Quyền truy cập vào website do CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VGROWTH (“Công Ty”, “Validus”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” hoặc “chúng ta”) cấp phụ thuộc vào Các Điều Khoản Sử Dụng này và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này. Bằng cách truy cập website này (bao gồm cả nền tảng của chúng tôi), quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Nếu quý vị không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc Chính Sách Bảo Mật, vui lòng ngừng truy cập vào website này ngay lập tức.

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thay đổi Các Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc Chính Sách Bảo Mật và đăng tải phiên bản sửa đổi trên website này, các phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo riêng cho quý vị về bất kỳ thay đổi nào như vậy. Việc quý vị tiếp tục truy cập website này sau khi Các Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Bảo Mật sửa đổi đã có hiệu lực sẽ cấu thành sự chấp nhận vô điều kiện của quý vị đối với Các Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Bảo Mật sửa đổi đó.

Vui lòng lưu ý rằng trong thời gian website được mở để cho phép truy cập công khai, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ thông qua nền tảng có thể truy cập trên website này và sẽ chỉ được cung cấp cho các người dùng đã đăng ký trên website này.

 1. Tất cả quyền truy cập và sử dụng website này (bao gồm bất kỳ nội dung được gửi, bài đăng hoặc bất kỳ hình thức nào khác của hoạt động truyền tải) sẽ được điều chỉnh bởi Các Điều Khoản Sử Dụng này. Việc truy cập website này từ các lãnh thổ mà tại đó nội dung của website bị xem là bất hợp pháp đều bị cấm. Nếu quý vị chọn truy cập website này từ nơi khác ngoài lãnh thổ Việt Nam, việc đó hoàn toàn thuộc toàn quyền quyết định của quý vị và quý vị sẽ chịu trách nhiệm đối với việc tuân thủ pháp luật tại lãnh thổ mà quý vị lựa chọn truy cập.
 2. Website và nội dung của website này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các dịch vụ, sản phẩm, thông tin, dữ liệu, văn bản, đồ họa, âm thanh, video, liên kết (của bên thứ ba hoặc các bên khác), quảng cáo hoặc các nội dung khác (“Nội Dung”) được cung cấp “như nó vốn có” và trên cơ sở “như có sẵn”. Công ty không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc cam kết nào (tùy từng trường hợp), dù rõ ràng hoặc ngụ ý, cho bất kỳ cá nhân nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm:
  1. tính khả dụng của website này và nền tảng đối với bất kỳ mục đích xem, giao dịch hoặc quản lý tài khoản nào và sẽ không có sự gián đoạn hoặc lỗi đối với bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của website này;
  1. liên quan đến bất kỳ tiêu đề nào liên quan đến website này và Nội dung của website, hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm nào đối với các quyền của bên thứ ba;
  2. về việc website này hoặc các máy chủ hỗ trợ website vận hành sẽ không có vi-rút, phần mềm độc hại hoặc các thành phần gây hại hoặc mã độc khác, mã phá hoại hoặc làm hư hỏng, chương trình gián điệp hoặc macro;
  1. về việc website này sẽ tương thích với tất cả phần mềm và phần cứng hoặc website sẽ được bảo mật;
  1. về việc website này có khả năng hoặc chất lượng đáp ứng bất kỳ mục đích chung hoặc cụ thể nào;
  1. về việc thông tin trên website này là đầy đủ, đúng, chính xác, không gây nhầm lẫn, đáng tin cậy hoặc hợp lệ;
  1. về việc bất kỳ khiếm khuyết và/hoặc lỗi trên website này sẽ được sửa chữa ngay hoặc kịp thời;
  1. liên quan đến uy tín tín dụng, tình hình kinh doanh hoặc tài chính của bất kỳ tổ chức/cá nhân nào; hoặc
  1. đối với bất kỳ nội dung, dịch vụ, sản phẩm, tài liệu hoặc thông tin nào bao gồm trong bất kỳ liên kết hoặc website của bên thứ ba nào.
 1. Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty (hoặc nhân viên, đại lý, giám đốc hoặc cổ đông của chúng tôi) sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung nào trên website này, bao gồm (không giới hạn) bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào, hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc quý vị sử dụng website này hoặc bất kỳ Nội dung nào.
 2. Công ty không nhận trách nhiệm cũng như không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, (dù trực tiếp hoặc gián tiếp), do bất kỳ nguyên nhân nào, là kết quả của hoặc phát sinh từ việc quý vị không thể sử dụng hoặc truy cập website này và/hoặc bất kỳ Nội dung nào.
 3. Công ty bảo lưu mọi quyền sửa đổi Nội dung, các tính năng và chức năng của website này, tắt website này và từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào website này đối với bất kỳ cá nhân cụ thể nào, hoặc chặn quyền truy cập từ một địa chỉ internet cụ thể vào website này, vào bất kỳ thời điểm nào và không có bất kỳ thông báo trước nào, mà không cần bất kỳ lý do nào.
 4. Tên, hình ảnh và logo (“Các Nhãn Hiệu”) định dạng Công ty hoặc các bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba phụ thuộc vào bản quyền, quyền đối với thiết kế và nhãn hiệu tương ứng của Công ty và/hoặc các bên thứ ba, và tất cả các quyền đối với Các Nhãn Hiệu được bảo lưu cụ thể bởi Công ty hoặc các bên thứ ba liên quan. Quý vị không có quyền hoặc không được cấp phép để tải xuống, sao chép hoặc sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào hoặc tên của Công ty cho dù sử dụng dưới dạng liên kết đến bất kỳ website nào hoặc bằng cách khác, trừ khi có sự chấp thuận trước của Công ty hoặc các bên thứ ba liên quan.
 5. Website này có thể chứa các liên kết đến các website và các tài nguyên trực tuyến khác không phải do Công ty duy trì hoặc vận hành. Quý vị sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro khi sử dụng các website và tài nguyên của bên thứ ba như vậy. Công ty không chịu trách nhiệm và không xác nhận tính khả dụng hoặc nội dung của các website hoặc tài nguyên của bên thứ ba đó và không cấu thành hoặc ngụ ý bất kỳ sự tài trợ, khuyến nghị hoặc bất kỳ mối quan hệ nào khác giữa Công ty và bên thứ ba đó. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào (bao gồm bất kỳ vi-rút máy tính, chương trình độc hại được ngụy trang, sâu máy tính hoặc các phần mềm hoặc quy trình tương tự nào), phát sinh từ các nội dung được cung cấp trên các website hoặc tài nguyên của bên thứ ba đó.
 6. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được gửi cho Công Ty thông qua website này hoặc bằng cách khác sẽ được xử lý theo Chính Sách Bảo Mật.
 7. Nếu quý vị cung cấp hoặc đã cung cấp bất kỳ thông tin nào (bao gồm dữ liệu cá nhân) liên quan đến cá nhân khác, quý vị cam đoan và bảo đảm rằng với Công ty về việc quý vị đã nhận được sự đồng ý của cá nhân đó đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của cá nhân đó như được quy định trong Các Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật.
 8. Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, Công ty theo đây loại trừ hoàn toàn tất cả các điều kiện, bảo hành và các điều khoản khác có thể được pháp luật quy định trong Các Điều Khoản Sử Dụng này.
 9. Không ảnh hưởng đến bất kỳ giới hạn trách nhiệm nào khác do Công Ty quy định trong Các Điều Khoản Sử Dụng này, mỗi Công ty, và tất cả các công ty con, công ty liên kết, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác và người lao động của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, bất kỳ người dùng nào của website này, đối với bất kỳ khoản bồi thường trực tiếp, gián tiếp, do bị trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hệ quả nào, tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý do bất kỳ nguyên nhân hành động hoặc bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, thiệt hại do mất mát hoặc sử dụng dữ liệu, mất cơ hội, mất thiện chí, mất lợi nhuận (cho dù, nhưng không giới hạn, doanh thu hoặc lợi nhuận dự kiến) hoặc tổn thất cho các bên thứ ba, phát sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách thức nào liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên website này, cho dù dựa trên cơ sở hợp đồng, ngoài hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng hoặc bằng cách khác, ngay cả khi Công ty hoặc đại lý hoặc người lao động của Công Ty đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại hoặc tổn thất đó.
 10. Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác trong Các Điều Khoản Sử Dụng này, quý vị theo đây cam kết bồi hoàn và bảo đảm mỗi bên trong Validus, và tất cả các công ty con, công ty liên kết, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác và người lao động của Validus được bồi hoàn vào bất kỳ thời điểm nào từ và chống lại tất cả các hành động, quy trình tố tụng, phí tổn, khiếu nại, chi phí (bao gồm tất cả chi phí luật sư trên cơ sở bồi hoàn toàn bộ), yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tổn thất (dù trực tiếp, gián tiếp hoặc do hệ quả) và thiệt hại (dù là thiệt hại ngoài hợp đồng, thiệt hại trong hợp đồng hoặc thiệt hại khác) phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các khiếu nại của bên thứ ba, các hình phạt và khiếu nại về hành vi bôi nhọ của cơ quan quản lý, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tử vong, thương tích cơ thể, sử dụng máy tính không phù hợp, truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp vào máy tính (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hành vi tấn công máy tính), thiệt hại tài sản hoặc tổn thất về tiền mà các bên nêu trên có thể phải chịu, gánh chịu hoặc phải thanh toán phát sinh từ, hoặc liên quan đến, hoặc theo việc quý vị truy cập vào và/hoặc sử dụng website này, cho dù việc truy cập hoặc sử dụng đó có được phép hay không hoặc do bất kỳ hành động hoặc không hành động nào của các bên nêu trên, việc quý vị vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng này, vi phạm bất kỳ quyền nào của cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc việc quý vị vi phạm bất kỳ yêu cầu, nghĩa vụ theo luật nào hoặc các quy định pháp luật.
 11. Bằng việc truy cập website này, quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không:
  1. sử dụng website này theo bất kỳ cách thức nào mang tính bất hợp pháp, trái luật, lừa đảo, đe dọa, quấy rối, thô tục, khiêu dâm, lạm dụng hoặc gây hại, hoặc bằng cách khách mang tính phản cảm, hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động nào như vậy;
  1. sử dụng website này để bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc bằng cách khác vi phạm các quyền của các cá nhân khác hoặc Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền riêng tư hoặc quyền công khai của các cá nhân khác;
  1. mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, đưa ra tuyên bố không chính xác hoặc bằng cách khác xuyên tạc mối liên kết của quý vị với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến website này hoặc trình bày hoặc ngụ ý về việc Validus ủng hộ bất kỳ tuyên bố nào quý vị đưa ra;
  1. can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động của website này hoặc các máy chủ hoặc mạng được sử dụng để duy trì website này hoặc vi phạm bất kỳ yêu cầu, quy trình, chính sách hoặc quy định nào của các mạng đó;
  1. truyền tải hoặc bằng cách khác phát tán bất kỳ virus, sâu máy tính hoặc mã máy tính nào khác có hại hoặc xâm phạm hoặc dự tính làm thiệt hại hoạt động của hoặc giám sát việc sử dụng bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị nào liên quan đến website này;
  1. xóa bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác khỏi website này;
  1. sử dụng bất kỳ thông tin nào được tìm thấy trên website này để vận động hoặc thu hút bất kỳ cá nhân nào hoặc xúi giục bất kỳ cá nhân nào từ bỏ quan hệ lao động với, đầu tư, tìm kiếm nguồn tài trợ từ hoặc bất kỳ mối quan hệ thương mại nào khác với Validus hoặc website này; hoặc
  1. chèn đường dẫn liên kết đến website này hoặc bất kỳ phần nào của website này hoặc “sao chụp” bất kỳ Nội dung nào trên bất kỳ máy chủ hoặc website nào khác.
 1. Cho dù có có bất kỳ nội dung nào trên website này, việc quý vị đủ điều kiện nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên website này phụ thuộc vào sự chấp thuận của Validus.
 2. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc một phần của điều khoản đó bị xem là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được theo bất kỳ quy định pháp luật nào mà điều khoản đó phụ thuộc vào, điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó sẽ bị xem là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được chỉ trong phạm vi quy định pháp luật đó.
 3. Cá nhân không phải là một bên tham gia bất kỳ giao dịch nào giữa quý vị và Validus không có quyền theo Các Điều Khoản Sử Dụng này.
 4. Các Điều Khoản Sử Dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và quý vị phụ thuộc không hủy ngang vào thẩm quyền độc quyền của tòa án Việt Nam trong việc giải quyết hoặc xử lý bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Điều Khoản Sử Dụng này. Liên quan đến việc giải quyết tranh chấp nêu trên, quý vị từ bỏ không hủy ngang, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, bất kỳ sự phản đối nào đối với Validus vào thời điểm này hoặc trong tương lai về địa điểm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào như vậy tại bất kỳ tòa án nào hoặc việc bất kỳ tranh chấp nào như vậy tại bất kỳ tòa án nào như vậy đã được giải quyết tại một tòa án không phù hợp.

Website này sẽ không được hiển thị, truyền tải lại, phân phối lại, tiết lộ hoặc sao chép, hoặc dựa vào, toàn bộ hoặc một phần, bởi bất kỳ cá nhân nào vì bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước của Công ty. Website này có thể dẫn chiếu đến một số tính năng nhất định của hoạt động đầu tư/tài chính nhưng không vì mục đích mô tả đầy đủ tất cả các điều khoản quan trọng hoặc các điều khoản có thể khác với các điều khoản được tóm tắt trên website này. Theo đó, website và Nội dung hoàn toàn đủ điều kiện theo các tài liệu chi tiết hơn liên quan đến hoạt động đầu tư/tài chính. Các thông tin trên website này dựa trên một số giả định và phân tích thông tin được cung cấp vào ngày tải lên Nội dung và phản ánh các điều kiện ưu tiên áp dụng và các quan điểm của Công ty vào ngày đó, tất cả các thông tin đó đều phụ thuộc vào sự thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Mặc dù Công Ty đã lưu tâm để bảo đảm tính chính xác của thông tin trên website này, Công ty không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo quy định của pháp luật, và sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin.

Website này chưa được đăng ký với bất kỳ cơ quan quản lý nào. Lợi nhuận đối với bất kỳ khoản đầu tư nào không được bảo đảm bao gồm cả khoản lỗ đối với toàn bộ số tiền gốc đã đầu tư. Bất kỳ khoản tài trợ nào luôn phụ thuộc vào các chấp thuận nội bộ của Công ty và văn bản quy phạm pháp luật.

Vui lòng lưu ý rằng các đồ thị, biểu đồ, công thức hoặc các thiết bị khác được quy định hoặc dẫn chiếu trên website này không được, theo tính chất của các nội dung nêu trên, sử dụng để xác định và sẽ không hỗ trợ bất kỳ cá nhân nào trong việc quyết định về việc và/hoặc thời điểm đầu tư hoặc bảo đảm tài trợ. Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ khoản đầu tư, công ty, tổ chức hoặc Công ty nào được đề cập trên website này, và bất kỳ dự đoán hoặc dự báo nào về tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu hoặc xu hướng kinh tế của thị trường không nhất thiết phải chỉ ra tương lai hoặc hiệu suất dự tính của bất kỳ khoản đầu tư, công ty, tổ chức hoặc Công ty hoặc tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu hoặc xu hướng kinh tế của thị trường. Không có bất kỳ nội dung nào trên website này sẽ cấu thành một cam đoan hoặc làm phát sinh bất kỳ ngụ ý nào về việc không có hoặc sẽ không có bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư/tài chính. Người lao động của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa trên các quan điểm được trình bày hoặc thông tin được cung cấp trên website này.

Các nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận các rủi ro đầu tư và có thể tham khảo ý kiến của công ty tư vấn tài chính trước khi đưa ra cam kết đầu tư. Nếu quý vị lựa chọn không tham khảo ý kiến của công ty tư vấn tài chính, quý vị nên cân nhắc về sự phù hợp của hoạt động đầu tư đối với quý vị. Tương tự, các công ty tìm kiếm tài trợ nên tham khảo ý kiến của công ty tư vấn và cân nhắc về sự phù hợp của hoạt động tài trợ đối với quý vị.

Website này và Nội dung của website chỉ bao gồm các thông tin chung và không cấu thành, và sẽ không được xem là cấu thành, chào bán, chào mời, tư vấn hoặc khuyến nghị về việc mua hoặc bán bất kỳ khoản đầu tư hoặc đầu tư vào bất kỳ công ty nào, hoặc cấp hoặc bảo đảm bất kỳ khoản tải trợ nào. Website này không được xem là trang tư vấn về kế toán, pháp lý, quy định pháp luật, thuế, tài chính hoặc các nội dung tư vấn khác. Hoạt động đầu tư không phải là nghĩa vụ của, đặt cọc, hoặc được bảo đảm hoặc bảo hiểm bởi Công ty, hoặc bất kỳ công ty con, công ty liên kết, chi nhánh hoặc bên phân phối nào của Công ty.

Terms of Use

Access to the website is granted by VGROWTH DEVELOPMENT CO., LTD (“the Company”, “Validus”, “we”, “our” or “us”) subject to these Terms of Use and our Privacy Policy. Please read these Terms of Use carefully. By accessing this website (including our platform), you agree to be bound by these Terms of Use and our Privacy Policy. If you do not accept any of these Terms of Use and/or Privacy Policy, please discontinue your access to this website immediately.

We may make changes to these Terms of Use and/or the Privacy Policy from time to time and post a revised version on this website, which shall be effective immediately upon such posting. We are under no obligation to separately inform you of any such revision. Your continued access of this website after the revised Terms of Use or Privacy Policy have taken effect will constitute your unconditional acceptance of such revised Terms of Use or Privacy Policy.

Please note that while the website is open for public access, the services provided by us through the platform accessible on this website will only be available to registered users of this website.

 1. All access to and use of this website (including any submission, posting or any other form of transmission activity) shall be governed by these Terms of Use. Accessing this website from territories where its contents are deemed illegal or unlawful is prohibited. If you choose to access this website from elsewhere other than Vietnam, you do so of your own volition and are responsible for compliance with local laws in the territory of access.
 2. This website and its contents, including but not limited to services, products, information, data, text, graphics, audio, video, links (third party or otherwise), advertisements or other items (“Content”) is provided “as is” and on an “as available” basis. The Company gives no representation, warranty or undertaking (as the case may be), express or implied, to anyone of any kind, including:
  1. the availability of this website and the platform for any viewing, transaction or account management purposes and that there will be no interruption or error in any of this website’s feature or function;
  1. in relation to any title in connection with this website and its Content, or any non- infringement of third-party rights;
  1. that this website or the servers that make it available will be free of viruses, malware or other harmful components or other malicious, destructive or corrupting code, agent program or macros;
  1. that this website will be compatible with all software and hardware or that it will be secure;
  1. that this website is of satisfactory fitness or quality for any general or particular purpose;
  1. that the information on this website is complete, true, accurate, non-misleading, reliable or valid;
  1. that any defects and/or errors on this website will be corrected immediately or promptly;
  1. in relation to the credit worthiness, business or financial situation of any person; or
  1. in respect of any content, service, product, material or information contained in any third-party link or website.
 1. Under no circumstances will the Company (or our employees, agents, directors or shareholders) be liable for any Content on this website, including (without limitation) any errors or omissions in any Content, or for any loss or damage of any kind incurred as a result of your use of this website or any Content.
 2. The Company neither assumes nor accepts liability for any loss or damage, (whether direct or indirect), howsoever caused, as a result of or arising from your use or inability to use or access of this website and/or any Content.
 3. The Company reserves all rights to modify the Content, features and functionality of this website, to shut down this website and to deny or restrict access to this website to any particular person, or to block access from a particular internet address to this website, at any time and without any prior notice, without ascribing any reasons whatsoever.
 4. The names, images and logos (“Marks”) identifying the Company or third parties and their products and services are subject to copyright, design rights and trademarks respectively, of the Company and/or third parties, and all rights to the Marks are expressly reserved by the Company or the relevant third parties. You shall have no right or license to download, reproduce or use any such Marks or the name of the Company whether for use as a link to any website or otherwise, except with the prior approval of the Company or the relevant third parties.
 5. This website may contain links to other websites and online resources which are not maintained or operated by the Company. The use of such third-party websites and resources is at your own risk. The Company is not responsible for and does not endorse the availability or contents of such third-party websites or resources and does not constitute or imply any sponsorship, recommendation or any other relationship between the Company and such third party. The Company shall not be liable for any damages or loss (including any computer viruses, trojan horses, worms or similar items or processes), arising from the availability of contents of those third-party websites or resources.
 6. Any personal data submitted to the Company whether through this website or otherwise is dealt with according to the Privacy Policy.
 7. If you provide or have provided any information (including personal data) relating to another person, you warrant and represent to the Company that you have obtained that person’s consent for the collection, use and disclosure of their information as set out in these Terms of Use and the Privacy Policy.
 8. To the maximum extent permitted by law, the Company hereby expressly excludes all conditions, warranties and other terms that might otherwise be implied by law into these Terms of Use.
 9. Without prejudice to any other limitation of liability by the Company provided herein, each of the Company, and all of its subsidiaries, affiliated companies, directors, officers, agents, partners and employees shall not be liable to any person, including, but not limited to, any users of this website, for any direct, indirect, punitive, incidental, special, consequential damages, losses, expenses, liabilities under any causes of action or any damages whatsoever, including, without limitation, damages for loss of use or data, loss of opportunity, loss of goodwill, loss of profits (whether, but not limited to, revenue or anticipated profits) or losses to third parties, arising out of or in any way connected with any use of, inability to use or reliance on any provided on, this website, whether based on contract, tort, strict liability or otherwise, even if the Company or its agents or employees had been advised of the possibility of such damages or losses.
 10. Without prejudice to the other provisions herein, you hereby undertake to indemnify and keep each of Validus, and all of its subsidiaries, affiliated companies, directors, officers, agents, partners and employees indemnified at all times from and against all actions, proceedings, costs, claims, expenses (including all legal costs on a full indemnity basis), demands, liabilities, losses (whether direct, indirect or consequential) and damages (whether in tort, contract or otherwise) whatsoever and howsoever arising, including without limitation claims made by third parties, regulatory penalties and claims for defamation, infringement of intellectual property rights, death, bodily injury, wrongful use of computers, unauthorized or illegal access to computers (including but not limited to hacking), property damage or pecuniary losses which they may sustain, incur, suffer or pay arising out of, in connection with or pursuant to the access to and/or the use of this website by you, whether or not such access or use was authorized or whether it was due to any act or omission on its part, the breach of these Terms of Use by you, the violation by you of any rights of another person or entity or the breach by you of any statutory requirement, duty or law.
 11. By accessing this website, you agree that you will not:
  1. use this website in any way which is unlawful, illegal, fraudulent, threatening, harassing, vulgar, obscene, abusive or harmful, or otherwise objectionable, or in connection with any such purpose or activity;
  2. use this website to defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the rights of others or the Company, including without limitation others’ privacy rights or rights of publicity;
  3. impersonate any person or entity, falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with any person or entity in connection with this website or express or imply that Validus endorses any statement you make;
  4. interfere with or disrupt the operation of this website or the servers or networks used to make this website available or violate any requirements, procedures, policies or regulations of such networks;
  5. transmit or otherwise make available in connection with this website any virus, worm or other computer code that is harmful or invasive or may or is intended to damage the operation of, or to monitor the use of, any hardware, software, or equipment;
  6. remove any copyright, trade mark or other proprietary rights notice from this website;
  7. use any information found on this website to canvass or solicit any person or entice any person away from the employment of, investment with, seeking funding from or any other commercial relationship with Validus or this website; or
  8. insert a hyperlink to this website or any part thereof or “mirror” any Content on any other server, website or web page.
 1. Notwithstanding anything in this website, your eligibility for any product or service on this website is subject to acceptance by Validus.
 2. If any provision of these Terms of Use or part thereof is rendered void, illegal or unenforceable by any legislation to which it is subject, it shall be rendered void, illegal or unenforceable to that extent and no further.
 3. A person not a party to any transaction between you and Validus has no right under these Terms of Use.
 4. These Terms of Use are governed by the laws of Vietnam and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Vietnam in order to settle or resolve any dispute which may arise out of or in connection with these Terms of Use. In connection therewith, you irrevocably waive, to the fullest extent permitted by law, any objection that any of them may now or hereafter have to the laying by Validus of the venue of any such dispute in any such court or that any such dispute brought in any such court has been brought in an inconvenient forum.

This website shall not be shown, re-transmitted, re-distributed, disclosed or copied, or relied upon, in whole or in part, by any person for whatever purpose without the prior consent of the Company. This website may refer to certain features of an investment/financing but does not purport to contain a complete description of all material terms or of the terms which may differ from those summarized in this website. Accordingly, this website and the Content is qualified in its entirety by the more detailed documentation relating to the investment/financing. Information in this website is based upon certain assumptions and analysis of information available as at the date of the Content uploading and reflects prevailing conditions and the Company’s views as of such date, all of which are subject to change at any time without notice. Although reasonable care has been taken to ensure the accuracy of information contained in this website, the Company makes no representation or warranty of any kind, express, implied or statutory, and shall not be responsible or liable for the accuracy or completeness of the information.

This website has not been registered with any regulatory authority. Returns on any investment are not guaranteed including the possible loss of the entire principal amount invested. Any grant of financing remains subject to the Company’ internal approval and legal documentation.

Please note that the graphs, charts, formulae or other devices set out or referred to in this website cannot, in and of themselves, be used to determine and will not assist any person in deciding whether and/or when to make an investment or procure a financing. Investors should note that the past performance of any investment, company, entity or the Company mentioned in this website, and any prediction, projection or forecast on the economy, stock market, bond market or the economic trends of the markets is not necessarily indicative of the future or likely performance of any investment, company, entity or the Company or the economy, stock market, bond market or economic trends of the markets. Nothing in this website shall constitute a representation or give rise to any implication that there has not been or that there will not be any change affecting the investment/financing. Employees of the Company shall not be held liable for any decision or action taken based on the views expressed or information contained in this website.

Investors should consider carefully the risks of investing and may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to invest. Should you choose not to seek advice from a financial adviser, you should consider carefully whether the investment is suitable for you. Similarly, companies seeking financing should seek advice and carefully consider if the financing is suitable for you.

This website and its Content are strictly for general information only and does not constitute, and shall not be deemed to constitute, an offer, solicitation, advice or recommendation to buy or sell any investment or invest in any company, or to grant or procure any financing. This website should not be construed as accounting, legal, regulatory, tax, financial or other advice. Investments are not obligations of, deposits in, or guaranteed or insured by the Company, or any of its subsidiary, associate, affiliate or distributors.