Phí giao dịch cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn
(Funded Entity fee schedule)

Phí áp dụng
(Applicable Fee)
Số tiền
(Fee Amount or Computation)
Phí đăng ký
(Registration Fee)
0 VND
Phí hồ sơ
(Facility Application Fee)
0 VND
Phí huy động
(Funding Fee)
Tỉ lệ phần trăm được quy định bởi Validus dựa trên số tiền của khoản vay liên quan, được công bố cùng hồ sơ yêu cầu cho vay.
A percentage as stipulated by Validus of the Funded Amount relating thereto, and disclosed upon Facility Request.
Phí hoàn trả khoản vay
(Prepayment Fee)
0 VND
Phí chấm dứt
(Termination Fee)
0 VND
Phí thường niên
(Annual Fee)
0 VND
Phí trả chậm
(Late payment fee)
Tối thiểu 2% tiền gốc còn lại (+VAT) ( lãi sẽ được tính hằng ngày cho đến khi số tiền vay được hoàn trả hoàn toàn).
Minimum 2% of the principal remaining (+VAT) (daily interest continues to accrue until repayment is made in full).