Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

Trang chủ / Biểu Phí Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn

Biểu Phí Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn

Cập nhật lần cuối ngày 09 tháng 5 năm 2023


PHÍ GIAO DỊCH CHO BÊN NHẬN HỖ TRỢ VỐN
(FUNDED ENTITY FEE SCHEDULE)

Phí áp dụng
(Applicable Fee)

 

Số tiền
(Fee Amount or Computation)

 

 

Phí đăng ký
(Registration Fee)

 

0 VND

Phí Tư Vấn Nhận Vốn Thành Công
(Successful Funding Consulting Fee)

 

Tỉ lệ phần trăm được quy định bởi Validus dựa trên số tiền của khoản vay liên quan, được công bố cùng Hồ Sơ Đăng Ký
(A percentage as stipulated by Validus of the 
Funded Amount relating to, and disclosed upon Facility Request)

 

 

Phí trả trước
(Prepayment Fee)

 

0 VND

 

Phí thường niên
(Annual Fee)

 

0 VND

Phí Tư Vấn Quản Lý Khoản Cấp Vốn
(Funding Management Consulting Fee)

 

Tối thiểu 2% của phần tiền gốc chưa trả sau ngày 

đáo hạn (chưa bao gồm thuế GTGT)

(Minimum 2% of the unpaid principal after the due date 

(VAT excluded))