tất cả các giới tính khác.

Điều Khoản Sử Dụng sẽ phụ thuộc vào Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, cả hai đều có giá trị ràng buộc đối với Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn . Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa hai văn bản này, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn sẽ được ưu tiên áp dụng để giải quyết mâu thuẫn đó. Để tránh hiểu nhầm, mọi quy định khác của Điều Khoản Sử Dụng (trong chừng mực không trái với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn) sẽ tiếp tục ràng buộc các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

3.1 Để có thể tiếp cận Dịch Vụ được cung cấp thông qua Nền Tảng Giao Dịch với tư cách là một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, Quý Khách phải:

 • (i) là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoặc hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh hoặc một cá nhân có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, và (ii) có một tài khoản ngân hàng do chính doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh đó đứng tên được mở hợp lệ tại Việt Nam. Validus không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ đăng ký hoạt động kinh doanh của Quý Khách với cơ quan Nhà nước Việt Nam và vì vậy, bằng việc nộp đơn gia nhập Nền Tảng Giao Dịch, Quý Khách đảm bảo và tự chịu trách nhiệm tuân thủ các điều kiện đăng ký kinh doanh mà Pháp Luật Việt Nam áp dụng đối với Quý Khách tùy từng thời điểm;
 • không đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch với tư cách là một Nhà Đầu Tư;
 • thanh toán Phí Đăng Ký cần thiết;
 • đáp ứng các chính sách và yêu cầu nội bộ khác (bao gồm các đánh giá tín dụng) của Validus và phải được Validus đăng ký thành công trên Nền Tảng Giao Dịch với tư cách là một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn; và
 • không phải là người bị pháp luật áp dụng cấm tham gia vào các giao dịch liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào được cung cấp thông qua Nền Tảng Giao Dịch.

3.2 Là một phần của quy trình đăng ký, Quý Khách cần cung cấp Thông Tin Đăng Ký cho Validus. Theo các hướng dẫn và chính sách nội bộ của mình (bao gồm các đánh giá tín dụng), Validus theo xem xét riêng và độc lập của mình, có quyền quyết việc đăng ký hay không đăng ký Quý Khách trở thành Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc áp dụng các hạn chế đối với bất kỳ giao dịch nào trên Tài Khoản của Quý Khách bất cứ lúc nào hoặc từ chối đơn đăng ký của Quý Khách nếu chúng tôi cho là phù hợp để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ bắt buộc của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi không được cung cấp Thông Tin Đăng Ký cần thiết. Để biết chi tiết về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Khách (bao gồm bất kỳ thông tin nào trong Thông Tin Đăng Ký của Quý Khách), vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi và các điều khoản dưới đây.

3.3 Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với bất kỳ thông tin, tài liệu, kê khai hoặc xác nhận nào mà Quý Khách cung cấp cho Validus, Quý Khách phải nhanh chóng cập nhật các thay đổi này lên Nền Tảng Giao Dịch và thông báo cho Validus.

3.4 Quý Khách đồng ý nhận thông báo (thông qua bất kỳ phương tiện nào) từ Validus và các đối tác của Validus, bao gồm các tài liệu tiếp thị như bản tin, cập nhật và khuyến mãi về Dịch Vụ, Nền Tảng Giao Dịch và/hoặc website này. Để tránh hiểu nhầm, Quý Khách có quyền hủy đăng ký hoặc thực hiện theo bất kỳ cách thức phù hợp nào theo quy định của pháp luật để từ chối nhận thônglieu bao gồm các tài liệu tiếp thị từ Validus.

3.5 Khi nộp đơn đăng ký để trở thành Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, Quý Khách tại đây đảm bảo, cam đoan và cam kết với Validus vào ngày đăng ký và vào từng ngày về sau khi đã là Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn rằng:

 • mọi Thông Tin Đăng Ký được Quý Khách đăng tải là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ;
 • mỗi cá nhân thay mặt cho Quý Khách, nếu có, đã nhận được sự chấp thuận và ủy quyền hợp lệ để đăng ký và truy cập Nền Tảng Giao Dịch, vận hành Tài Khoản và sử dụng Dịch Vụ và ký kết, thực hiện, nếu có, Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm;
 • Quý Khách biết rõ các chức năng và hiểu đầy đủ và có khả năng đánh giá các yếu tố rủi ro trong:
  • cơ chế của Nền Tảng Giao Dịch; và
  • việc sử dụng Dịch Vụ được cung cấp qua Nền Tảng Giao Dịch, bao gồm các Tài Liệu Giao Dịch;
 • Quý Khách có quyền hoặc được ủy quyền để cung cấp Thông Tin Đăng Ký, Quý Khách chịu trách nhiệm độc lập và toàn bộ về Thông Tin Đăng Ký và bất kỳ nội dung nào mà Quý Khách đăng tải lên Nền Tảng Giao Dịch và thừa nhận rằng Validus sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Thông Tin Đăng Ký nào cũng như bất kỳ nội dung nào khác mà Quý Khách đăng tải lên Nền Tảng Giao Dịch (bao gồm các lỗi, thiếu sót hoặc tổn thất và thiệt hại phát sinh liên quan) và Validus có thể từ chối, xóa bỏ hoặc bỏ qua bất kỳ nội dung nào được Quý Khách tải lên Nền Tảng Giao Dịch mà Validus cho là phù hợp;
 • trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các Dịch Vụ được cung cấp qua Nền Tảng Giao Dịch, Quý Khách sẽ có cơ hội để xem xét và sẽ tiến hành xem xét để chấp thuận các Tài Liệu Giao Dịch và Tài Liệu Bảo Đảm có liên quan và hoàn toàn hiểu các nội dung cũng như các hệ quả pháp lý và tài chính phát sinh theo đó;
 • Quý Khách sẽ không điều chỉnh hoặc phá vỡ các hệ thống thiết lập có liên quan đến Nền Tảng Giao Dịch cũng như không truy cập vào bất kỳ hệ thống nào của chúng tôi hoặc vào các Dịch Vụ của chúng tôi, ngoài việc sử dụng các tính năng được cấp cho Quý Khách và làm theo các hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp có liên quan theo đó;
 • Quý Khách đã và sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo rằng mọi dữ liệu được tải lên hoặc gửi lên Nền Tảng Giao Dịch đều không có mã độc (vi-rút máy tính) và bất kỳ thứ gì khác có thể gây nhiễm độc hoặc phá hủy trên bất kỳ phần nào của Nền Tảng Giao Dịch hoặc bất kỳ công nghệ nào khác;
 • việc Quý Khách truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch từ lãnh thổ nơi Quý Khách đang thực hiện quyền truy cập đó sẽ không bị xem là hành vi bất hợp pháp hoặc trái pháp luật;
 • Quý Khách hiện không bị kết án, cũng như không bị điều tra hay thẩm vấn nào liên quan tới, hoạt động rửa tiền, hành vi phạm tội hoặc các hoạt động phải chịu chế tài; và
 • Quý Khách tại đây đồng ý tuân thủ nghiêm ngặt Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan và pháp luật áp dụng của Việt Nam.

4.1 Khi Validus chấp thuận đăng ký cho Quý Khách trở thành Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, Quý Khách sẽ được cung cấp tên người dùng, mật khẩu và các câu hỏi bảo mật mà Quý Khách buộc phải trả lời. Tài Khoản là của riêng Quý Khách và không được chuyển nhượng

4.2 Tên người dùng, mật khẩu và câu trả lời cho các câu hỏi bảo mật của Quý Khách là cách chúng tôi xác định Quý Khách và vì vậy Quý Khách phải giữ chúng bảo mật mọi lúc. Quý Khách phải chịu trách nhiệm cho tất cả thông tin và hoạt động trên Nền Tảng Giao Dịch thực hiện bởi bất kỳ ai sử dụng tên người dùng và mật khẩu của Quý Khách cho dù Quý Khách có cho phép hay không.

4.3 Việc truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch từ các lãnh thổ mà nội dung của việc truy cập là bất hợp pháp hoặc trái pháp luật đều bị cấm. Nếu Quý Khách chọn truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch từ nơi khác ngoài Việt Nam, Quý Khách tự mình chủ động truy cập và sẽ phải chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương của lãnh thổ nơi mình tiến hành việc truy cập.

4.4 Validus bảo lưu quyền từ chối thực hiện theo chỉ thị của Quý Khách hoặc từ chối cung cấp Dịch Vụ nếu chúng tôi nghi ngờ rằng người đăng nhập vào Tài Khoản của Quý Khách không phải là Quý Khách hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ có tồn tại hoạt động bất hợp pháp hoặc lừa đảo hoặc sử dụng trái phép. Tuy nhiên, Validus không có nghĩa vụ và có thể không có khả năng phát hiện ra việc sử dụng trái phép, bất hợp pháp hoặc gian lận Tài Khoản của Quý Khách.

4.5 Khi Quý Khách đăng tải nội dung lên Nền Tảng Giao Dịch hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào cho chúng tôi liên quan tới Tài Khoản của Quý Khách (thông qua bất kỳ phương tiện và bất kỳ hình thức nào), Quý Khách đồng ý tự nguyện cấp phép cho chúng tôi quyền độc quyền trên toàn cầu, miễn phí, vĩnh viễn, được quyền sử dụng không hủy ngang, sao chép, phân phối, xuất bản, tái tạo, tiết lộ, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, cắt giảm và truyền tải những nội dung này bằng bất kỳ cách thức nào thông qua bất kỳ phương tiện nào, mọi nơi trên thế giới, phục vụ cho mục đích kinh doanh của chúng tôi (bao gồm mục đích quảng cáo và xúc tiến), mà không có bất kỳ hạn chế nào (bao gồm việc bảo mật hoặc bất kỳ khoản bồi thường nào cho Quý Khách), phụ thuộc vào chính sách bảo mật của chúng tôi và pháp luật áp dụng của Việt Nam. Validus cũng có thể xóa bỏ những nội dung này vào bất cứ lúc nào theo xem xét riêng của Validus.

4.6 Validus sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo rằng các hệ thống của mình được an toàn. Tuy nhiên, thông tin truyền qua Nền Tảng Giao Dịch hoặc các hệ thống của nó sẽ đi qua các mạng viễn thông công cộng. Validus không chịu trách nhiệm nếu các thông báo được gửi qua Nền Tảng Giao Dịch hoặc bất kỳ hệ thống nào của nó bị chặn bởi bên thứ ba hoặc gửi sai hay không được gửi.

4.7 Quý Khách có thể quản lý Tài Khoản và các khoản vay của mình trên Nền Tảng Giao Dịch. Validus không cung cấp báo cáo giấy về Tài Khoản của Quý Khách hoặc truy lục các giao dịch của Quý Khách trên Nền Tảng Giao Dịch

4.8 Quý Khách hằng năm phải thanh toán cho Validus một khoản Phí Thường Niên, nếu áp dụng, để Validus đảm bảo duy trì Tài Khoản của Quý Khách.

5.1 Sau khi đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch, Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có quyền nộp một bộ hồ sơ cho Validus thông qua Nền Tảng Giao Dịch để Đơn Đăng Ký Vay của mình được đăng tải lên Nền Tảng Giao Dịch, theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này (“Hồ Sơ Đăng Ký“). Mỗi Đơn Đăng Ký Vay phải được lập theo mẫu do Validus quy định thông qua Nền Tảng Giao Dịch hoặc phương thức khác. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải cung cấp các tài liệu và thông tin trong Hồ Sơ Đăng Ký để Validus đánh giá về lịch sử pháp lý, lịch sử hoạt động và lịch sử tín dụng, bao gồm tính phù hợp của Hồ Sơ Đăng Ký, cho mục đích của Đơn Đăng Ký Vay. Validus có thể yêu cầu cung cấp thêm các tài liệu hoặc thông tin nếu bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào trong Hồ Sơ Đăng Ký là không đầy đủ hoặc không đáp ứng các yêu cầu của Validus.

5.2 Sự chấp nhận của Nền Tảng Giao Dịch đối với một Hồ Sơ Đăng Ký không tạo lập bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào của Validus đối với việc xử lý hoặc hoàn thiện Hồ Sơ Đăng Ký. 

5.3 Khi một Hồ Sơ Đăng Ký được Validus phê duyệt, Validus sẽ đăng tải Đơn Đăng Ký Vay liên quan đến Hồ Sơ Đăng Ký đó lên Nền Tảng Giao Dịch. Mỗi Đơn Đăng Ký Vay sẽ được xem như một giao kết đề nghị của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn căn cứ theo Hồ Sơ Đăng Ký và Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đồng ý chịu sự ràng buộc không hủy ngang bởi các điều khoản tại Đơn Đăng Ký Vay đó. Trước hoặc cùng lúc với thời điểm Đơn Đăng Ký Vay được đăng tải lên Nền Tảng Giao Dịch, Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải ký kết (và đảm bảo bên bảo đảm liên quan cũng ký kết) các Tài Liệu Giao Dịch (bao gồm cả Tài Liệu Bảo Đảm) liên quan với Đơn Đăng Ký Vay. Để tránh hiểu nhầm, Validus có thể không đăng tải Đơn Đăng Ký Vay cho tới khi Validus nhận được từ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn toàn bộ các Tài Liệu Giao Dịch đáp ứng yêu cầu của Validus.

5.4 Bất kỳ Hồ Sơ Đăng Ký nào làm cơ sở để một Đơn Đăng Ký Vay được đăng tải trên Nền Tảng Giao Dịch sẽ không thể bị hủy ngang bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có liên quan, tuy nhiên bất kỳ Đơn Đăng Ký Vay nào, tại bất kỳ thời điểm nào trong Thời Hạn Nhận Đơn, cũng có thể bị Validus, theo xem xét riêng và độc lập của mình, thu hồi hoặc chấm dứt mà không cần đưa ra lý do, trừ phi được yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc bởi pháp luật áp dụng.

5.5 Để tránh hiểu nhầm, các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn xác nhận và đồng ý rằng Validus có quyền, theo xem xét riêng và độc lập của mình, quyết định (và những quyết định này, sau khi được thông báo cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thông qua Nền Tảng Giao Dịch, sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc đối với Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn) việc các Nhà Đầu Tư nào sẽ được cùng tham gia cấp vốn cho Đơn Đăng Ký Vay của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

5.6 Với điều kiện là:

 • không có Sự Kiện Vi Phạm xảy ra; và
 • các Nhà Đầu Tư đã cấp vốn thành công và vốn cho vay này không thấp hơn Tỷ Lệ Đầu Tư Tối Thiểu của Đơn Đăng Ký Vay đó, Validus sẽ thông báo cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn biết về Cam Kết Đầu Tư của các Nhà Đầu Tư đó, và hỗ trợ Nhà Đầu Tư chuyển Khoản Giải Ngân theo Đơn Đăng Ký Vay, sau khi đã trừ đi Phí Giải Ngân Thành Công, vào Tài Khoản Chỉ Định của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn được coi là đã nhận được các khoản cho vay đó ngay khi việc chuyển khoản được thực hiện.

5.7 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải sử dụng toàn bộ các khoản tiền mà mình nhận được theo các Tài Liệu Giao Dịch để làm vốn lưu động và phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Validus không có trách nhiệm giám sát hay thẩm tra mục đích sử dụng của các khoản tiền này.

5.8 Mỗi Hồ Sơ Đăng Ký sẽ được xem xét một cách độc lập và riêng biệt, việc phê duyệt hoặc cấp vốn cho một Hồ Sơ Đăng Ký không đương nhiên có nghĩa là các Hồ Sơ Đăng Ký khác đã lập sẽ được Validus phê duyệt hoặc được các Nhà Đầu Tư đồng ý cấp vốn.

Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào mà mình còn nợ (bất kể là cho Validus với tư cách là người đại diện được ủy quyền hay hình thức khác) theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là một bên và được Validus quy định theo từng Tài Liệu Giao Dịch đó.

7.1 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có thể trả trước toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ khoản tiền nào mà mình nợ theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào, phụ thuộc vào:
 • Lãi Vay áp dụng tối thiểu một tháng đã được thanh toán. Để tránh hiểu nhầm, nếu việc trả trước diễn ra trước khi kết thúc tháng đầu tiên trong kỳ hạn của Khoản Vay, Lãi Vay sẽ được được tính làm tròn một tháng;
 • sự chấp thuận trước bằng văn bản của Nhà Đầu Tư có liên quan hoặc của Validus nếu được Nhà Đầu Tư đó đồng ý hoặc ủy quyền;
 • Phí Trả Trước đã được thanh toán; và
 • các điều khoản của Tài Liệu Giao Dịch đó.
7.2 Để tránh nhầm lẫn, các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hiểu rằng Phí Trả Trước phải được thanh toán để bồi thường/bồi hoàn cho Validus đối với các thiệt hại của Validus, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tổn thất liên quan đến các khoản phí hợp pháp mà Nhà Đầu Tư phải trả theo tỷ lệ phần trăm của các khoản thanh toán lãi suất tương ứng cũng như lợi nhuận trực tiếp mà Validus đáng lẽ sẽ nhận được trong trường hợp không xảy ra việc trả trước các khoản nợ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào.

8.1 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải thanh toán Lãi Vay (được định nghĩa tại Phụ Lục) cho khoản vay nhận được theo quy định của từng Tài Liệu Giao Dịch mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là một bên tham gia.

8.2 Nếu một Bên Có Nghĩa Vụ (được định nghĩa tại Phụ Lục) không thanh toán một phần hay toàn bộ khoản tiền nào đến hạn và phải trả bởi Bên Có Nghĩa Vụ đó theo Tài Liệu Giao Dịch, Validus có thể áp dụng:

 • Phí Tư Vấn Quản Lý Khoản Cấp Vốn, được thanh toán cho Validus một lần với mức được quy định cụ thể tại Biểu Phí Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn; và/hoặc
 • Lãi trên nợ gốc quá hạn (“Lãi Trên Nợ Gốc Quá Hạn”), được tính trên số tiền nợ gốc chậm trả với mức lãi suất là một trăm năm mươi phần trăm (150%) của lãi suất áp dụng được quy định trong Đơn Đăng Ký Vay tương ứng với khoảng thời gian chậm trả (cả trước và sau khi có phán quyết). Ngay khi Validus yêu cầu, Bên Có Nghĩa Vụ phải thanh toán ngay lập tức cho Validus bất kỳ khoản tiền lãi nào được cộng dồn theo điều khoản này. Để tránh nhầm lẫn, Lãi Trên Nợ Gốc Quá Hạn chỉ được áp dụng khi Đơn Đăng Ký Vay có quy định cụ thể về Lãi Trên Nợ Gốc Quá Hạn này.

9.1 Quyền và nhận định của Validus

 • Validus có thể dựa vào:
  • bất kỳ cam kết, thông báo hoặc tài liệu nào mà Validus cho là thật, chính xác và được ủy quyền hợp lệ; và
  • bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra bởi người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền, giám đốc được chỉ định hợp pháp của một pháp nhân đã được thành lập theo điều lệ, người ký kết được uỷ quyền hoặc nhân viên được ủy quyền của bất kỳ người nào liên quan đến bất kỳ vấn đề nào mà hợp lý khi cho rằng người này nhận biết hoặc có thẩm quyền để xác nhận hoặc chỉ thị.
 • có thể giả sử rằng không có Sự Kiện Vi Phạm hoặc bất kỳ sự kiện nào khác quy định tại bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào đã xảy ra theo Tài Liệu Giao Dịch đó (trừ khi Validus trên thực tế đã biết về Sự Kiện Vi Phạm đó hoặc sự kiện khác).
 • Validus có thể giao việc duy trì và vận hành Tài Khoản Trung Gian và việc xử lý bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến Đơn Đăng Ký Vay hoặc Tài Liệu Giao Dịch cho một Ngân Hàng Trung Gian, với sự chấp thuận bắt buộc từ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, nếu có, được xem là đã được xác lập hợp lệ.
 • Validus có thể (nhưng không có nghĩa vụ, trừ khi được quy định rõ ràng trong các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm) thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của mình theo các Tài Liệu Giao Dịch mà Validus, theo xem xét của mình, cho là phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng.
 • Bất kể các quy định nào khác trong bất kỳ tài liệu nào có quy định ngược lại, Validus cũng không có nghĩa vụ phải làm hoặc không làm bất kỳ việc gì nếu Validus thấy hợp lý khi cho rằng việc đó sẽ hoặc có thể tạo thành một vi phạm đối với pháp luật, quy định, nghĩa vụ của mình, các nghĩa vụ được ủy thác hoặc nghĩa vụ bảo mật của Validus với bất kỳ ai.

9.2 Thu hồi và Cấp lại

 • Trường hợp một khoản tiền sẽ được thanh toán cho Validus để chuyển cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, Validus không có nghĩa vụ phải thanh toán khoản tiền đó cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đến khi nào Validus thỏa mãn rằng Validus đã thực sự nhận được khoản tiền đó.
 • Nếu Validus, theo yêu cầu của bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nào, chi trả một khoản tiền cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó và khi chứng minh được là Validus vẫn chưa thực sự nhận được khoản tiền đó, thì Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn mà đã nhận được khoản tiền đó (hoặc các khoản thu được từ các hợp đồng trao đổi có liên quan) từ Validus sẽ phải hoàn lại khoản tiền đó cho Validus theo yêu cầu cùng với tiền lãi tính trên số tiền đó, tính từ ngày thanh toán đến ngày Validus nhận lại được tiền, với mức do Validus tính toán để có thể thể hiện các chi phí mà Validus đã chịu do bởi thực hiện chi trả khoản thanh toán đó.

9.3 Thanh toán từng phần

Nếu Validus nhận được một khoản thanh toán mà khoản thanh toán này không đủ để quyết toán tất cả số tiền đến hạn và phải trả bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, Bên Bảo Lãnh theo Tài Liệu Giao Dịch, Validus sẽ sử dụng khoản thanh toán đó theo thứ tự sau:

a. Trường hợp vào ngày đáo hạn, Validus nhận được một khoản thanh toán không đủ để quyết toán tất cả số tiền phải trả bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, Validus sẽ sử dụng khoản thanh toán đó theo thứ tự sau:

(i) trước tiên, thanh toán theo tỷ lệ cho các Nhà Đầu Tư bất kỳ khoản Lãi Vay và phí cộng dồn nào (nếu có) chưa được thanh toán theo các Tài Liệu Giao Dịch mà các Nhà Đầu Tư đó là bên tham gia vào tài khoản của Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch, sau đó khấu trừ khỏi phần thanh toán này (để trả cho Validus) Chi Phí Quản Lý mà Nhà Đầu Tư phải trả cho Validus theo các điều khoản đã được xác định trước;

(ii) thứ hai, thanh toán theo tỷ lệ cho các Nhà Đầu Tư bất kỳ số tiền gốc nào đến hạn nhưng chưa được thanh toán theo các Tài Liệu Giao Dịch mà các Nhà Đầu Tư đó là bên tham gia; và

(iii) thứ ba, thanh toán theo tỷ lệ bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào còn nợ đối với Validus (hoặc các đại lý/cố vấn của Validus).

b. Sau ngày đáo hạn, đối với bất kỳ phần nào của khoản tiền còn lại chưa trả trong Khoản Vay hoặc toàn bộ Khoản Vay (trong trường hợp chưa có khoản tiền nào được trả vào ngày đáo hạn) được hoàn trả bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, Validus sẽ sử dụng khoản thanh toán đó theo thứ tự sau:

(i) trước tiên, thanh toán bất kỳ khoản nợ nào mà Nhà Đầu Tư còn nợ đối với Validus (hoặc các đại lý/cố vấn của Validus) theo tỷ lệ của khoản tiền thực trả trên khoản tiền gốc;

(ii) thứ hai, thanh toán theo tỷ lệ cho các Nhà Đầu Tư bất kỳ khoản tiền gốc nào đến hạn nhưng chưa được thanh toán theo Tài Liệu Giao Dịch mà các Nhà Đầu Tư đó là bên tham gia vào tài khoản của Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch;

(iii) thứ ba, thanh toán theo tỷ lệ cho các Nhà Đầu Tư các khoản lãi chưa được thanh toán theo Tài Liệu Giao Dịch mà các Nhà Đầu Tư đó là bên tham gia vào tài khoản của Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch, sau khi khấu trừ khỏi phần thanh toán này (để trả cho Validus) phí quản lý mà Nhà Đầu Tư phải trả cho Validus theo các điều khoản đã được xác định trước; và

(iv) thứ tư, thanh toán Phí Tư Vấn Quản Lý Khoản Cấp Vốn (do Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn chịu) cho Validus

9.4  Thay đổi về việc sử dụng các khoản thanh toán từng phần

Bất kể quy định của Khoản 9.1 nêu trên, Validus có thể, theo xem xét riêng của mình, sử dụng bất kỳ khoản thanh toán từng phần theo bất kỳ thứ tự nào do Validus quyết định, trừ khi pháp luật áp dụng có quy định khác.

9.5 Không cấn trừ bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và Bên Bảo Đảm

Trong chừng mực tối đa được pháp luật áp dụng cho phép, Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc bên bảo đảm tại đây tự nguyện đồng ý rằng, tất cả các khoản thanh toán được thực hiện bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc bên bảo đảm theo Tài Liệu Giao Dịch sẽ được tính và được thanh toán mà không bị (và không có bất kỳ khoản khấu trừ nào) cấn trừ hoặc yêu cầu thanh toán ngược lại.

9.6 Ngày Làm Việc

 • Mọi khoản thanh toán đến hạn nào theo các Tài Liệu Giao Dịch được thực hiện vào ngày không phải là Ngày Làm Việc thì sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc tiếp theo trong cùng tháng dương lịch (nếu nằm trong cùng một tháng) hoặc Ngày Làm Việc trước đó (nếu không nằm trong cùng một tháng).
 • Trong khoảng thời gian gia hạn của ngày đến hạn thanh toán của bất kỳ Khoản Nợ nào theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, tiền lãi sẽ được thanh toán dựa trên khoản vay gốc hoặc dựa trên số tiền chưa thanh toán theo mức lãi suất phải trả vào ngày đến hạn ban đầu, bao gồm mọi khoản lãi vi phạm được áp dụng.

9.7 Tiền tệ giao dịch

 • Phụ thuộc vào các điểm bên dưới, VND là đồng tiền sử dụng trong kế toán và thanh toán cho bất kỳ khoản tiền nào đến hạn và phải trả bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là một bên tham gia.
 • Mỗi khoản thanh toán đối với các chi phí, phí tổn hoặc Thuế sẽ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ mà các chi phí, phí tổn hoặc Thuế đó phải chịu.
 • Bất kỳ khoản tiền nào được quy định là phải được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác không phải VND thì sẽ phải được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ đó.

9.8 Quy tắc tính ngày

Bất kỳ tiền lãi, tiền hoa hồng hoặc phí nào tích lũy theo một Tài Liệu Giao Dịch sẽ được tính là tích lũy từ ngày này sang ngày khác và được tính trên cơ sở số ngày thực tế trôi qua và một tháng tương đương 30 ngày.

9.9 Bảo đảm bổ sung

Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải nhanh chóng thực hiện bất kỳ điều nào theo những yêu cầu hợp lý của Validus:

 • để bảo vệ hoặc hoàn thiện bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là một bên tham gia hoặc tính ưu tiên của bất kỳ Tài Liệu Bảo Đảm nào mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là một bên tham gia;
 • để tạo điều kiện cho việc xử lý bất kỳ tài sản được bảo đảm hoặc sẽ được bảo đảm theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là một bên tham gia hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào được trao cho Validus hoặc bất kỳ người quản lý tài sản, người được ủy quyền hoặc đại lý nào của Validus theo quy định của các điều khoản nêu tại Tài Liệu Bảo Đảm đó;
 • để trao cho Validus bất kỳ bất động sản và tài sản nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó tại bất kỳ lãnh thổ nào bên ngoài Việt Nam mà tương đương hoặc tương tự với biện pháp bảo đảm dự định được trao bởi hoặc theo bất kỳ Tài Liệu Bảo Đảm nào,

bao gồm cả việc ký quỹ, với Validus đóng vai trò là bên đại diện được ủy quyền của các Nhà Đầu Tư, tất cả các chứng thư sở hữu, thỏa thuận, hợp đồng thuê và các tài liệu liên quan đến bất kỳ tài sản nào được bảo đảm theo các Tài Liệu Bảo Đảm, hay việc thực hiện bất kỳ việc chuyển giao, chuyển nhượng, thế chấp hoặc bảo đảm nào của bất kỳ tài sản nào được bảo đảm hoặc sẽ được bảo đảm theo Tài Liệu Giao Dịch (bất kể cho Validus hay cho những người được chỉ định của Validus hay đối tượng khác), thực hiện các đăng ký và ban hành các thông báo, yêu cầu hoặc hướng dẫn.

Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn cũng phải ký kết giấy ủy quyền (dưới hình thức và theo nội dung thỏa mãn yêu cầu của Validus) nhằm trao quyền cho Validus để thực hiện bất kỳ điều nào nêu trên nhân danh Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và theo quy định của pháp luật áp dụng.

9. 10 Tính toán và Chứng nhận

Liên quan đến bất kỳ khoản tiền nào đến hạn và còn nợ theo Tài Liệu Giao Dịch, hoặc thủ tục tố tụng hoặc thủ tục trọng tài nào phát sinh từ hoặc có liên quan theo đó, bút toán được nhập trong sổ kế toán, sổ cái hoặc sổ sách (dưới bất kỳ phương tiện hoặc hình thức nào) được Validus lưu trữ sẽ là những chứng cứ xác đáng đầy đủ của các vấn đề mà nó liên quan đến. Bất kỳ chứng nhận hoặc xác định nào của Validus về một tỷ lệ hoặc một khoản tiền theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch, trong trường hợp không có sai sót rõ ràng, sẽ là bằng chứng quyết định đối với các vấn đề mà nó liên quan đến.

Nếu, tại bất cứ lúc nào, bất kỳ điều khoản nào của một Tài Liệu Giao Dịch bị hoặc trở nên bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành được ở bất kỳ khía cạnh nào theo pháp luật của bất kỳ quyền tài phán nào, thì tính hợp pháp, tính hiệu lực hoặc khả năng thi hành của các điều khoản còn lại cũng như tính hợp pháp, tính hiệu lực hoặc khả năng thi hành của các điều khoản này theo quy định pháp luật của bất kỳ quyền tài phán nào khác sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm theo bất kỳ cách nào.

Việc không thực hiện, hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bởi Validus, bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo một Tài Liệu Giao Dịch, sẽ không được hiểu là một sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục theo quy định tại các Tài Liệu Giao Dịch. Việc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Tài Liệu Giao Dịch thực hiện bởi Validus sẽ không có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản. Việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào cũng sẽ không ngăn cản việc thực hiện bổ sung hoặc thực hiện các quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Các quyền và biện pháp khắc phục nêu tại từng Tài Liệu Giao Dịch sẽ được tích lũy và không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà pháp luật cho phép.

Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đồng ý, không hủy ngang, việc tiết lộ bởi Validus, các cán bộ, nhân viên và đại lý của Validus, bằng bất kỳ cách nào, bất kỳ thông tin nào liên quan đến Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin chi tiết của các khoản vay, biện pháp bảo đảm, đánh giá tín dụng bao gồm mọi dữ liệu cá nhân của bất kỳ cá nhân nào được gửi bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn cho (i) các đại diện và công ty liên kết của Validus, các trung tâm kiểm tra và xử lý tài liệu và các văn phòng chi nhánh thuộc bất kỳ quyền tài phán nào, (ii) các cơ quan pháp luật, tòa án hoặc cơ quan giám sát, bao gồm cơ quan tài chính thuộc bất kỳ quyền tài phán nào, (iii) người thế quyền trong tương lai của Validus, bất kỳ Nhà Đầu Tư hoặc bất kỳ người tham gia nào khác đối với các quyền và/hoặc nghĩa vụ của Validus liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch, (iv) các công ty bảo hiểm mà phạm vi bảo hiểm áp dụng có liên quan đến Tài Liệu Giao Dịch đó, (v) các công ty hoặc tổ chức mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có mối quan hệ thương mại với (bao gồm các bên có khoản nợ ghi trên hóa đơn cần phải thanh toán cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn ), (vi) các Tổ Chức Tín Dụng, các công ty Thông Tin Tín Dụng và (vii) tổ chức hoặc cá nhân khác. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tại đây cam kết rằng, dữ liệu cá nhân của các cá nhân đó được thu thập một cách hợp pháp bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và các cá nhân đó nhận thức rõ việc tiết lộ các dữ liệu cá nhân này cho Validus để thực hiện các mục đích hợp pháp của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này hoặc theo yêu cầu của các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm.

13.1 Bất kỳ khoản phí, lệ phí hoặc chi phí nào mà Validus gánh chịu liên quan đến việc tạo lập, thực hiện, đăng ký hoặc đáp ứng một biện pháp bảo đảm được xác lập theo Tài Liệu Bảo Đảm, Tài Liệu Giao Dịch (bao gồm cả việc giải ngân hoặc chuyển các Khoản Giải Ngân) sẽ phải được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn chi trả, và Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải, theo yêu cầu của Validus, thanh toán cho Validus số tiền của các khoản phí, lệ phí hoặc chi phí mà Validus xác định (bất kể được nêu trong Biểu Phí Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn  hay không).

13.2 Liên quan đến các Đơn Đăng Ký Vay, Hồ Sơ Đăng Ký và Tài Liệu Giao Dịch cụ thể (bao gồm việc đăng ký, thực thi của các tài liệu này), các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tại đây đồng ý rằng Validus có thể thuê, dựa vào tư vấn hoặc dịch vụ của các luật sư, kế toán viên hoặc các chuyên gia khác nếu Validus cho rằng cần thận trọng để thực hiện. Chi phí của bất kỳ việc thuê, tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ này, bằng thông báo trước cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , sẽ do Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn gánh chịu trong phạm vi mà những vấn đề đó có liên quan đến Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

13.3 Trong trường hợp Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nợ Validus một khoản tiền theo các Tài Liệu Giao Dịch, Validus và Ngân Hàng Trung Gian có quyền, mà không cần thông báo thêm hoặc tham khảo ý kiến của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , khấu trừ từ bất kỳ khoản tiền nào mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó nhận được, mọi khoản phí và số tiền khác (bao gồm các khoản phí có liên quan) đến hạn và phải trả cho Validus theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này hoặc các Tài Liệu Giao Dịch mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là một bên tham gia và dùng khoản tiền đã khấu trừ để thanh toán số tiền còn nợ.

13.4 Để đổi lại việc cung cấp và quản lý Nền Tảng Giao Dịch và cung cấp Dịch Vụ và duy trì Tài Khoản, Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải thanh toán cho Validus các khoản phí và chi phí trong số dư khả dụng theo mức Validus quy định tùy từng thời điểm theo Biểu Phí Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , nhưng các khoản phí và chi phí này sẽ được xác định bằng cách thông báo cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thông qua Nền Tảng Giao Dịch trước khi áp dụng đối với Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

13.5 Validus có thể, theo xem xét riêng và độc lập của mình, yêu cầu mọi khoản phí phải trả theo văn bản này hoặc theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch và bất kỳ khoản tiền nào khác đến hạn và phải trả cho Validus theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, phải được thanh toán bằng cách chuyển khoản vào Tài Khoản Trung Gian (hoặc tài khoản ngân hàng khác theo quy định của Validus) hoặc các phương thức khác được chấp nhận bởi Validus.

Bất kỳ người nào sử dụng hoặc truy cập Nền Tàng Giao Dịch và/hoặc Dịch Vụ và/hoặc đồng ý với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thay mặt cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn bảo đảm và cam đoan rằng họ được ủy quyền hợp lệ và có được sự đồng ý cần thiết trước từ bất kỳ người nào, để hành động thay mặt Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, và không chịu bất kỳ hạn chế nào, dưới bất kỳ hình thức nào, với thẩm quyền của mình để tham gia vào bất kỳ Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch và Tài Liệu Bảo Đảm.

Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn bảo đảm và cam đoan với Validus vào từng ngày rằng mình là một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn:

14.1 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn được thành lập hoặc thiết lập hợp lệ và, trong phạm vi mà pháp luật nơi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn được thành lập, Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó vẫn đang trong tình trạng hoạt động theo quy định pháp luật của lãnh thổ đó, và có quyền sở hữu đối với tài sản của mình và thực hiện hoạt động kinh doanh của mình như hiện tại đang thực hiện.

14.2 mọi khoản tiền do Validus cung cấp cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn sẽ không được sử dụng dẫn đến việc vi phạm bất kỳ Lệnh Trừng Phạt nào;

14.3 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có quyền hạn và năng lực để giao kết (và, nếu cần, đã thực hiện mọi hành động cần thiết để trao quyền), thực hiện các quyền và thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và mỗi Tài Liệu Giao Dịch mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn giao kết hoặc nộp Hồ Sơ Đăng Ký cho Tài Liệu Giao Dịch đó;

14.4 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đã đạt được và duy trì hiệu lực đầy đủ đối với tất cả các trao quyền hoặc chấp thuận của doanh nghiệp hoặc tổ chức hoặc hành động khác của pháp nhân cần thiết hoặc được mong đợi để:

  • cho phép Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn giao kết, thực hiện các quyền và tuân thủ các nghĩa vụ của mình một cách hợp pháp:
   • theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
   • trong các Tài Liệu Giao Dịch mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là một bên tham gia hoặc nộp Hồ Sơ Đăng Ký cho;
  • làm cho tài liệu đó được xem là chứng cứ trong vùng lãnh thổ liên quan;
  • để Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thực hiện hoạt động kinh doanh và những hoạt động có tính quan trọng;
14.5 mọi hành động, điều kiện và việc khác buộc phải thực hiện, đáp ứng và hoàn thành đã được thực hiện, đáp ứng và hoàn thành, bao gồm việc có được mọi chấp thuận hoặc giấy phép cần thiết hoặc phê duyệt của chính phủ, phê duyệt theo quy định, hoặc nộp đơn hoặc đăng ký để có thể giao kết hợp pháp, thực hiện các quyền và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn giao kết hoặc nộp Hồ Sơ Đăng Ký cho Tài Liệu Giao Dịch đó;
 
14.6 không có thủ tục tố tụng, thủ tục trọng tài hoặc thủ tục hành chính nào hoặc trước bất kỳ tòa án, tổ chức trọng tài hoặc cơ quan hoặc tình huống nào khác mà, nếu được xác định bất lợi, có thể được tiên liệu một cách hợp lý rằng sẽ gây tác động bất lợi nghiêm trọng cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc tài sản của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn (trong chừng mực sự hiểu biết va tin tưởng cao nhất của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn) đã được bắt đầu hoặc đe dọa chống lại Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
 
14.7 việc tham gia, thực hiện các quyền và/hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn ký kết hoặc nộp Hồ Sơ Đăng Ký, không và sẽ không vi phạm hoặc vượt quá bất kỳ quyền hạn hoặc những hạn chế được phép hoặc bị áp đặt bởi bất kỳ luật, quy định, tài liệu hiến định, ủy quyền, bất kỳ thỏa thuận hoặc công cụ nào ràng buộc Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc bất kỳ tài sản nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc cấu thành một sự kiện vi phạm hoặc chấm dứt (đã được quy định) theo bất kỳ thỏa thuận hoặc công cụ, ủy quyền, chỉ thị hoặc lệnh nào cho dù có hay không có quy định pháp luật mà bản thân Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và tài sản của mình phải chịu;
 
14.8 các nghĩa vụ được định rõ là sẽ được thực hiện bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo từng Tài Liệu Giao Dịch mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn giao kết sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý, có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành đối với Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó;
 
14.9 nghĩa vụ thanh toán của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và các Tài Liệu Giao Dịch được xếp hoặc sẽ được xếp ít nhất ngang hàng với các yêu cầu thanh toán của tất cả các chủ nợ không có bảo đảm và các chủ nợ thứ cấp khác, ngoại trừ các nghĩa vụ buộc phải được ưu tiên hơn theo quy định của pháp luật được áp dụng chung cho các công ty (nếu có);
 
14.10 pháp luật áp dụng ở nơi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn được thành lập hoặc đặt trụ sở hoặc có địa chỉ được nêu rõ trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này không bắt buộc Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải thực hiện bất kỳ khoản Khấu Trừ Thuế nào từ bất kỳ khoản thanh toán nào Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có thể thực hiện theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào;
 
14.11 mọi kế hoạch tài chính được nộp cho Validus đã được lập trên cơ sở thông tin lịch sử hiện tại và trên cơ sở của các giả định hợp lý; các báo cáo tài chính gần nhất mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nộp cho Validus cũng đã được lập theo GAAP áp dụng nhất quán khi được trình bày trong báo cáo tài chính đó và thể hiện một cái nhìn chân thực và công bằng về tình trạng và hoạt động tài chính của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trong giai đoạn liên quan;
 
14.12 không có bất kỳ thay đổi bất lợi quan trọng nào trong tình trạng kinh doanh và tình trạng tài chính của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
 
14.13 tất cả các cá nhân truy cập vào Tài Khoản của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đều được ủy quyền hợp lệ để thực hiện thay mặt cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
 
14.14 các nghĩa vụ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn giao kết hoặc nộp Hồ Sơ Đăng Ký cho là đang hoặc sẽ có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành theo các điều khoản của các văn bản trên; và
 
14.15 Mọi cam kết, thông tin hoặc tuyên bố nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn y này hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn giao kết hoặc gửi Hồ Sơ Đăng Ký cho là đúng và chính xác trong chừng mực sự hiểu biết cao nhất của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trong tất cả các vấn đề quan trọng;
 
14.16 Tất cả các cam kết tài chính do Validus quy định và được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn xác nhận trong Đơn Đăng Ký Vay được xem là được lặp lại bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn vào ngày đăng ký của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trên Nền Tảng Giao Dịch và vào mỗi ngày sau đó miễn là Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn vẫn còn bất kỳ khoản tiền nào chưa được thanh toán theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào.

Bất kể các nội dung nêu tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, những điều sau đây được các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thừa nhận và đồng ý một cách cụ thể:

 • Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải nhận được tư vấn chuyên môn cụ thể mà mình thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi giao kết bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào.
 • Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn yêu cầu tài trợ vốn thông qua Nền Tảng Giao Dịch hoàn toàn tự mình chịu mọi rủi ro. Có những nghĩa vụ thiết yếu phải được thực hiện khi giao kết các Tài Liệu Giao Dịch và có khả năng xảy ra trong thực tế các biện pháp thu hồi nợ hoặc hành động pháp lý khác được thực hiện chống lại Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và/hoặc bên cung cấp các bảo đảm cho các nghĩa vụ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo các Tài Liệu Giao Dịch đó nếu Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn không tuân thủ, hoặc vi phạm, các nghĩa vụ của mình theo một Tài Liệu Giao Dịch. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoàn toàn giữ quyền kiểm soát và xem xét tự quyết định về việc có hay không:
  • nộp Hồ Sơ Đăng Ký; và
  • tham gia vào Nền Tảng Giao Dịch và giao kết các Tài Liệu Giao Dịch được cung cấp thông qua Nền Tảng Giao Dịch này.
 • Validus được trao quyền hợp lệ bởi các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , mà không cần thông báo thêm hoặc tham khảo ý kiến của bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , nào trừ khi pháp luật yêu cầu, để liên hệ với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức nào khác có liên quan nhằm xác định, xác minh và xác nhận thông tin liên quan về một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn cụ thể bao gồm cả lịch sử pháp lý, lịch sử hoạt động hoặc lịch sử tín dụng của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó.
 • Các quyết định của Validus đối với bất kỳ Hồ Sơ Đăng Ký nào hoặc đăng tải bất kỳ Đơn Đăng Ký Vay nào (bao gồm chi tiết các điều khoản phù hợp của chúng) sẽ là quyết định cuối cùng và không thể hủy ngang.
 • Việc cấp vốn cho bất kỳ Đơn Đăng Ký Vay nào của các Nhà Đầu Tư sẽ dựa trên các điều khoản của các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan (một bản sao của các tài liệu này sẽ được gửi cho các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn khi được cấp vốn thành công) và sẽ có hiệu lực bằng cách ký kết các Tài Liệu Giao Dịch đó bởi các bên liên quan.
 • Validus có quyền dựa vào, và sẽ được bảo vệ hoàn toàn khi căn cứ vào, bất kỳ văn kiện, văn bản, nghị quyết, thông báo, chấp thuận, chứng nhận, tuyên thệ, thư, fax, email, điện báo hoặc tin điện báo đánh chữ, tuyên bố, chỉ thị hoặc các tài liệu hoặc trao đổi khác mà Validus cho rằng là thật và chính xác và đã được ký tên, gửi hoặc tạo lập bởi người hoặc những người có thẩm quyền và theo tư vấn và báo cáo của tư vấn pháp lý, kế toán độc lập và các chuyên gia khác được Validus lựa chọn bằng chi phí của Validus hoặc khác. Trước khi Validus thực hiện bất kỳ hành động thương mại hợp lý nào theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, Validus đầu tiên có thể tiếp nhận các tư vấn pháp lý mà Validus cho là phù hợp một cách hơp lý, hoặc Validus phải được bồi hoàn đầu tiên bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, với thông báo trước cho các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Validus đối với mọi trách nhiệm và chi phí mà Validus có thể phải chịu do việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện các hành động này.
 • Validus không cam đoan, bảo đảm hoặc cam kết với bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nào:
  • rằng bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc các nội dung khác mà Quý Khách lưu trữ hoặc cung cấp cho website này sẽ không bị thiệt hại do vô ý, không dùng được tạm thời, sai sót hoặc mất. Để tránh hiểu nhầm, Validus sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp để tránh các thiệt hại cho thông tin, dữ liệu hoặc nội dung khác của Quý Khách đã được cung cấp cho website này, theo yêu cầu của pháp luật; và
  • rằng Nền Tảng Giao Dịch hoặc Dịch Vụ sẽ cho phép bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nào nhận toàn bộ khoản tiền được yêu cầu cấp vốn từ các Nhà Đầu Tư hoặc sẽ có các Nhà Đầu Tư sẵn sàng cung cấp hoặc tham gia vào bất kỳ Đơn Đăng Ký Vay đó.
 • Validus, tùy từng thời điểm, có thể, nhưng không có nghĩa vụ, yêu cầu bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nào cập nhật hoặc sửa đổi thông tin của mình.
 • Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hiểu và tuân thủ nghĩa vụ thuế của mình (bao gồm việc thanh toán tất cả các loại thuế do cơ quan nhà nước liên quan áp dụng đối với bất kỳ khoản thanh toán hoặc lãi suất nào nhận được) tại mọi lãnh thổ nơi các nghĩa vụ này phát sinh và liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ. Validus không đưa ra tư vấn về thuế và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nghĩa vụ thuế nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tại bất kỳ lãnh thổ nào mà có thể phát sinh do việc sử dụng Dịch Vụ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và các khoản thanh toán nhận được theo Tài Liệu Giao Dịch.
 • Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thừa nhận và đồng ý rằng Validus hoặc bất kỳ đối tác nào của Validus hoặc do validus chỉ định, có thể thực hiện quy trình nhận biết khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn việc kiểm tra cơ sở vật chất tại chỗ, gọi điện thoại hoặc gọi điện thoại, gọi điện thoại kèm hình ảnh (video call) và ghi âm, cho mục đích đánh giá và giám sát rủi ro.
 • Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đồng ý rằng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào gửi tới Validus cho mục đích đánh giá việc chấp thuận khoản vay có thể được gửi cho bất kỳ đối tác nào của Validus để họ cùng xem xét và đánh giá chấp thuận.

Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn cam kết với Validus, khi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn vẫn còn đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch và miễn là Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn vẫn còn bất kỳ khoản tiền nào chưa được thanh toán theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào, rằng:

16.1 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải cung cấp tất cả thông tin và/hoặc các tài liệu được Validus yêu cầu hợp lý hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào được Validus chỉ định mà Validus, theo xem xét riêng và độc lập của mình, quyết định điều này là cần thiết để thực hiện Dịch Vụ, bao gồm tiến hành thẩm định, hoặc để tuân thủ bất kỳ yêu cầu luật định nào;

16.2 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải nhanh chóng:

 • nhận được, tuân thủ và thực hiện tất cả những việc cần thiết để duy trì đầy đủ hiệu lực; và
 • cung cấp các bản sao có xác thực cho Validus của,

bất kỳ việc ủy quyền nào được yêu cầu để cho phép Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Các
Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và các Tài Liệu Giao Dịch và để đảm bảo tính hợp pháp, tính
hiệu lực, khả năng thi hành và được chấp nhận làm chứng cứ trong vùng lãnh thổ nơi bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch
được xác lập;

16.3 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật điều chỉnh mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có thể là đối tượng áp dụng, nếu không tuân thủ các quy định này thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thực hiện các nghĩa vụ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và các Tài Liệu Giao Dịch;

16.4 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải đảm bảo rằng các nghĩa vụ thanh toán của mình theo Các Điều Khoản Và Các Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và các Tài Liệu Giao Dịch đang được xếp và tiếp tục được xếp ít nhất là ngang hàng với các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ không có bảo đảm và các chủ nợ thứ cấp khác, ngoại trừ các nghĩa vụ buộc phải được ưu tiên hơn theo quy định của pháp luật được áp dụng chung cho các doanh nghiệp và tổ chức khác;

16.5 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải cung cấp cho Validus đầy đủ các bản sao:

  • các báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán ngay khi có báo cáo của năm tài chính, nhưng trong bất kỳ
   trường hợp nào thì cũng phải trong vòng 180 ngày sau khi kết thúc mỗi năm tài chính của Bên Nhận Hỗ Trợ
   Vốn; và
  • các báo cáo tài chính hợp nhất của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn cho nửa năm tài chính ngay khi có các bản sao,
   nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải trong vòng 60 ngày sau khi kết thúc nửa năm của mỗi năm tài
   chính đó;

16.6 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải cung cấp cho Validus:

  • tất cả các tài liệu được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn gửi đến các cổ đông của mình (hoặc bất kỳ hình thức thành
   viên nào theo từng loại hình doanh nghiệp hoặc thành viên hộ kinh doanh) hoặc các đối tác liên danh của
   Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn (nếu có) hoặc các chủ nợ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tại cùng thời điểm mà các tài liệu
   đó được gửi đi;
  • một cách kịp thời khi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn biết được thông tin chi tiết của bất kỳ thủ tục tố tụng, thủ
   tục trọng tài hoặc thủ tục hành chính mà hiện tại đang xảy ra, có nguy cơ xảy ra hoặc chưa được giải
   quyết chống lại Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, và những thông tin mà, nếu được xác định bất lợi, thì sẽ có ảnh
   hưởng bất lợi nghiêm trọng;
  • một cách kịp thời, các thông tin bổ sung liên quan tới tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và vận
   hành của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nếu Validus yêu cầu hợp lý; và
  • một cách kịp thời, các thông báo về bất kỳ sự thay đổi nào về những người ký tên được ủy quyền của Bên
   Nhận Hỗ Trợ Vốn được giám đốc hoặc thư ký công ty ký tên kèm với các chữ ký mẫu của bất kỳ người ký tên
   được ủy quyền mới;

16.7 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải thông báo cho Validus về bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào hoặc sự kiện khác được quy định tại bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà trong đó Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là một bên tham gia (và các bước thực hiện, nếu có, để khắc phục sự kiện đó) một cách kịp thời khi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn biết được sự kiện đó xảy ra;

16.8 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, khi nhận được yêu cầu từ Validus, phải kịp thời cung cấp cho Validus một giấy chứng nhận đã được người đại diện theo pháp luật hoặc hai trong số các giám đốc hoặc các nhân sự cấp cao (với điều kiện được ủy quyền hợp lệ) của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn ký kết thay mặt Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn để chứng nhận rằng không có Sự Kiện Vi Phạm hoặc sự kiện khác được quy định tại bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà trong đó Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là một bên tham gia vẫn đang diễn ra (hoặc nếu Vi Phạm vẫn tiếp tục xảy ra, thì phải nêu rõ Sự Kiện Vi Phạm hoặc sự kiện khác và các thủ tục, nếu có, được thực hiện để khắc phục);

16.9 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải đảm bảo rằng không có sự thay đổi cơ bản nào xảy ra đối với tình trạng kinh doanh chung của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn kể từ ngày Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thực hiện việc đăng ký tư cách làm một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;

16.10 Nếu không được Validus đồng ý trước bằng văn bản, Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn không được nhận bất kỳ khoản nợ nào thêm vào (bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản vay, trái phiếu và giấy nợ) ngoại trừ các khoản nợ từ các ngân hàng (được cấp phép và điều chỉnh bởi Luật Các Tổ Chức Tín Dụng của Việt Nam có hiệu lực vào thời điểm đó), các công ty tài chính (được cấp phép và điều chỉnh bởi Luật Các Tổ Chức Tín Dụng của Việt Nam có hiệu lực vào thời điểm đó ) hoặc từ các cơ quan chính phủ.

16.11 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, nếu được Validus yêu cầu bằng văn bản, sẽ không được phép cho vay hoặc không cho phép tồn tại bất kỳ khoản vay nào, không cấp bất kỳ khoản tín dụng nào (ngoại trừ trong hoạt động kinh doanh thông thường) hoặc không được cấp hoặc cho phép tồn tại bất kỳ bảo lãnh hoặc bồi hoàn nào (ngoại trừ trường hợp được yêu cầu theo các Tài Liệu Giao Dịch) đối với hoặc vì lợi ích của bất kỳ người nào hoặc những người tự nguyện thực hiện bất kỳ nghĩa vụ, thực tế hay ngẫu nhiên, liên quan đến bất kỳ nghĩa vụ nào của bất kỳ người nào;

16.12 Nếu không được Validus đồng ý trước bằng văn bản, Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn không được tham gia vào một giao dịch đơn lẻ hoặc một chuỗi các giao dịch (cho dù có liên quan hay không) và cho dù là có tự nguyện hay không tự nguyện, bán, cho thuê, chuyển nhượng hoặc thanh lý bất kỳ tài sản nào, trừ khi việc bán, việc cho thuê, việc chuyển nhượng hoặc thanh lý đó được:

  • thực hiện trong quá trình kinh doanh thông thường đối với việc thanh lý đối tượng hoặc tài sản không được bảo đảm theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào; hoặc
  • thực hiện đối với các tài sản để nhằm đổi lấy các tài sản khác thuộc loại và có giá trị và chất lượng tương đương hoặc tốt hơn và cho một mục đích tương tự;

16.13 Nếu không được Validus đồng ý trước bằng văn bản, Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn không được tham gia vào bất kỳ quy trình hợp nhất, chia tách, sáp nhập hoặc tái cấu trúc doanh nghệp.

16.14 Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn sẽ không công bố, thực hiện hoặc trả cổ tức, khoản dự trữ, phí, phân bổ vốn chủ sở hữu, vốn vay cấp bởi cổ đông, phí hoặc bồi thường cho ban quản lý, tư vấn, các giám đốc và các cán bộ khác của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, và những khoản vay cấp cho các công ty liên kết (dù bằng tiền mặt hay hiện vật), ngoại trừ những khoản đã được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn công bố, thực hiện hoặc đang được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn chi trả dựa trên các số liệu được báo cáo (trên các báo cáo tài chính) trong năm tài chính gần nhất của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn ngay trước khi nhận Khoản Vay.

16.15

a. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn xác nhận đã được Validus tư vấn đầy đủ về các quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đồng ý, không hủy ngang, cung cấp thông tin, dữ liệu cho Validus, các cán bộ, nhân viên và đại lý của Validus và cho phép Validus, các cán bộ, nhân viên và đại lý của Validus xử lý thông tin, dữ liệu trên. Việc xử lý thông tin, dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

 • loại dữ liệu được xử lý: các loại dữ liệu theo quy định của pháp luật phù hợp với Dịch Vụ mà Validus cung cấp.
 • mục đích xử lý dữ liệu: phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ.
 • cách thức xử lý dữ liệu: theo quy định nội bộ của Validus và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
 • trong trường hợp cần thiết theo nhận định của Validus, dữ liệu có thể được Validus cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ và/hoặc lưu trữ.
 • thời hạn xử lý dữ liệu: cho đến khi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và Validus thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản.

b. Dữ liệu của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có thể được cung cấp cho Validus thông qua các đối tác và/hoặc các cá nhân, tổ chức khác mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có quan hệ thương mại. Các thông tin được cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn: Doanh số mua hàng, công nợ (nếu có), tần suất mua hàng, thời hạn và thời điểm thanh toán, kế hoạch mua bán và các giải thích/giải trình liên quan, các hoạt động kinh doanh. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn xác nhận đã đồng ý, không hủy ngang, cho việc cung cấp dữ liệu này trước và sau khi nhận Khoản Vay Yêu Cầu. Đối tác được đề cập ở điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở Công ty TNHH BIZZI VIỆT NAM. Trong trường hợp Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn được tư vấn nhận hỗ trợ vốn thông qua chương trình hợp tác giữa Validus và các Tổ Chức Tín Dụng (sau đây gọi là “Ngân Hàng”), Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đồng ý không hủy ngang cho Validus cung cấp thông tin, dữ liệu (của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và/hoặc do Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn cung cấp) cho Ngân Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, sao kê tài khoản ngân hàng, tài sản, thông tin các bên có liên quan và các thông tin, dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.

c. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tại đây cam kết:

 • không rút lại hoặc hủy bỏ sự đồng ý cho đến khi nào Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn vẫn còn nghĩa vụ với Nhà Đầu Tư và/hoặc Validus; trừ khi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và Validus có thỏa thuận khác bằng văn bản.
 • thông tin, dữ liệu của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các bên bảo lãnh, các đối tác, các bên nợ… mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đã cung cấp cho Validus đã được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thu thập một cách hợp pháp và các tổ chức, cá nhân đó nhận thức rõ và đồng ý việc cung cấp các thông tin, dữ liệu này cho Validus để thực hiện các mục đích hợp pháp hoặc theo yêu cầu của các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm. Validus có thể yêu cầu Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn cung cấp bằng chứng về sự đồng ý trên.

d. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn chịu trách nhiệm về những rủi ro phát sinh do không cập nhật và/hoặc cung cấp thông tin (bao gồm cả thông tin ban đầu và thông tin thay đổi) đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Mỗi sự kiện hoặc trường hợp vi phạm nêu tại các khoản của Điều 17 dưới đây (ngoại trừ Điều 17.12 (Thanh toán trước hạn do Sự Kiện Vi Phạm) và Điều 17.14 (Miễn trừ do tuân thủ nghĩa vụ thông báo trước)) được xem là một Sự Kiện Vi Phạm.

17.1 Không thanh toán

Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, vào ngày đến hạn, không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào căn cứ vào Các Điều Khoản Và Các Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này hoặc Tài Liệu Giao Dịch mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là một bên tại địa điểm và theo đồng tiền thanh toán mà khoản tiền đó phải được trả.

17.2 Các nghĩa vụ khác

Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của các Tài Liệu Giao Dịch, bao gồm bất kỳ cam kết tài chính hoặc điều kiện bổ sung nào mà Validus áp dụng cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan đến, hoặc quy định tại, Tài Liệu Giao Dịch.

17.3 Cam kết không đúng

Bất kỳ cam kết hoặc tuyên bố nào được đưa ra hoặc cho là được đưa ra bởi hoặc thông tin được cung cấp bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tại Các Điều Khoản Và Các Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này hoặc Tài Liệu Giao Dịch hoặc các tài liệu khác được cung cấp bởi hoặc đại diện cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo hoặc liên quan đến Các Điều Khoản Và Các Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này hoặc Tài Liệu Giao Dịch, là hoặc được chứng minh là không đúng hoặc gây nhầm lẫn trong bất kỳ vấn đề quan trọng nào được đưa ra hoặc cho là được đưa ra.

17.4 Vi phạm chéo

 • Bất kỳ Khoản Nợ Tài Chính nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn không được thanh toán khi đến hạn hoặc không được thanh toán trong khoảng thời gian ân hạn áp dụng ban đầu.
 • Bất kỳ Khoản Nợ Tài Chính nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn được thông báo là hoặc bằng cách khác đến hạn và phải được thanh toán trước ngày đến hạn xác định do bởi một sự kiện vi phạm (nhưng phải được định rõ).
 • Bất kỳ cam kết nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn cho Khoản Nợ Tài Chính bị chủ nợ hủy bỏ hoặc tạm dừng do bởi một sự kiện vi phạm (nhưng phải được định rõ).
 • Bất kỳ chủ nợ nào có quyền thông báo rằng Khoản Nợ Tài Chính đến hạn và và phải được thanh toán trước ngày đến hạn xác định do bởi một sự kiện vi phạm (nhưng phải được định rõ).

17.5 Không có khả năng thanh toán

 • Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn bị hoặc được tin là hoặc được cho là không có khả năng hoặc thừa nhận mình không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, tạm dừng thanh toán bất kỳ khoản nợ nào hoặc, do bởi các khó khăn tài chính thật sự hoặc có thể đoán trước, bắt đầu đàm phán với một hoặc nhiều chủ nợ về kế hoạch sắp xếp lại các khoản nợ của mình.
 • Giá trị tài sản của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nhỏ hơn các nghĩa vụ pháp lý của nó (có tính đến các nghĩa vụ ngẫu nhiên và tiềm tàng).
 • Một giấy báo hoãn nợ được đưa ra liên quan đến bất kỳ khoản nợ nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

17.6 Thủ tục liên quan đến mất khả năng thanh toán

Bất kỳ hành động cấp doanh nghiệp, thủ tục tố tụng pháp lý hoặc thủ tục hoặc tiến trình nào khác được thực hiện có liên quan tới:

 • việc ngưng thanh toán, ngừng trả nợ, thanh lý, giải thể, kiểm soát, quản lý tư pháp, giám sát tạm thời hoặc tổ chức lại (bằng các thu xếp tự nguyện, kế hoạch thu xếp tự nguyện hoặc cách thức khác) của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
 • một hợp đồng dàn xếp hoặc thu xếp nợ với bất kỳ chủ nợ nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, hoặc việc chuyển nhượng cho quyền lợi của các chủ nợ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nói chung hoặc một loại trong số các chủ nợ này;
 • việc chỉ định một bên thanh lý (khác với việc thanh lý tự nguyện của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn), người quản lý tài sản, người kiểm soát, người quản lý tư pháp, người quản lý bắt buộc, người giám sát tạm thời hoặc cán bộ tương tự khác liên quan đến Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc tài sản của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
 • việc buộc thi hành bất kỳ biện pháp bảo đảm tài sản nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, hoặc thủ tục hoặc tiến trình tương tự nào đưa ra theo quyền tài phán, hoặc
 • không ảnh hưởng đến các quy định trên, đối với Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là hộ kinh doanh, bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào mà Validus theo ý kiến hợp lý của riêng mình cho rằng hành động hoặc sự kiện đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó.

17.7 Xử lý của chủ nợ

Bất kỳ sự chiếm đoạt, thu giữ, tịch thu, tịch biên hoặc thi hành làm ảnh hưởng đến bất kỳ tài sản hoặc các tài sản nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

17.8 Thay đổi liên quan đến vốn góp, loại hình (doanh nghiệp hoặc hình thức kinh doanh khác) của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn

Phụ thuộc thêm vào Điều 17.14 ở dưới, bất kỳ thay đổi nào liên quan đến vốn góp trong Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, loại hình (doanh nghiệp hoặc hình thức kinh doanh khác) của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

a. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới tư cách là doanh nghiệp và chuyển sang hoạt động kinh doanh dưới tư cách là hộ kinh doanh; và ngược lại (dù Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không);

b. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là hộ kinh doanh mà trong đó: (i) chủ hộ kinh doanh lập hộ kinh doanh mới trên thực tế và/hoặc (ii) hộ kinh doanh thay đổi thành viên hộ kinh doanh và/hoặc chủ hộ kinh doanh;

c. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thay đổi chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông; thay đổi người đại diện theo pháp luật; thay đổi vốn điều lệ.

17.9 Bất hợp pháp

Khi việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo Các Điều Khoản Và Các Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc các Tài Liệu Giao Dịch bị xem là bất hợp pháp hoặc sẽ bị xem là bất hợp pháp.

17.10 Thoái thác

Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn không thừa nhận Các Điều Khoản Và Các Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này hoặc Tài Liệu Giao Dịch hoặc các chứng cứ chứng minh dự định thoái thác Các Điều Khoản Và Các Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này hoặc Tài Liệu Giao Dịch này.

17.11 Thay đổi hoặc dừng hoạt động kinh doanh

Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoãn hoặc tạm dừng việc thực hiện tất cả hoặc một phần quan trọng hoạt động kinh doanh của mình hoặc thay đổi tính chất của hoạt động kinh doanh, bao gồm cả thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (bất kể các thay đổi này có được ghi nhận trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hay không).

17.12 Thanh toán trước hạn do Sự Kiện Vi Phạm

Bất cứ lúc nào sau khi xảy ra một Sự Kiện Vi Phạm và Sự Kiện Vi Phạm này vẫn tiếp tục, Validus có quyền thực hiện bất kỳ các hành động nào (theo quyền tự quyết độc lập và tuyệt đối của Validus cho quyền lợi chính đáng của các Nhà Đầu Tư, với tư cách là bên được ủy quyền của các Nhà Đầu Tư đó) sau đây:

 • Thông báo cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn về việc mọi Khoản Nợ sẽ ngay lập tức đến hạn và phải được thanh toán, bằng thông báo đó, mọi Khoản Nợ ngay lập tức đến hạn và phải được thanh toán;
 • Thông báo Sự Kiện Vi Phạm hoặc việc không thanh toán đó cho các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và bất kỳ trung tâm thông tin tín dụng hoặc các pháp nhân tương tự khác biết, nếu phù hợp và tuân thủ quy định pháp luật, mà không cần thông báo hoặc hỏi ý kiến của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trước;
 • Trong trường hợp việc chuyển nhượng hoặc thế chấp các khoản phải thu, tùy từng trường hợp, theo Tài Liệu Bảo Đảm và các quy định của pháp luật Việt Nam được áp dụng, đã được cam kết theo pháp luật áp dụng, đưa ra biện pháp bảo đảm cho việc bảo đảm các nghĩa vụ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo Tài Liệu Giao Dịch, liên hệ với (những) người có liên quan đến các khoản phải thu đó; và
 • Thực hiện các công việc khác hoặc bảo đảm việc thực hiện các công việc khác mà Validus cho là phù hợp theo quyền tự quyết độc lập và tuyệt đối của mình, bao gồm việc liên hệ tổ chức hành nghề luật sư hoặc cá nhân đủ điều kiện khác để thực hiện các thủ tục tố tụng pháp lý đối với Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, hoặc trong trường hợp khoản vốn vay đầu tư đã được bảo hiểm, nộp đơn yêu cầu chi trả và chuyển nhượng tất cả các quyền yêu cầu hoàn trả cho công ty bảo hiểm, để đảm bảo việc tuân thủ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo Các Điều Khoản Và Các Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, Điều Khoản Sử Dụng hoặc các điều khoản của Tài Liệu Giao Dịch.

17.13 Thay đổi địa chỉ

Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính hoặc địa điểm sản xuất, kinh doanh chính (bất kể các thay đổi này có được ghi nhận trong bản tra cứu hồ sơ kinh doanh hay không).

17.14. Miễn trừ do tuân thủ nghĩa vụ thông báo trước

Trước khi thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào quy định tại Điều 17.8 ở trên, Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có nghĩa vụ phải thông báo bằng văn bản cho Validus trước 60 ngày và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Validus (theo quyền tự quyết độc lập và tuyệt đối của Validus cho quyền lợi chính đáng của các Nhà Đầu Tư, với tư cách là bên được ủy quyền của các Nhà Đầu Tư đó). Trường hợp Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn không tuân thủ quy định tại Điều này, đây sẽ lập tức được xem là Sự Kiện Vi Phạm và Validus có toàn quyền (với tư cách là bên được ủy quyền của các Nhà Đầu Tư có liên quan) yêu cầu Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thanh toán trước hạn theo Điều 17.12 (Thanh toán trước hạn do Sự Kiện Vi Phạm).

18.1 Nếu Quý Khách không còn mong muốn làm một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, phụ thuộc vào Điều 18.2, Quý Khách phải thông báo cho Validus và chúng tôi sẽ chấm dứt Tài Khoản của Quý Khách, việc truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch và sau đó là Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn (ngoại trừ các điều khoản được dự định là vẫn duy trì hiệu lực sau khi chấm dứt Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này).

18.2 Tài Khoản của Quý Khách có thể không bị chấm dứt cho đến khi tất cả các Tài Liệu Giao Dịch mà Quý Khách là một bên tham gia và theo những Cam Kết Đầu Tư mà Quý Khách đã nhận được, là đã được chấm dứt, và mọi Khoản Nợ và phí chưa thanh toán được hoàn trả đầy đủ.

18.3 Tất cả các khoản phí sẽ tiếp tục được áp dụng cho Tài Khoản của Quý Khách cho đến khi bị đóng.

18.4 Validus có thể kết thúc việc sử dụng của Quý Khách trên Nền Tảng Giao Dịch và chấm dứt Tài Khoản của Quý Khách vào bất cứ lúc nào nếu:

 • Quý Khách vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Quý Khách theo Điều Khoản Sử Dụng, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc bất kỳ quy định pháp luật nào liên quan đến hoạt động của Quý Khách với tư cách là Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trên Nền Tảng Giao Dịch;
 • chúng tôi nghi ngờ rằng Quý Khách đã hoặc đang phạm tội lừa đảo, có quan hệ đến hoạt động rửa tiền hoặc các hoạt động tội phạm hoặc hoạt động bị xử phạt khác;
 • chúng tôi nhận thấy rằng những thông tin Quý Khách cung cấp cho chúng tôi mà sau đó chúng tôi phát hiện là cơ bản không đúng, không chính xác hoặc sai;
 • Quý Khách sử dụng Nền Tảng Giao Dịch hoặc bất kỳ thông tin nào có thể truy cập hoặc có được trên Nền Tảng Giao Dịch cho mục đích vận động hoặc xúi giục hoặc lôi kéo bất kỳ người nào không làm việc, không đầu tư, không tìm kiếm tài trợ hoặc bất kỳ mối quan hệ thương mại nào khác với Validus; hoặc
 • được coi hoặc sẽ được coi là bất hợp pháp theo bất kỳ quyền tài phán nào đối với Validus nếu Validus thực hiện nghĩa vụ của mình theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào.

Trong trường hợp như vậy, tất cả các Khoản Nợ (bao gồm Phí Chấm Dứt) của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó phải được hoàn trả ngay lập tức.

18.5 Validus được quyền bất cứ lúc nào, toàn quyền quyết định, mà không đưa ra bất kỳ lý do nào, để hủy đăng ký một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn khỏi Nền Tảng Giao Dịch. Trong trường hợp như vậy, tất cả các Khoản Nợ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó phải được hoàn trả ngay lập tức.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Validus, và tất cả các công ty con, công ty liên kết, giám đốc, nhân sự quản lý, nhân viên, đại lý bao gồm Ngân Hàng Trung Gian, cổ đông, đối tác, nhân viên và các Nhà Đầu Tư (gọi chung là “Các Bên Được Bồi Hoàn” và “Bên Được Bồi Hoàn”), sẽ không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ người nào, kể cả các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , đối với mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, có tính trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, thiệt hại có tính nhân quả, tổn thất, chi phí, trách nhiệm từ bất kỳ hành động hoặc bất kỳ thiệt hại nào, kể cả các thiệt hại do hư hỏng hoặc mất dữ liệu, mất cơ hội, mất lợi thế, mất lợi nhuận (bao gồm doanh thu hoặc lợi nhuận dự kiến) hoặc thua lỗ cho bên thứ ba, trừ khi được quy định rõ ràng trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào hoặc các thiệt hại phát sinh từ hoặc do hành vi lừa dối của riêng Validus và chỉ do Validus hoặc do lỗi bất cẩn nghiêm trọng của Validus và chỉ riêng Validus), phát sinh từ hoặc bởi bất kỳ cách nào có liên quan đến:

 • bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi Bên Được Bồi Hoàn theo hoặc liên quan đến bất kỳ Hồ Sơ Đăng Ký và/hoặc Tài Liệu Giao Dịch và không Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nào có thể khởi kiện bất kỳ cán bộ, nhân viên hoặc đại lý nào của Validus đối với bất kỳ khiếu nại nào chống lại Validus hoặc đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào dưới mọi hình thức của cán bộ, nhân viên hoặc đại lý đó liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch;
 • mọi thiệt hại gây ra cho bất kỳ người nào hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh do thực hiện hoặc từ chối thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch, tài sản liên quan đến Tài Liệu Giao Dịch hoặc khác;
 • việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ phán quyết, quyết định hoặc quyền hạn được trao cho Bên Được Bồi Hoàn hoặc liên quan đến:
  • bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch;
  • tài sản liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch; hoặc
  • Tài Liệu Giao Dịch, Tài Liệu Bảo Đảm hoặc bất kỳ thỏa thuận, tài sản, thu xếp hoặc tài liệu được giao kết, lập hoặc ký kết theo sự tiên lượng trước có liên quan đến các tài liệu kể trên;
 • mọi thâm hụt phát sinh từ việc cưỡng chế hoặc bán các tài sản liên quan đến Khoản Đầu Tư;
 • mọi mất mát hoặc thiệt hại (dù trực tiếp hay gián tiếp), dù được gây ra như thế nào, do bởi bất kỳ mã độc (vi-rút máy tính), chương trình độc hại ngụy trang, sâu máy tính hoặc các chương trình hoặc quy trình tương tự phát sinh từ việc sử dụng website này và/hoặc Nền Tảng Giao Dịch của Quý Khách;
 • bất kỳ đăng ký của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và/hoặc sử dụng Nền Tảng Giao Dịch hoặc liên quan đến Khoản Đầu Tư;
 • mọi giao kết Tài Liệu Giao Dịch thành công và thích đáng của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
 • Hồ Sơ Đăng Ký của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn không được gửi thành công trên Nền Tảng Giao Dịch;
 • mọi tham gia của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn vào bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch, hoặc vào Nền Tảng Giao Dịch hoặc sử dụng Dịch Vụ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
 • việc duy trì, cung cấp và vận hành trang website này, Nền Tảng Giao Dịch và Dịch Vụ của Validus;
 • mọi sự chậm trễ (hoặc bất kỳ hậu quả liên quan) trong việc ghi có một khoản tiền vào Tài Khoản theo Tài Liệu Giao Dịch được thanh toán bởi bất kỳ Bên Được Bồi Hoàn nào nếu Bên Được Bồi Hoàn đó đã thực hiện tất cả các bước cần thiết ngay khi có thể một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình vận hành của Validus hoặc hệ thống thanh toán bù trừ hoặc quyết toán có liên quan cho mục đích đó; hoặc
 • bất kỳ sơ suất, vi phạm hoặc gian lận của bất kỳ bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ, công ty thu hồi nợ hoặc công ty luật, cho dù có hay không có bất kỳ mối quan hệ hoặc cộng tác nào dưới bất kỳ cách thức nào với Validus, trong việc cung cấp các dịch vụ tương ứng.

Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của văn bản này, mỗi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tại đây độc lập cam kết sẽ bồi hoàn cho Các Bên Được Bồi Hoàn trong vòng ba (03) Ngày Làm Việc theo yêu cầu, và giữ cho Các Bên Được Bồi Hoàn khỏi tất cả các thủ tục tố tụng, chi phí, khiếu nại, phí tổn (bao gồm tất cả các chi phí pháp lý trên cơ sở bồi hoàn toàn bộ), yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tổn thất và thiệt hại (ngoài hợp đồng, hợp đồng hoặc khác) về bất cứ vấn đề nào và bằng bất kỳ cách nào phát sinh mà Các Bên Được Bồi Hoàn có thể gánh chịu hoặc thanh toán phát sinh từ, trong mối quan hệ với hoặc căn cứ vào bất kỳ hành vi nào sau đây:

 • Validus chấp nhận bất kỳ Hồ Sơ Đăng Ký nào từ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và sau đó bất kỳ khoản vay nào được cấp cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;

 • tính thích hợp, tính chính xác hoặc tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào (cho dù là bằng miệng hay văn bản) do Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó cung cấp;

 • hành động dựa trên bất kỳ thông báo, yêu cầu hoặc chỉ thị nào mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tin tưởng một cách hợp lý là đã được ủy quyền xác thực, chính xác và một cách thích hợp liên quan tới bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà trong đó Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là một bên tham gia;

 • bất kỳ vi phạm nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó đối với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này hoặc Điều Khoản Sử Dụng hoặc Tài Liệu Giao Dịch hoặc các văn bản khác mà liên quan tới Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó trong việc sử dụng trang điện tử này và sử dụng nội dung của Nền Tảng Giao Dịch hoặc Dịch Vụ bao gồm một sự vi phạm của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đối với các cam kết, bảo đảm, nghĩa vụ, thỏa ước và cam đoan theo các văn bản này;

 • đạt được, thi hành hoặc bảo lưu các quyền của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn dựa trên bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà trong đó Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó là một bên tham gia;

 • bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào xảy ra;

 • bất kỳ sự điều tra, thẩm tra, kiện tụng nào liên tới Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó;

 • bên Nhận Hỗ Trợ Vốn không trả nợ được và thông báo cho Validus biết hoặc được Validus thông báo;

 • sự truy cập vào và/hoặc sự sử dụng trang điện tử này, Nền Tảng Giao Dịch hoặc Dịch Vụ bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó, dù sự truy cập hoặc sử dụng đó có được ủy quyền hay không hoặc có phải vì bất kỳ hành động hoặc sự thiếu sót nào của phía Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn bao gồm cả bất kỳ lỗi truyền tín hiệu nào hoặc trì hoãn thông qua internet của bất kỳ công cụ hoặc Hồ Sơ Đăng Ký nào do Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó thực hiện;

 • bất kỳ sự vi phạm nào của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó đối với bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào;

21.1 Cộng gộp thuế

 • Mọi khoản thanh toán được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thực hiện cho Validus (với tư cách là bên đại diện theo ủy quyền của Các Nhà Đầu Tư hoặc của chính Validus) theo văn bản này hoặc các Tài Liệu Giao Dịch sẽ được thực hiện mà không bị chịu bất kỳ Khấu Trừ Thuế nào, trừ khi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó được yêu cầu phải thực hiện Khấu Trừ Thuế, trong trường hợp đó tổng số tiền mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải trả (trong trường hợp được yêu cầu thực hiện Khấu Trừ Thuế) sẽ được tăng thêm đến mức cần thiết để đảm bảo rằng Validus sẽ thực nhận được một khoản tiền sau khi trừ khi mọi khấu trừ hoặc cầm giữ là bằng với khoản tiền mà Validus lẽ ra đã nhận được nếu không có Khấu Trừ Thuế hoặc không có yêu cầu Khấu Trừ Thuế đó.
 • Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải kịp thời thông báo cho Validus ngay khi nhận thức được rằng Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải thực hiện Khấu Trừ Thuế (hoặc nếu có bất kỳ thay đổi nào về tỷ lệ hoặc cơ sở của Khấu Trừ Thuế).
 • Nếu một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn được yêu cầu thanh toán Khấu Trừ Thu, Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đó phải thực hiện Khấu Trừ Thuế và bất kỳ khoản thanh toán nào được yêu cầu liên quan tới Khấu Trừ Thuế đó trong thời hạn cho phép và với số tiền tối thiểu theo quy định của pháp luật.
 • Trong vòng 30 ngày thanh toán Khấu Trừ Thuế hoặc bất kỳ khoản tiền nào được yêu cầu liên quan đến Khấu Trừ Thuế đó, Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thanh toán Khấu Trừ Thuế đó phải chuyển cho Validus bằng chứng thuyết phục hợp lý rằng Khấu Trừ Thuế đã được thực hiện hoặc (nếu có) bất kỳ thanh toán phù hợp đã được thực hiện cho cơ quan thuế liên quan.

21.2 Bồi Hoàn Thuế

Không ảnh hưởng tới Điều 22.1(b) (Cộng gộp thuế), nếu Validus được yêu cầu thực hiện thanh toán nào tài khoản Thuế cho hoặc liên quan tới bất kỳ khoản tiền nào được nhận hoặc phải nhận căn cứ theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào (bao gồm bất kỳ khoản tiền nào cho mục đích Thuế mà Validus nhận được hoặc phải nhận cho dù đã được nhận hoặc có thể nhận trên thực tế hay không) hoặc nếu bất kỳ khoản nợ nào đối với bất kỳ khoản thanh toán như thế bị truy đòi, áp đặt, thu thuế hoặc ấn định thuế đối với Validus, thì Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan phải, trong vòng ba Ngày Làm Việc theo yêu cầu, bồi hoàn kịp thời cho Validus bất kỳ tổn thất hoặc khoản nợ nào phát sinh từ việc các khoản thanh toán hoặc khoản nợ, cùng với bất kỳ lãi suất, tiền phạt, chi phí hoặc phí phải trả hoặc phải gánh chịu liên quan tới các khoản tiền đó, với điều kiện Điều này sẽ không áp dụng cho bất kỳ Thuế nào mà bị áp đặt và tính theo thu nhập ròng mà Validus thực sự nhận được hoặc có thể nhận (nhưng, để tránh hiểu nhầm, không bao gồm bất kỳ khoản tiền nào cho mục đích Thuế mà Validus đã nhận được hoặc phải nhận nhưng trên thực tế lại không nhận được) bởi Cơ Quan Thuế của Việt Nam.

22.1 Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải duy trì nghiêm ngặt tính bảo mật và bí mật của:

 • tất cả thông tin có tính chất độc quyền hoặc bí mật mà mình nhận được, thông qua Nền Tảng Giao Dịch và căn cứ vào hoặc liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào (bao gồm thông tin của bất kỳ Nhà Đầu Tư, Validus, hoặc Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn khác); và
 • tất cả các thông báo thông qua Nền Tảng Giao Dịch hoặc các phương tiện khác với Validus.

22.2 Nghĩa vụ của các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trong Điều 22.1 sẽ không áp dụng đối với:

 • mọi thông tin mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn buộc phải tiết lộ theo bất kỳ yêu cầu pháp lý áp dụng hoặc quy trình pháp lý nào được ban hành bởi tòa án hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền hoặc quy tắc hoặc quy định của bất kỳ cơ quan quản lý liên quan nào, nhưng chỉ trong mối quan hệ với và trong chừng mực mà những thông tin đó là cần thiết và chỉ dành cho những người được yêu cầu bởi tòa án, pháp luật, quy tắc hoặc quy định;
 • bất kỳ thông tin nào được biết đến rộng rãi, ngoài lý do vi phạm nghĩa vụ bảo mật; và
 • bất kỳ thông tin mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tự nhận được, mà không sử dụng bất kỳ thông tin bí mật nào được mô tả trong Điều 22.1.

22.3 Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải tuân thủ các hạn chế nêu trên và phải thực hiện tất cả các bước hợp lý để giảm thiểu rủi ro của việc tiết lộ thông tin bí mật, bằng cách đảm bảo rằng chỉ có các nhân viên, giám đốc, chuyên gia tư vấn và cố vấn của Nhà Đầu Tư (nếu có) với các nhiệm vụ mà họ yêu cầu để sở hữu những thông tin đó mới có quyền truy cập, và rằng những người này phải được yêu cầu đảm bảo bảo mật cho những thông tin trên.

22.4 Các nghĩa vụ trong văn bản này sẽ tồn tại không giới hạn thời gian, ngoại trừ và cho đến khi bất kỳ thông tin bí mật nào được biết đến rộng rãi như đã nêu ở trên (trừ trường hợp việc tiết lộ là do vi phạm Điều này hoặc bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào khác).

Validus sẽ không vi phạm Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nào khác theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , Tài Liệu Giao Dịch phát sinh từ hoặc do bởi các hành vi, sự kiện, thiếu sót, tai nạn ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Validus, bao gồm bất kỳ sự kiện nào dưới đây:

 • thiên tai bao gồm hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, gió bão hoặc thiên tai khác;

 • chiến tranh, đe dọa hoặc chuẩn bị chiến tranh, xung đột vũ trang, áp đặt các biện pháp trừng phạt, cấm vận, cắt đứt quan hệ ngoại giao hoặc các hành động tương tự;

 • quyết định của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào;

 • các thay đổi pháp luật ngăn không cho Validus thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào;

 • tấn công khủng bố, nội chiến, bạo động hoặc bạo loạn;

 • mọi tranh chấp lao động, bao gồm đình công, bãi công hoặc đóng cửa;

 • ô nhiễm hạt nhân, hóa học hoặc sinh học hoặc tiếng nổ siêu thanh;

 • cháy, nổ hoặc thiệt hại ngẫu nhiên;

 • gián đoạn hoặc không có các dịch vụ tiện ích, bao gồm điện, khí đốt hoặc nước;

 • sụp đổ công trình xây dựng, sự cố của nhà xưởng, máy móc, máy tính, hệ thống máy tính hoặc phương tiện; và/hoặc

 • mọi sự gián đoạn đối với Nền Tảng Giao Dịch hoặc Dịch Vụ nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Validus.

Nếu sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện nào diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian vượt quá ba mươi (30) ngày dương lịch, thì Validus có quyền chấm dứt Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn bằng cách thông báo trước cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn bảy (7) Ngày Làm Việc mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào tích dồn trước thời điểm chấm dứt. Để tránh nhầm lẫn, trong trường hợp Validus chấm dứt Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn như trên thì Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải ngay lập tức hoàn trả mọi Khoản Nợ.

 • Tất cả các thông báo, yêu cầu hoặc thông tin trao đổi khác mà Validus gửi tới một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan đến Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, Nền Tảng Giao Dịch, hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch đều có thể được gửi theo bất kỳ cách thức hoặc phương tiện nào, kể cả thông qua hệ thống nhắn tin nội bộ của Nền Tảng Giao Dịch, bằng cách cập nhật bảng thông tin của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trên Nền Tảng Giao Dịch, thông qua việc đăng tải lên website này, gửi trực tiếp, gửi bằng thư đăng ký trả trước có theo dõi, gửi qua fax, qua thư điện tử, qua các cuộc gọi điện thoại hoặc qua hệ thống tin nhắn ngắn, gửi đến Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn qua Tài Khoản, địa chỉ, số fax, số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử được cung cấp tại thời điểm đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch hoặc thông qua website này. Bất kỳ thông báo, yêu cầu hoặc thông tin trao đổi nào trên đây mà Validus gửi cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn sẽ được coi là đã được gửi hợp lệ ngay khi truyền hoặc gửi đi, tùy từng trường hợp.

 • Bất kỳ thông báo hoặc thông tin trao đổi nào khác mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn gửi đến Validus liên quan đến Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch đều phải lập thành văn bản và được gửi qua thư đăng ký trả trước, đến địa chỉ của Validus. Địa chỉ của Validus sẽ là địa chỉ được ghi trong mục “Liên hệ với chúng tôi” của website này, hoặc được thông báo tùy từng thời điểm bởi Validus cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn . Bất kỳ thông báo hoặc thông tin trao đổi mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn gửi đến Validus sẽ được coi là đã được gửi hợp lệ khi Validus nhận được trong thực tế.

 • Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn không được liên hệ trực tiếp với các Nhà Đầu Tư, Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn khác hoặc Ngân Hàng Trung Gian, hoặc tham gia hoặc cố gắng tham gia vào bất kỳ giao dịch tài chính hoặc thương mại với các Nhà Đầu Tư hoặc các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn khác liên quan đến việc vay vốn đầu tư (trực tiếp hay gián tiếp), ngoại trừ các giao dịch thông qua Nền Tảng Giao Dịch và thông qua việc sử dụng Dịch Vụ. Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải thông báo kịp thời cho Validus nếu họ được một Nhà Đầu Tư hoặc các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn khác liên hệ trực tiếp để yêu cầu các thông tin chi tiết liên quan đến Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , bao gồm các giao dịch của họ trên Nền Tảng Giao Dịch hoặc liên quan đến thông tin liên hệ của các cổ đông, giám đốc, cán bộ hoặc đối tác của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào của Validus với Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , bất kể có liên quan đến Nền Tảng Giao Dịch hay không. Để tránh nhầm lẫn, tất cả các thông tin trao đổi giữa các Nhà Đầu Tư và các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc Ngân Hàng Trung Gian, liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và bất kỳ Khoản Đầu Tư nào, sẽ chỉ được thực hiện thông qua Validus.

Không có nội dung nào trong văn bản này được hiểu là tạo ra mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ việc làm giữa Validus và bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nào hoặc hiểu là chỉ định Validus làm công ty tín thác hoặc người được ủy thác của bất kỳ người nào.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tại đây sẽ không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bởi bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nào, nhưng có thể được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bởi Validus với sự chấp thuận bắt buộc từ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn được xem là đã được xác lập hợp lệ. Bất kỳ việc thay thế nào thực hiện bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải đạt được văn bản chấp thuận rõ ràng của Validus.

Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này bị tuyên vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được bởi bất kỳ pháp luật nào điều chỉnh, thì điều khoản hoặc phần đó sẽ vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được trong phạm vi đó và không vượt hơn.

Không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định nào khác của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, trong trường hợp Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là hộ kinh doanh,

 • trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép, chủ hộ kinh doanh (và chủ hộ kinh doanh bảo đảm tất cả các thành viên của hộ kinh doanh, nếu có) chịu trách nhiệm liên đới và riêng rẽ đối với toàn bộ các nghĩa vụ, cam đoan, bảo đảm và cam kết của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là hộ kinh doanh theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, Tài Liệu Giao Dịch, cùng toàn bộ các tài liệu có liên quan khác; và
 • trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép, các điều khoản tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, khi áp dụng cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn là hộ kinh doanh, cần được diễn giải và giải thích một cách phù hợp với bản chất pháp lý của hộ kinh doanh để bảo đảm rằng Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn (dưới hình thức hộ kinh doanh) chịu sự ràng buộc đối với toàn bộ các quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này.

 

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, bất kỳ đơn đăng ký, tài liệu và thỏa thuận nào (bao gồm mọi Tài liệu Giao Dịch) được ký, thực hiện hoặc chấp nhận bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn bằng chữ ký điện tử sẽ được coi là đã được ký, thực hiện hoặc chấp nhận hợp lệ bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nói trên và xác nhận sự đồng ý của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đối với tài liệu đó. Validus có thể dựa vào việc ký điện tử đó như bằng chứng thuyết phục về ý định của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi đơn đăng ký, tài liệu hoặc thỏa thuận. Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn xác nhận thêm rằng (a) việc sử dụng chữ ký điện tử trong bất kỳ đơn đăng ký, tài liệu hoặc thỏa thuận nào không vi phạm hoặc xung đột với hoặc cấu thành vi phạm theo bất kỳ luật, quy định, quy tắc, phán quyết, hợp đồng hoặc công cụ nào khác ràng buộc Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, đại diện của họ hoặc các tài liệu hợp pháp của họ (tùy từng trường hợp) và (b) bất kỳ đơn đăng ký, tài liệu hoặc thỏa thuận nào được ký, thực hiện hoặc chấp nhận bằng chữ ký điện tử đều có giá trị pháp lý, ràng buộc và có hiệu lực thi hành đối với Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

 • Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

 • Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đồng ý không hủy ngang việc chọn tòa án Việt Nam là cơ quan có độc quyền xử lý hoặc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này. Liên quan đến vấn đề này, các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn từ bỏ không hủy ngang, trong phạm vi tối đa được luật cho phép, bất kỳ sự phản đối nào mà bất kỳ ai trong số các Nhà Đầu Tư đó, hiện tại hoặc sau này, có thể có đối với việc xác định của Validus về địa điểm xét xử của bất kỳ tranh chấp nào tại bất kỳ tòa án nào như vậy, hoặc phản đối rằng tranh chấp được đưa ra tòa án là đã được đưa ra tại một địa điểm xét xử không phù hợp.

 • Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và các bên liên quan tại đây xác nhận rằng tất cả các điều khoản và điều kiện nêu tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào đã và sẽ được xem xét, cân nhắc đầy đủ. Từ việc thừa nhận các điều trên, các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và các bên liên quan đồng ý rằng, theo bất kỳ nguyên tắc diễn giải hoặc quy định pháp luật nào, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này và bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào sẽ không được diễn giải một cách bất lợi dưới mọi hình thức cho bất kỳ bên nào do bởi việc soạn lập và chuẩn bị văn bản này.

Chúng tôi có thể sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này tùy từng thời điểm và sẽ đăng tải phiên bản sửa đổi lên website này, và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên website hoặc có hiệu lực vào một ngày khác được ấn định theo đó. Quý Khách đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo riêng cho từng Quý Khách về bất kỳ sự sửa đổi nào nêu trên. Việc Quý Khách tiếp tục truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch hoặc có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Tài Khoản của Quý Khách (bao gồm bất kỳ khoản thanh toán hoặc khoản tiền nào ghi nợ vào hoặc thông qua Tài Khoản của Quý Khách và sự hiện hữu của bất kỳ Khoản Đầu Tư nào đang có mà Quý Khách nhận được), sau khi phiên bản sửa đổi của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có hiệu lực, sẽ xác lập thành chấp thuận vô điều kiện của Quý Khách đối với phiên bản sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, trừ khi trước đó chúng tôi được Quý Khách thông báo điều ngược lại hoặc không trễ hơn [ba (03) ngày] kể từ ngày đăng tải phiên bản sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận
Hỗ Trợ Vốn.

Phụ lục của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn

Các thuật ngữ được định nghĩa và các nguyên tắc được diễn giải tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn sẽ có cùng ý nghĩa và hiệu lực khi được sử dụng trong Phụ Lục này, trừ khi được quy định khác đi tại Phụ Lục này.

Phụ lục này sẽ áp dụng cho tất cả các Hồ Sơ Đăng Ký, Đơn Đăng Ký Vay và Tài Liệu Giao Dịch liên quan đến các khoản vay của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thông qua Nền Tảng Giao Dịch của Validus.

Phụ Lục này là một phần không thể tách rời và bổ sung cho các quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và để tránh hiểu nhầm, các quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn sẽ tiếp tục được áp dụng cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trong các giao dịch thông qua Nền Tảng Giao Dịch và Tài Khoản của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

Bên Bảo Lãnh

có nghĩa là các giám đốc của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và / hoặc bất kỳ chủ thể nào khác cung cấp biện pháp bảo lãnh để bảo lãnh cho các khoản tiền và nghĩa vụ mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải thực hiện hoặc sẽ phải thực hiện liên quan đến Khoản Vay với hình thức và nội dung bảo lãnh thỏa mãn yêu cầu của Validus (với tư cách là bên đại diện theo ủy quyền của một số Nhà Đầu Tư cụ thể).

Bên Có Nghĩa Vụ

có nghĩa là Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và Bên Bảo Lãnh.

Khoản Vay

có nghĩa là một khoản cấp vốn, khoản vay, khoản tín dụng và/hoặc khoản tiền vay khác, tùy từng thời điểm, được cung cấp hoặc sẽ được cung cấp cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan đến Khoản Giải Ngân thông qua Nền Tảng Giao Dịch, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép.có nghĩa là một khoản cấp vốn, khoản vay, khoản tín dụng và/hoặc khoản tiền vay khác, tùy từng thời điểm, được cung cấp hoặc sẽ được cung cấp cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan đến Khoản Giải Ngân thông qua Nền Tảng Giao Dịch, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép.

Lãi Vay

có nghĩa là tiền lãi tính theo phần trăm mỗi tháng của Khoản Giải Ngân, được tính cộng dồn mỗi ngày và được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trả cho Nhà Đầu Tư thông qua Validus.

Bảo Đảm

có nghĩa là một biện pháp thế chấp [các khoản tiền trong] tài khoản và/hoặc các khoản phải thu được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn cấp cho Validus (với tư cách là bên đại diện theo ủy quyền cho một số Nhà Đầu Tư cụ thể), trừ khi bị từ bỏ bởi Validus, thông qua một Tài Liệu Bảo Đảm với hình thức và nội dung thỏa mãn yêu cầu của Validus.

Tỷ Lệ Hóa Đơn Trên Nợ Vay

Trong trường hợp tỷ lệ của Trị Giá Hóa Đơn so với Khoản Vay chưa thanh toán mà thấp hơn tỷ lệ Hóa Đơn Trên Nợ Vay được Validus quy định trong Đơn Đăng Ký Vay, thì Validus có thể, bằng việc thông báo bằng văn bản cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, yêu cầu Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoàn trả Khoản Vay.

Ngày Đến Hạn Của Hóa Đơn

có nghĩa là ngày được quy định trên Hóa Đơn Được Chấp Nhận mà vào ngày đó khoản thanh toán sẽ đến hạn hoặc ngày khác được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn chỉ định trong danh sách hóa đơn mà vào ngày đó Hóa Đơn Được Chấp Nhận sẽ được thanh toán, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.

Trị Giá Hóa Đơn

có nghĩa là (a) tổng số tiền của (các) Hóa Đơn Được Chấp Nhận được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nộp hoặc chuyển cho Validus (với tư cách là bên đại diện theo ủy quyền của một số Nhà Đầu Tư cụ thể) trừ đi tổng số tiền của các Hóa Đơn Bị Từ Chối hoặc (b) tổng số tiền của các Hóa Đơn Được Chấp Nhận được nêu trong thông báo mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn gửi cho bên nợ về việc chuyển hướng thanh toán, tùy từng trường hợp.

Hóa Đơn Bị Từ Chối

có nghĩa là một hóa đơn (i) mà có cơ sở là bị hoặc có khả năng sẽ bị tranh chấp bởi bên nợ, (ii) do một bên nợ thanh toán mà bên nợ này bị hoặc có khả năng bị vỡ nợ, (iii) liên quan đến trường hợp Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn vi phạm hoặc có thể sẽ vi phạm bất kỳ cam kết, bảo đảm hoặc nghĩa vụ nào đối với Validus, (iv) liên quan đến trường hợp Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn vi phạm hoặc có thể sẽ vi phạm bất kỳ cam kết, bảo đảm hoặc nghĩa vụ nào đối với một bên nợ hoặc bên thứ ba khác, (v) mà theo quan điểm của Validus (có cơ sỏ hợp lý để cho rằng), hóa đơn đó sẽ không được thanh toán, (vi) mà vẫn chưa được thanh toán sau Ngày Đến Hạn Của Hóa Đơn hoặc sẽ không được, hoặc có thể không được thanh toán đầy đủ vào Ngày Đến Hạn Của Hóa Đơn, hoặc (viii) mà được Validus thông báo bằng văn bản rằng hóa đơn đó không đủ điều kiện.

Hóa Đơn Được Chấp Nhận

có nghĩa là một hóa đơn được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nộp hoặc chuyển cho Validus mà không bị xem là Hóa Đơn Bị Từ Chối như được nêu trong Phụ Lục này.

Cấp Vốn Khác

Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn cam kết và bảo đảm với Validus rằng, vào mỗi ngày mà bất kỳ khoản tiền nào phải trả bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn mà chưa được thanh toán, thì sẽ không có khiếu nại hoặc sự kiện nào phát sinh dẫn đến việc bất kỳ bên nợ nào của các Hóa Đơn Được Chấp Nhận cấu thành nên Trị Giá Hóa Đơn được phép cấn trừ, khấu trừ hoặc giảm Trị Giá Hóa Đơn và sẽ không có lý do gì để Validus cho rằng một khiếu nại hoặc sự kiện như vậy có thể xảy ra trong tương lai gần.

Ủy quyền cho Validus (khi không có thông báo chuyển hướng thanh toán gửi đến bên nợ)

Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đồng ý:

(a) ủy quyền cho Validus tiếp tục vận hành và quản lý các tài khoản dưới tên của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo yêu cầu của Validus nhằm mục đích nhận các khoản thanh toán cho Hóa Đơn Được Chấp Nhận được nộp cho Validus, tại một ngân hàng được Validus chấp thuận.

(b) Validus có thể, dưới danh nghĩa của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , chỉ thị cho các bên nợ thực hiện thanh toán vào tài khoản của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đã được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn ủy quyền cho Validus quản lý và vận hành, hoặc vào Tài Khoản Trung Gian.

(c) Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn cũng đồng ý rằng mọi khoản thanh toán ghi có vào các tài khoản này của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hàng ngày sẽ được chuyển vào Tài Khoản Trung Gian. Bất kỳ số tiền nào được chuyển như vậy cũng có thể được dùng để trả cho Khoản Vay, phí, lệ phí, chi phí hoặc bất kỳ khoản nợ nào khác chưa được thanh toán mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải trả cho Validus và / hoặc Nhà Đầu Tư (thực tế, ngẫu nhiên hoặc có thể phát sinh), theo quyết định của Validus; và

(d) chịu tất cả các phí, lệ phí hoặc phí tổn phát sinh thêm từ việc tuân thủ của ngân hàng có liên quan đối với các chỉ thị của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nêu trên.

Các cam kết bổ sung khác (khi không có thông báo chuyển hướng thanh toán gửi đến bên nợ)

Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đồng ý rằng: (a) Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn sẽ tuân thủ tất cả các chỉ thị hoặc yêu cầu của Validus liên quan đến việc thu nhận, thực hiện hoặc bằng các cách khác trong việc xử lý các hóa đơn được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nộp hoặc chuyển cho Validus; và (b) Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đảm bảo rằng tất cả các khoản thanh toán đến hạn từ các bên nợ có liên quan đến các hóa đơn được nộp hoặc chuyển cho Validus thì sẽ được thanh toán vào các tài khoản của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn mà đã được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn ủy quyền cho Validus quản lý và vận hành hoặc vào Tài Khoản Trung Gian, và (c) Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn sẽ:
 1. cung cấp các chỉ thị chính xác, đầy đủ và không thể hủy ngang, cho các bên nợ  của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn , theo mẫu được phê duyệt bởi Validus để thực hiện tất cả các khoản thanh toán liên quan đến tất cả các Hóa Đơn Được Chấp Nhận được nộp hoặc chuyển cho Validus vào một tài khoản mà Validus được ủy quyền quản lý và vận hành hoặc vào Tài Khoản Trung Gian;
 2. không rút bất kỳ khoản tiền nào từ các tài khoản đã ủy quyền đó của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Validus;
 3. không thay đổi việc ủy quyền của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn đã cấp cho Validus theo dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Validus; và
 4. không thực hiện bất kỳ hành động hoặc việc gì hoặc đưa ra bất kỳ chỉ thị nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà có thể ảnh hưởng đến việc thực thi Điều khoản này, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Validus.