Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

Trang chủ / Điều khoản & điều kiện dành cho Nhà đầu tư

Điều khoản & điều kiện dành cho Nhà đầu tư

Cập nhật lần cuối ngày 15 tháng 8 năm 2022

Vui lòng đọc kỹ Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này. Bằng việc đăng ký hoặc gửi yêu cầu đăng ký làm Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trên Nền Tảng Giao Dịch, Quý Khách đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng của website này và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này sẽ áp dụng bất kể cách thức mà Quý Khách truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch.

Chúng tôi có thể sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này tùy từng thời điểm và sẽ đăng tải phiên bản sửa đổi lên website này, và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên website hoặc có hiệu lực vào một ngày khác được ấn định theo đó. Quý Khách đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo riêng cho từng Quý Khách về bất kỳ sự sửa đổi nào nêu trên. Việc Quý Khách tiếp tục truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch hoặc có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Tài Khoản của Quý Khách (bao gồm bất kỳ khoản thanh toán hoặc khoản tiền nào ghi nợ vào hoặc thông qua Tài Khoản của Quý Khách và sự hiện hữu của bất kỳ Khoản Đầu Tư nào đang có mà Quý Khách nhận được), sau khi phiên bản sửa đổi của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có hiệu lực, sẽ xác lập thành chấp thuận vô điều kiện của Quý Khách đối với phiên bản sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, trừ khi trước đó chúng tôi được Quý Khách thông báo điều ngược lại hoặc không trễ hơn [ba (03) ngày] kể từ ngày đăng tải phiên bản sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận
Hỗ Trợ Vốn.

1.1 Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ có cùng ý nghĩa khi được sử dụng trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, và ngoài ra, các thuật ngữ sau đây sẽ được định nghĩa riêng tương ứng:
 • Tài Khoản có nghĩa là một tài khoản được Validus cấp cho một Nhà Đầu Tư để truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch và Dịch Vụ;
 • Ngân Hàng Mở Tài Khoản có nghĩa là [tên của Ngân hàng tại Việt Nam] hoặc ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác do Validus chỉ định và/hoặc thông qua Đại Lý Tài Khoản Trung Gian tùy từng thời điểm;
 • Chi Phí Quản Lý có nghĩa như được nêu tại Điều 9.2;
 • Đầu Tư Tự Động có nghĩa như nêu tại Điều 7;
 • Số Dư Khả Dụng có nghĩa là, dành cho Nhà Đầu Tư, khoản tiền đầu tư thể hiện trên bảng thông tin của Nhà Đầu Tư đó trên Nền Tảng Giao Dịch, được báo có vào Tài Khoản Trung Gian và không bao gồm bất kỳ Khoản Đầu Tư Cam Kết nào;
 • Ngày Làm Việc có nghĩa là ngày (ngoại trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ được công bố) mà vào ngày đó các ngân hàng thương mại mở cửa hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;
 • Khoản Đầu Tư Cam Kết có nghĩa là, dành cho Nhà Đầu Tư, khoản tiền đầu tư thể hiện trên bảng thông tin của Nhà Đầu Tư đó trên Nền Tảng Giao Dịch và được ghi nhận trong Tài Khoản Trung Gian là đã được cam kết sử dụng cho Khoản Đầu Tư mà Nhà Đầu Tư đăng ký, bất kể là khoản tiền đầu tư này đã được giải ngân hay chưa;
 • Tài Khoản Trung Gian có nghĩa là một tài khoản trung gian được duy trì tại Ngân Hàng Mở Tài Khoản, được Đại Lý Tài Khoản Trung Gian mở, sở hữu và quản lý với thông tin chi tiết sẽ được Validus thông báo cho Nhà Đầu Tư tùy từng thời điểm;
 • Đại Lý Tài Khoản Trung Gian có nghĩa là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác cung ứng các dịch vụ tương tự và được Validus lựa chọn tùy từng thời điểm;
 • Bên Được Bồi Hoàn có nghĩa như được nêu tại Điều 14.2;
 • Lãi Suất có nghĩa là tỷ lệ lợi nhuận tương ứng của Nhà Đầu Tư đối với Khoản Đầu Tư mà Nhà Đầu Tư đó lựa chọn;
 • Khoản Đầu Tư có nghĩa là hình thức đầu tư hoặc cấp vốn mà Nhà Đầu Tư cung cấp cho một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có thể được niêm yết trên Nền Tảng Giao Dịch để Nhà Đầu Tư lựa chọn theo từng thời điểm;
 • Cam Kết Đầu Tư có nghĩa là sự chấp thuận của một Nhà Đầu Tư liên quan đến một Khoản Đầu Tư nhằm cấp vốn Khoản Đầu Tư đó với số tiền mà Nhà Đầu Tư ấn định trong chấp thuận của mình;
 • Ngưỡng Đầu Tư Tối Thiểu có nghĩa là ngưỡng tối thiểu đối với một Khoản Đầu Tư mà Validus, theo xem xét riêng và độc lập của mình, đặt ra cho từng Khoản Đầu Tư;
 • Nhà Đầu Tư có nghĩa là bất kỳ cá nhân, công ty, tổ chức, loại hình đầu tư, hiệp hội hoặc bất kỳ loại hình pháp nhân nào khác được thành lập hợp pháp, đủ và bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và đã được đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này nhằm mục đích cấp vốn, riêng rẽ hoặc cùng với các Nhà Đầu Tư khác, cho các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thông qua Nền Tảng Giao Dịch, và đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu mà Validus quy định để được xem là nhà đầu tư đủ điều kiện;
 • Số Dư Khả Dụng Tối Thiểu có nghĩa là số tiền tối thiểu mà mỗi Nhà Đầu Tư phải duy trì trong Tài Khoản của mình do Validus quy định tùy từng thời điểm;
 • Nền Tảng Giao Dịch có nghĩa là nền tảng trực tuyến được vận hành bởi Validus nhằm cung cấp Dịch Vụ cho các Nhà Đầu Tư và các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tại website này hoặc thông qua ứng dụng trên điện thoại di động.
 • Thông Tin Đăng Ký có nghĩa là các thông tin và/hoặc tài liệu mà Validus có thể yêu cầu tùy từng thời điểm, và phải được đăng tải lên website này hoặc lên Nền Tảng Giao Dịch trong quá trình đăng ký (bao gồm các bản sao hộ chiếu liên quan, giấy tờ tùy thân khác, văn bản xác nhận địa chỉ, văn bản xác nhận ủy quyền hoặc quyền sở hữu của các thông tin đó);
 • Thời Hạn Nhận Đơn có nghĩa là khoảng thời gian để một Tài Liệu Giao Dịch được đăng tải lên Nền Tảng Giao Dịch để cho các Nhà Đầu Tư nộp Cam Kết Đầu Tư của mình, khoảng thời gian này sẽ do Validus, theo xem xét riêng và độc lập của mình, xác định dựa trên giao dịch mà các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan đến;
 • Khoản Vay Yêu Cầu có nghĩa là số tiền ghi nhận trong Tài Liệu Giao Dịch mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn yêu cầu từ các Nhà Đầu Tư;
 • Tài Liệu Bảo Đảm có nghĩa là bất kỳ tài liệu nào nhằm bảo đảm hoặc bảo lãnh các nghĩa vụ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo Tài Liệu Giao Dịch;
 • Dịch Vụ có nghĩa là việc Validus cung cấp một môi trường giao dịch trực tuyến thông qua Nền Tảng Giao Dịch nơi mà các Nhà Đầu Tư và các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có thể tương tác để cấp và nhận vốn, theo thứ tự, liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư nào và căn cứ vào các điều khoản của Tài Liệu Giao Dịch liên quan, và bao gồm, trong chừng mực mà pháp luật cho phép, các hỗ trợ của Validus cho cả các Nhà Đầu Tư và Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nhằm triển khai công việc theo các thỏa thuận có liên quan, và bất kỳ các bổ sung, điều chỉnh, đình chỉ hoặc chấm dứt nào của các thỏa thuận này, do Validus quy định tùy từng thời điểm.
 • Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh nào đã được đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch cho mục đích tiếp nhận vốn từ Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch;
 • Điều Khoản Sử Dụng có nghĩa là các điều khoản sử dụng liên quan đến việc truy cập trực tuyến vào website này và Nền Tảng Giao Dịch của bất kỳ người nào (một bản sao của Điều Khoản Sử Dụng được đăng tải trên website này), có thể được Validus sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế và đăng tải lại lên website này tùy từng thời điểm;
 • Tài Liệu Giao Dịch có nghĩa là bất kỳ tài liệu nào mà Nhà Đầu Tư có thể ký kết với Validus hoặc với Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan (bất kể là có thông qua Validus hay không) tùy từng thời điểm, liên quan đến bất kỳ Dịch Vụ nào được cung cấp và bất kỳ việc Đầu Tư nào.
 • Validus có nghĩa là Công Ty TNHH Phát Triển VGrowth, một công ty được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, là chủ sở hữu của Nền Tảng Giao Dịch và là nhà cung cấp Dịch Vụ; và
 • VNĐ là đơn vị tiền tệ hợp pháp của Việt Nam.
1.2 Trong Các Điều Khoản Và Điều Điện Của Nhà Đầu Tư này, trừ phi ngữ cảnh có yêu cầu khác đi:
 • “người” nói đến một cá nhân, một công ty, một pháp nhân hoặc một tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • mọi tham chiếu đến bất kỳ pháp nhân hoặc cá nhân nào, bao gồm, nếu phù hợp, tham chiếu đến các đại lý được ủy quyền, người đại diện, người kế nhiệm hoặc người được chỉ định của pháp nhân hoặc cá nhân đó;
 • một tham chiếu đến “bao gồm” có nghĩa là “bao gồm, nhưng không giới hạn”;
 • các từ số ít bao hàm cả số nhiều và ngược lại; và
 • các từ chỉ một giới tính sẽ bao hàm tất cả các giới tính khác.

Điều Khoản Sử Dụng sẽ phụ thuộc vào Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, cả hai đều có giá trị ràng buộc đối với Nhà Đầu Tư. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa hai văn bản này, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư sẽ có giá trị ưu thắng để giải quyết mâu thuẫn đó. Để tránh hiểu nhầm, mọi quy định khác của Điều Khoản Sử Dụng (trong chừng mực không trái với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư) sẽ tiếp tục ràng buộc các Nhà Đầu Tư.

3.1 Để có thể tiếp cận Dịch Vụ được cung cấp thông qua Nền Tảng Giao Dịch với tư cách là Nhà Đầu Tư, Khách Hàng phải:
 • (nếu là cá nhân) từ 18 tuổi trở lên và có năng lực pháp luật dân sự để giao kết Các Điều Khoản và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này;
 • (nếu không phải là cá nhân) là một pháp nhân đã đăng ký với các cơ quan quản lý có liên quan tại Việt Nam (là công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp hoặc pháp nhân khác) hoặc là một pháp nhân nước ngoài được cấp phép hợp pháp và có quyền thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, và phải được Validus phê duyệt;
 • không đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch là một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
 • đáp ứng các chính sách và yêu cầu nội bộ khác của Validus và phải được Validus đăng ký thành công trên Nền Tảng Giao Dịch với tư cách là một Nhà Đầu Tư; và
 • không phải là người bị pháp luật áp dụng cấm tham gia vào các giao dịch liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào được cung cấp thông qua Nền Tảng Giao Dịch.
 • Trong trường hợp Khách Hàng là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài, Khách Hàng phải có hộ chiếu và thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn hiệu lực. Ngoài ra Khách Hàng có nghĩa vụ bảo đảm và duy trì hiệu lực của các giấy tờ trên trong suốt thời gian mà Khách Hàng là Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch. Để rõ ràng, trường hợp không đảm bảo được các điều kiện trên, Validus không chịu trách nhiệm đối với việc Khách Hàng không thể rút lại Số Dư Khả Dụng từ Ngân Hàng Mở Tài Khoản;
3.2 Là một phần của quy trình đăng ký, Khách Hàng cần cung cấp Thông Tin Đăng Ký cho Validus. Theo các hướng dẫn và chính sách nội bộ của mình, Validus theo xem xét riêng và độc lập của mình, có quyền quyết định việc đăng ký hay không đăng ký Khách Hàng trở thành Nhà Đầu Tư. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc áp dụng các hạn chế đối với bất kỳ giao dịch nào trên Tài Khoản của Khách Hàng bất cứ lúc nào hoặc từ chối đơn đăng ký của Khách Hàng nếu chúng tôi cho là phù hợp để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ bắt buộc của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi không được cung cấp Thông Tin Đăng Ký cần thiết. Để biết chi tiết về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách Hàng trong Thông Tin Đăng Ký, vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi. 3.3 Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi cơ bản nào đối với bất kỳ thông tin, tài liệu, kê khai hoặc xác nhận nào mà Khách Hàng cung cấp cho Validus, Khách Hàng phải nhanh chóng cập nhật các thay đổi nói trên lên Nền Tảng Giao Dịch và thông báo cho Validus. 3.4 Khách Hàng đồng ý nhận thông báo (thông qua bất kỳ phương tiện nào) từ Validus, bao gồm các tài liệu tiếp thị như bản tin, cập nhật và khuyến mãi về Dịch Vụ, Nền Tảng Giao Dịch và/hoặc website này. Để tránh hiểu nhầm, Khách Hàng có quyền hủy đăng ký hoặc làm theo bất kỳ cách thức phù hợp nào theo quy định của pháp luật để không còn nhận các thông báo nào bao gồm các tài liệu tiếp thị từ Validus. 3.5 Khi nộp đơn đăng ký để trở thành Nhà Đầu Tư, Khách Hàng tại đây đảm bảo, cam đoan và cam kết với Validus vào ngày đăng ký và vào từng ngày về sau khi đã là Nhà Đầu Tư rang:
 • mọi Thông Tin Đăng Ký được Khách Hàng đăng tải là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ;
 • (nếu Khách Hàng đăng ký với tư cách cá nhân), Khách Hàng không được phép đăng ký nhiều hơn một Tài Khoản hoặc đăng ký Tài Khoản thay mặt cho một người khác không phải Khách Hàng;
 • (nếu Khách Hàng đăng ký thay mặt cho một công ty hoặc tổ chức khác), Khách Hàng đã nhận được sự chấp thuận và ủy quyền hợp lệ để đăng ký và truy cập Nền Tảng Giao Dịch, vận hành Tài Khoản và sử dụng Dịch Vụ và ký kết, thực hiện Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, nếu có, thay mặt cho công ty hoặc tổ chức đó;
 • Khách Hàng biết rõ các tính năng và hoàn toàn hiểu và có khả năng đánh giá các yếu tố rủi ro trong cơ chế hoạt động của Nền Tảng Giao Dịch và trong việc sử dụng Dịch Vụ được cung cấp qua Nền Tảng Giao Dịch, bao gồm các Tài Liệu Giao Dịch;
 • Khách Hàng có quyền hoặc được ủy quyền để cung cấp Thông Tin Đăng Ký, Khách Hàng chịu trách nhiệm độc lập và hoàn toàn về Thông Tin Đăng Ký và bất kỳ nội dung nào mà Khách Hàng đăng tải lên Nền Tảng Giao Dịch và thừa nhận rằng Validus sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Thông Tin Đăng Ký nào cũng như bất kỳ nội dung nào khác mà Khách Hàng đăng tải lên Nền Tảng Giao Dịch (bao gồm các lỗi, thiếu sót hoặc mất mát và thiệt hại phát sinh liên quan) và Validus có thể từ chối, xóa hoặc bỏ qua bất kỳ nội dung nào được Khách Hàng tải lên Nền Tảng Giao Dịch mà Validus cho là phù hợp;
 • trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các Dịch Vụ được cung cấp qua Nền Tảng Giao Dịch, Khách Hàng sẽ có cơ hội để xem xét và sẽ tiến hành xem xét để chấp thuận các Tài Liệu Giao Dịch và Tài Liệu Bảo Đảm có liên quan và hiểu đầy đủ các nội dung cũng như các hệ quả pháp lý và tài chính phát sinh theo đó;
 • Khách Hàng sẽ không điều chỉnh hoặc phá vỡ các hệ thống thiết lập có liên quan đến Nền Tảng Giao Dịch cũng như không truy cập vào bất kỳ hệ thống nào của chúng tôi hoặc vào các Dịch Vụ ngoài việc sử dụng các tính năng được cấp cho Khách Hàng và làm theo các hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp có liên quan theo đó;
 • Khách Hàng đã và sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo rằng mọi dữ liệu được tải lên hoặc gửi lên Nền Tảng Giao Dịch đều không có mã độc (vi-rút máy tính) và bất kỳ thứ gì khác có thể gây nhiễm độc hoặc phá hủy trên bất kỳ phần nào của Nền Tảng Giao Dịch hoặc bất kỳ công nghệ nào khác;
 • việc Khách Hàng truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch từ lãnh thổ nơi Khách Hàng đang thực hiện quyền truy cập đó sẽ không bị xem là hành vi bất hợp pháp hoặc trái pháp luật; và
 • Khách Hàng đồng ý tuân thủ nghiêm ngặt Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan và pháp luật áp dung của Việt Nam.

4.1 Khi Validus chấp thuận đăng ký cho Khách Hàng trở thành Nhà Đầu Tư, Khách Hàng sẽ được cung cấp tên người dùng, mật khẩu và các câu hỏi bảo mật mà Khách Hàng buộc phải trả lời. Tài Khoản là của riêng Khách Hàng và không được chuyển nhượng.

4.2 Tên người dùng, mật khẩu và câu trả lời cho các câu hỏi bảo mật của Khách Hàng là cách chúng tôi xác định Khách Hàng và vì vậy Khách Hàng phải luôn giữ chúng bảo mật mọi lúc. Khách Hàng phải chịu trách nhiệm cho tất cả thông tin và hoạt động trên Nền Tảng Giao Dịch thực hiện bởi bất kỳ ai sử dụng tên người dùng và mật khẩu của Khách Hàng cho dù Khách Hàng có cho phép hay không.

4.3 Việc truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch từ các lãnh thổ mà nội dung của việc truy cập là bất hợp pháp hoặc trái pháp luật đều bị cấm. Nếu Khách Hàng chọn truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch từ nơi khác ngoài Việt Nam, Khách Hàng tự mình chủ động truy cập và sẽ phải chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương của lãnh thổ nơi mình tiến hành việc truy cập.

4.4 Validus bảo lưu quyền từ chối thực hiện theo chỉ thị của Khách Hàng hoặc từ chối cung cấp Dịch Vụ nếu chúng tôi nghi ngờ rằng người đăng nhập vào Tài Khoản của Khách Hàng không phải là Khách Hàng hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ có tồn tại hoạt động bất hợp pháp hoặc lừa đảo hoặc sử dụng trái phép. Tuy nhiên, Validus không có nghĩa vụ và có thể không có khả năng phát hiện ra việc sử dụng trái phép, bất hợp pháp hoặc gian lận Tài Khoản của Khách Hàng.

4.5 Khi Khách Hàng đăng tải nội dung lên Nền Tảng Giao Dịch, Khách Hàng đồng ý tự nguyện cấp phép cho chúng tôi quyền độc quyền trên toàn cầu, miễn phí, vĩnh viễn, được quyền sử dụng không hủy ngang, sao chép, phân phối, xuất bản, tái tạo, tiết lộ, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, cắt giảm và truyền tải những nội dung này bằng bất kỳ cách thức nào thông qua bất kỳ phương tiện nào, mọi nơi trên thế giới, phục vụ cho mục đích kinh doanh của chúng tôi (bao gồm mục đích quảng cáo và xúc tiến), mà không có bất kỳ hạn chế nào (bao gồm việc bảo mật hoặc bất kỳ khoản bồi thường nào cho Khách Hàng), phụ thuộc vào chính sách bảo mật của chúng tôi và pháp luật áp dụng của Việt Nam. Validus cũng có thể xóa bỏ những nội dung này vào bất cứ lúc nào theo xem xét riêng của Validus.

4.6 Validus sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo rằng các hệ thống của mình được an toàn. Tuy nhiên, thông tin truyền qua Nền Tảng Giao Dịch hoặc các hệ thống của nó sẽ đi qua các mạng viễn thông công cộng. Validus không chịu trách nhiệm nếu các thông báo được gửi qua Nền Tảng Giao Dịch hoặc bất kỳ hệ thống nào của nó bị chặn bởi bên thứ ba hoặc gửi sai hay không được gửi.

4.7 Khách Hàng có thể quản lý danh mục cấp vốn của mình trong phần Tài Khoản Của Tôi trên Nền Tảng Giao Dịch. Validus không cung cấp báo cáo giấy về Tài Khoản của Khách Hàng hoặc truy lục các giao dịch của Khách Hàng trên Nền Tảng Giao Dịch.

5.1 Nhà Đầu Tư có thể, miễn là duy trì Số Dư Khả Dụng không ít hơn Số Dư Khả Dụng Tối Thiểu, xem xét và tham gia vào các Tài Liệu Giao Dịch có sẵn trên Nền Tảng Giao Dịch theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư và các Tài Liệu Giao Dịch đó. 5.2 Nhà Đầu Tư sẽ tiến hành nạp tiền vào Tài Khoản của mình bằng cách chuyển tiền vào Tài Khoản Trung Gian thông qua Nền Tảng Giao Dịch và thông báo cho Validus, theo các quy định sau:
 • Tất cả khoản tiền được chuyển vào Tài Khoản Trung Gian sẽ được trích từ tài khoản ngân hàng do Nhà Đầu Tư chỉ định, chi tiết của tài khoản ngân hàng này sẽ được Nhà Đầu Tư cung cấp trong Thông Tin Đăng Ký của mình.
 • Nhà Đầu Tư phải ngay lập tức thông báo cho Validus thông tin chi tiết về bất kỳ việc chuyển khoản nào vào Tài Khoản Trung Gian sau khi việc chuyển khoản đó được thực hiện. Thông tin chi tiết của việc chuyển khoản này sẽ bao gồm (i) số Tài Khoản của Nhà Đầu Tư; (ii) số tham chiếu giao dịch; (iii) ngày và số tiền chuyển khoản; và (iv) các thông tin khác mà Validus và/hoặc Đại Lý Tài Khoản Trung Gian có thể yêu cầu tùy từng thời điểm.
 • Các bên có thể mất một khoảng thời gian để xác nhận việc chuyển khoản và để các khoản tiền được ghi có vào Tài Khoản Trung Gian và thể hiện lên bảng thông tin Tài Khoản của Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch. Do đó, thời điểm và ngày mà Số Dư Khả Dụng được xem là đã được ghi có vào Tài Khoản Trung Gian chỉ xảy ra khi thông tin chi tiết về khoản tiền đó được thể hiện lên bảng thông tin của Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch.
5.3 Nếu tại thời điểm hết hạn của Thời Hạn Nhận Đơn, tổng số tiền của tất cả các Cam Kết Đầu Tư liên quan đến một Khoản Đầu Tư đăng tải trên Nền Tảng Giao Dịch, từ tất cả các Nhà Đầu Tư mà:
 • dưới Ngưỡng Đầu Tư Tối Thiểu, thì khi đó Khoản Đầu Tư có liên quan sẽ được coi là đã bị rút lại và sẽ bị hủy. Các Nhà Đầu Tư đã gửi Cam Kết Đầu Tư của mình thông qua Nền Tảng Giao Dịch sẽ không bị trừ đi số tiền Cam Kết Đầu Tư đó từ bảng thông tin của mình trên Nền Tảng Giao Dịch;
 • bằng với Ngưỡng Đầu Tư Tối Thiểu, trừ khi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn rút khỏi giao dịch dự tính trong Tài Liệu Giao Dịch liên quan đã đăng tải, Cam Kết Đầu Tư sẽ được xem là đã được cam kết bởi Nhà Đầu Tư (và do đó xác lập Khoản Đầu Tư Cam Kết) và Nhà Đầu Tư sau đó sẽ không được rút lại hoặc hủy bỏ cam kết này. Nếu giao dịch dự tính trong các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan bị chấm dứt, hủy bỏ hoặc rút lại vì bất kỳ lý do gì, Validus có thể không tiết lộ lý do chấm dứt, hủy bỏ hoặc rút lại đó nhưng Validus sẽ cập nhật lên bảng thông tin của các Nhà Đầu Tư liên quan trên Nền Tảng Giao Dịch để thể hiện các Khoản Đầu Tư Cam Kết chính là các Số Dư Khả Dụng, trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật áp dụng; hoặc
 • vượt trên Ngưỡng Đầu Tư Tối Thiểu, Validus sẽ, thông qua Nền Tảng Giao Dịch, chấp nhận các Cam Kết Đầu Tư được đưa vào Nền Tảng Giao Dịch trên cơ sở đến trước – ưu tiên trước và tuân theo chính sách quy trình lựa chọn đầu tư nội bộ của Validus, cho đến khi tổng số tiền của tất cả các Cam Kết Đầu Tư được nộp thành công trên Nền Tảng Giao Dịch bằng với Khoản Vay Yêu Cầu. Phần còn lại của các Cam Kết Đầu Tư đã nộp sẽ không được chấp nhận. Nếu Cam Kết Đầu Tư đã nộp của Nhà Đầu Tư không được chấp nhận, Validus sẽ cập nhật các bảng thông tin trên Nền Tảng Giao Dịch của các Nhà Đầu Tư liên quan để thể hiện số tiền của các Khoản Đầu Tư Cam Kết bằng với các Số Dư Khả Dụng. Quyết định của Validus về việc Cam Kết Đầu Tư nào được chọn để hỗ trợ vốn đầu tư cho một giao dịch tương ứng được dự liệu trong Tài Liệu Giao Dịch đăng tải trên Nền Tảng Giao Dịch sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc.
5.4 Không áp dụng lãi suất cho Nhà Đầu Tư đối với bất kỳ Số Dư Khả Dụng nào. 5.5 Nhà Đầu Tư có thể đề nghị cấp vốn bằng cách chấp nhận, ký kết hoặc đồng ý (tùy từng trường hợp) đối với các Tài Liệu Giao Dịch được đăng tải trên Nền Tảng Giao Dịch trong Thời Hạn Nhận Đơn tương ứng, với điều kiện là Nhà Đầu Tư có đủ Số Dư Khả Dụng trong Tài Khoản của mình dành cho Cam Kết Đầu Tư mà mình đã đưa ra. Để làm rõ, các đề nghị cấp vốn hoặc chỉ thị giải ngân do Nhà Đầu Tư cung cấp cho Validus sẽ được thực hiện thông qua cách thức mà Validus hướng dẫn vào từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn (i) thông qua việc sử dụng Nền Tảng Giao Dịch; hoặc (ii) thông qua việc gửi thư điện tử có nội dung xác nhận đồng ý việc giải ngân (và các điều khoản cơ bản liên quan đến khoản đầu tư được giải ngân đó) từ địa chỉ thư điện tử của Nhà Đầu Tư đã đăng ký hợp lệ trên Nền Tảng Giao Dịch cho Validus hoặc (iii) phương thức khác mà Validus cho là phù hợp. Nhà Đầu Tư sau đó ủy quyền cho Validus, trong phạm vi thẩm quyền được pháp luật cho phép, khấu trừ và áp dụng Cam Kết Đầu Tư theo lựa chọn của Nhà Đầu Tư, căn cứ vào các Tài Liệu Giao Dịch và vào bất kỳ lúc nào, với sự chấp thuận bắt buộc từ Nhà Đầu Tư được xem là đã được xác lập một cách hợp lệ. Để tránh hiểu nhầm, việc Nhà Đầu Tư nộp một Cam Kết Đầu Tư không cấu thành bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với Validus trong việc đảm bảo quy trình, đáp ứng hoặc chấp nhận Cam Kết Đầu Tư đó. 5.6 Validus và Đại Lý Tài Khoản Trung Gian, từng bên, được coi là đã được ủy quyền để thay mặt cho mỗi Nhà Đầu Tư để hỗ trợ cho Nhà Đầu Tư đó, bằng cách tiến hành các thủ tục được yêu cầu với Đại Lý Tài Khoản Trung Gian, để giải ngân Khoản Đầu Tư Cam Kết tương ứng cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, theo Khoản Đầu Tư mà Nhà Đầu Tư đó lựa chọn căn cứ vào các điều khoản của Tài Liệu Giao Dịch liên quan và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này. 5.7 Cam Kết Đầu Tư tối thiểu mà một Nhà Đầu Tư có thể tham gia vào mỗi Tài Liệu Giao Dịch sẽ được nêu trong Tài Liệu Giao Dịch. 5.8 Các Nhà Đầu Tư thừa nhận và đồng ý rằng việc Validus đăng tải bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào trên Nền Tảng Giao Dịch, sẽ không được coi là một đề nghị giao kết mà sẽ được hiểu là một thông báo mời đề nghị giao kết. 5.9 Tất cả các khoản thanh toán cho Lãi Suất phát sinh từ các Khoản Đầu Tư của Khách Hàng sẽ được ghi có vào Số Dư Khả Dụng khi nào các khoản tiền này được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn chuyển trả và được ghi có vào Tài Khoản Trung Gian của Khoản Đầu Tư đó với điều kiện là Validus có thể dùng bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn để thanh toán cho bất kỳ khoản tiền nào đến hạn mà Khách Hàng hoặc Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải trả theo bất kỳ Khoản Đầu Tư hoặc Tài Liệu Giao Dịch nào mà Khách Hàng và/hoặc Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn (tùy từng trường hợp) là một bên tham gia. Toàn bộ việc ghi có đối với các khoản tiền đó sẽ được thực hiện mà không bị khấu trừ thuế (bao gồm các loại thuế thu nhập hoặc thuế nhà thầu). Khách Hàng sẽ phải có trách nhiệm kê khai mọi khoản thuế phát sinh phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 5.10 Validus được ủy quyền để vào bất cứ lúc nào, theo xem xét riêng và độc lập của mình mà không cần đưa ra lý do, yêu cầu Đại Lý Tài Khoản Trung Gian chuyển trả lại bất kỳ hoặc tất cả số tiền nào trong Số Dư Khả Dụng của Nhà Đầu Tư (trừ đi các Cam Kết Đầu Tư đã thực hiện) vào tài khoản ngân hàng của Nhà Đầu Tư và có quyền giới hạn truy cập của Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch sao cho Nhà Đầu Tư không thể xem các Tài Liệu Giao Dịch mới hoặc hiện có nào đã hoặc sẽ được đăng trên Nền Tảng Giao Dịch. 5.11 Tất cả các khoản tiền được ghi có vào Tài Khoản Trung Gian sẽ chỉ được sử dụng, nếu có, cho các mục đích liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư và theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, mọi Tài Liệu Giao Dịch và Tài Liệu Bảo Đảm và luật pháp áp dụng của Việt Nam và Validus sẽ không rút hay xử lý các khoản tiền đó cho bất kỳ mục đích nào khác.
Các Nhà Đầu Tư có thể:
 • thông qua Nền Tảng Giao Dịch; hoặc
 • bằng văn bản thông báo trước ba (3) Ngày Làm Việc cho Validus (hoặc số ngày khác mà Validus yêu cầu tùy từng thời điểm và sẽ được thông báo cho các Nhà Đầu Tư thông qua Nền Tảng Giao Dịch),
yêu cầu rút toàn bộ hoặc một phần trong Số Dư Khả Dụng của họ miễn là Số Dư Khả Dụng đó không bao gồm các Khoản Đầu Tư Cam Kết hoặc đã được giải ngân theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào.

7.1 Trong trường hợp pháp luật Việt Nam cho phép thực hiện Đầu Tư Tự Động (được định nghĩa dưới đây) bởi Nhà Đầu Tư và trong chừng mực mà pháp luật cho phép, các Nhà Đầu Tư có thể đầu tư Số Dư Khả Dụng một cách tự động thông qua việc sử dụng chương trình Đầu tư Tự Động trên Nền Tảng Giao Dịch bằng cách chọn tham gia chương trình theo cách thức được tham vấn và thông báo bởi Validus cho Nhà Đầu Tư (“Đầu Tư Tự Động”). Đầu Tư Tự Động cho phép Nhà Đầu Tư thiết lập các giới hạn và yêu cầu nhất định, bao gồm số tiền sẽ được đầu tư bởi Nhà Đầu Tư. Các khoản đầu tư của Nhà Đầu Tư đó sẽ được tự động tích hợp vào các Tài Liệu Giao Dịch dựa trên các giới hạn và yêu cầu đó và Validus sẽ được xem là đã được trao quyền để thông báo cho Đại Lý Tài Khoản Trung Gian thực hiện chương trình Đầu Tư Tự Động theo các chỉ thị đã được xác định trước của Nhà Đầu Tư, phụ thuộc vào các quy tắc nội bộ của Đại Lý Tài Khoản Trung Gian và pháp luật áp dụng. Các Khoản Đầu Tư được thực hiện thông qua Đầu Tư Tự Động là có giá trị cuối cùng và không thể hủy ngang.

7.2 Các Nhà Đầu Tư tham gia chương trình Đầu Tư Tự Động sẽ được ưu tiên hơn các Nhà Đầu Tư khác không tham gia chương trình trong Cam Kết Đầu Tư của họ. Trong số các Nhà Đầu Tư tham gia Đầu Tư Tự Động, Nền Tảng Giao Dịch sẽ chấp nhận Cam Kết Đầu Tư của họ được nộp theo thứ tự ngẫu nhiên dựa trên hệ thống lập trình của Validus, do vậy, nếu các Cam Kết Đầu Tư được nộp bởi nhóm các Nhà Đầu Tư tham gia Đầu Tư Tự Động vượt quá Khoản Vay Yêu Cầu, một số Nhà Đầu Tư này có thể không được chọn hoặc Cam Kết Đầu Tư của họ có thể bị giảm xuống.

7.3 Nhà Đầu Tư có thể hủy đăng ký tham gia chương trình bằng cách thông báo quyết định của mình tới Validus thông qua email hoặc theo bất kỳ cách nào khác được Valids quy định và đăng trên Nền Tảng Giao Dịch tùy từng thời điểm. Nền Tảng Giao Dịch sẽ xử lý và ghi nhận lựa chọn hủy đăng ký nhanh nhất có thể nhưng việc hủy đăng ký này có thể mất khoảng 7 Ngày Làm Việc. Bất kỳ Cam Kết Đầu Tư nào đã được nộp trước khi lựa chọn hủy đăng ký có hiệu lực sẽ vẫn được áp dụng.

7.4 Validus sẽ không cung cấp cho các Nhà Đầu Tư bất kỳ lời khuyên nào về các thông số và yêu cầu mà Nhà Đầu Tư nên lựa chọn liên quan đến ứng dụng Đầu Tư Tự Động. Việc cung cấp ứng dụng Đầu Tư Tự Động sẽ không được hiểu là tư vấn đầu tư hoặc quản lý quỹ.

7.5 Validus có thể rút lại tính năng Đầu Tư Tự Động hoặc thay đổi các thông số tùy chọn bất cứ lúc nào và không cần đưa ra lý do. Khách Hàng sẽ được thông báo về những thay đổi này thông qua Nền Tảng Giao Dịch.

8.1 Quyền và nhận định của Validus

 • Validus có thể dựa vào:
  • bất kỳ cam kết, thông báo hoặc tài liệu nào mà Validus tin rằng là thật, chính xác và được ủy quyền hợp lệ; và
  • bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra bởi người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền, giám đốc được chỉ định hợp pháp của một pháp nhân đã được thành lập theo điều lệ, người ký kết được uỷ quyền hoặc nhân viên được ủy quyền của bất kỳ người nào liên quan đến bất kỳ vấn đề nào mà hợp lý khi cho rằng người này nhận biết hoặc có thẩm quyền để xác nhận hoặc cung cấp.
 • Validus (trừ khi Validus nhận được thông báo ngược lại với tư cách là bên được ủy quyền của các Nhà Đầu Tư) có thể giả định rằng không có sự kiện vi phạm hoặc bất kỳ sự kiện nào khác tại bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào xảy ra theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm đó.
 • Validus có thể thực hiện các công việc liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào đối với Khoản Đầu Tư, Nền Tảng Giao Dịch, website này hoặc bất kỳ Tài Khoản nào thông qua các nhân viên và đại lý của mình hoặc có thể giao một số chức năng của mình với tư cách là bên được ủy quyền của các Nhà Đầu Tư cho các bên thứ ba có thẩm quyền khác, với sự chấp thuận bắt buộc từ Nhà Đầu Tư được xem là đã được xác lập hợp lệ. Cụ thể, Validus có thể ủy thác việc duy trì và vận hành Tài Khoản Trung Gian và việc xử lý Số Dư Khả Dụng cho Đại Lý Tài Khoản Trung Gian.
 • Validus có thể (nhưng không có nghĩa vụ, trừ khi được quy định rõ ràng trong các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm) thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của mình trong các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm mà Validus bằng quyền tự quyết của mình cho là phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Bất kể các quy định nào khác trong bất kỳ tài liệu nào có quy định ngược lại, Validus cũng không có nghĩa vụ phải làm hoặc không làm công việc gì nếu Validus thấy hợp lý khi cho rằng hành động đó sẽ hoặc có thể tạo thành một vi phạm đối với pháp luật, quy định, nghĩa vụ của mình, các nghĩa vụ được ủy thác hoặc nghĩa vụ bảo mật.
 • Nhà Đầu Tư tại đây đồng ý rằng, liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư cụ thể nào, Validus có thể thuê, dựa vào các tư vấn hoặc dịch vụ của luật sư, kế toán viên hoặc các chuyên gia khác mà Validus thấy cần thận trọng để thực hiện cho mục đích của Khoản Đầu Tư đó. Chi phí của các chuyên gia này, theo thông báo trước cho các Nhà Đầu Tư, (i) sẽ do các Nhà Đầu Tư chịu theo tỷ lệ tương ứng với mỗi Cam Kết Đầu Tư của Nhà Đầu Tư đối với bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào mà các tư vấn hoặc dịch vụ đó nhắm đến (ii) được khấu trừ vào Số Dư Khả Dụng của mỗi Nhà Đầu Tư.

8.2 Quyền và nhận định của Validus

 • Validus có thể dựa vào:
  • bất kỳ cam kết, thông báo hoặc tài liệu nào mà Validus tin rằng là thật, chính xác và được ủy quyền hợp lệ; và
  • bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra bởi người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền, giám đốc được chỉ định hợp pháp của một pháp nhân đã được thành lập theo điều lệ, người ký kết được uỷ quyền hoặc nhân viên được ủy quyền của bất kỳ người nào liên quan đến bất kỳ vấn đề nào mà hợp lý khi cho rằng người này nhận biết hoặc có thẩm quyền để xác nhận hoặc cung cấp.
 • Validus (trừ khi Validus nhận được thông báo ngược lại với tư cách là bên được ủy quyền của các Nhà Đầu Tư) có thể giả định rằng không có sự kiện vi phạm hoặc bất kỳ sự kiện nào khác tại bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào xảy ra theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm đó.
 • Validus có thể thực hiện các công việc liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào đối với Khoản Đầu Tư, Nền Tảng Giao Dịch, website này hoặc bất kỳ Tài Khoản nào thông qua các nhân viên và đại lý của mình hoặc có thể giao một số chức năng của mình với tư cách là bên được ủy quyền của các Nhà Đầu Tư cho các bên thứ ba có thẩm quyền khác, với sự chấp thuận bắt buộc từ Nhà Đầu Tư được xem là đã được xác lập hợp lệ. Cụ thể, Validus có thể ủy thác việc duy trì và vận hành Tài Khoản Trung Gian và việc xử lý Số Dư Khả Dụng cho Đại Lý Tài Khoản Trung Gian.
 • Validus có thể (nhưng không có nghĩa vụ, trừ khi được quy định rõ ràng trong các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm) thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của mình trong các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm mà Validus bằng quyền tự quyết của mình cho là phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Bất kể các quy định nào khác trong bất kỳ tài liệu nào có quy định ngược lại, Validus cũng không có nghĩa vụ phải làm hoặc không làm công việc gì nếu Validus thấy hợp lý khi cho rằng hành động đó sẽ hoặc có thể tạo thành một vi phạm đối với pháp luật, quy định, nghĩa vụ của mình, các nghĩa vụ được ủy thác hoặc nghĩa vụ bảo mật.
 • Nhà Đầu Tư tại đây đồng ý rằng, liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư cụ thể nào, Validus có thể thuê, dựa vào các tư vấn hoặc dịch vụ của luật sư, kế toán viên hoặc các chuyên gia khác mà Validus thấy cần thận trọng để thực hiện cho mục đích của Khoản Đầu Tư đó. Chi phí của các chuyên gia này, theo thông báo trước cho các Nhà Đầu Tư, (i) sẽ do các Nhà Đầu Tư chịu theo tỷ lệ tương ứng với mỗi Cam Kết Đầu Tư của Nhà Đầu Tư đối với bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào mà các tư vấn hoặc dịch vụ đó nhắm đến (ii) được khấu trừ vào Số Dư Khả Dụng của mỗi Nhà Đầu Tư.

8.3 Không có quyền độc lập

 • Các Nhà Đầu Tư tự nguyện cam kết từ bỏ quyền độc lập thi hành hoặc truy đòi, đối với bất kỳ tài sản nào liên quan đến Khoản Đầu Tư (hoặc tài liệu phù hợp liên quan) hoặc để thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc quyền tự quyết nào phát sinh từ các tài liệu liên quan đến Khoản Đầu Tư, trừ khì là thực hiện thông qua Validus. Các Nhà Đầu Tư đồng ý rằng Validus có thể thi hành các biện pháp xử lý hoặc hành động truy đòi theo xem xét riêng của Validus cho mục đích lợi ích hợp pháp của Nhà Đầu Tư và theo quy định tại Điều 12.

8.4 Thu hồi và thanh toán ứng trước

 • Trường hợp một khoản tiền được trả cho Validus theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm đối với bất kỳ Nhà Đầu Tư nào, Validus không có nghĩa vụ phải thanh toán khoản tiền đó cho Nhà Đầu Tư đến khi nào Validus có thể xác nhận rằng Validus đã thực sự nhận được khoản tiền đó.
 • Nếu Validus, theo yêu cầu của bất kỳ Nhà Đầu Tư, chi trả một khoản tiền cho Nhà Đầu Tư và khi chứng minh được là Validus vẫn chưa thực sự nhận được khoản tiền đó, thì Nhà Đầu Tư mà đã nhận được từ Validus khoản tiền đó (hoặc khoản thu được từ các hợp đồng trao đổi có liên quan) sẽ phải hoàn lại khoản tiền đó cho Validus theo yêu cầu cùng với tiền lãi tính trên khoản tiền đó, tính từ ngày thanh toán đến ngày Validus nhận lại được tiền, với mức do Validus tính toán để có thể thể hiện các chi phí mà Validus đã chịu do bởi thực hiện chi trả khoản thanh toán đó.

8.5 Thanh toán từng phần

 • Nếu Validus nhận được một khoản thanh toán không đủ để quyết toán tất cả số tiền đến hạn và phải trả bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, bên bảo đảm hoặc bên nợ theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm có liên quan, Validus sẽ sử dụng khoản thanh toán đó theo thứ tự sau:
  • ước tiên, thanh toán theo tỷ lệ cho các Nhà Đầu Tư bất kỳ khoản lãi hoặc phí cộng dồn nào chưa được thanh toán theo Tài Liệu Giao Dịch mà các Nhà Đầu Tư đó là bên tham gia;
  • thứ hai, thanh toán theo tỷ lệ cho các Nhà Đầu Tư bất kỳ số tiền gốc nào đến hạn nhưng chưa được thanh toán theo Tài Liệu Giao Dịch mà các Nhà Đầu Tư đó là bên tham gia; và
  • thứ ba, thanh toán theo tỷ lệ bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào còn nợ đối với Validus (hoặc các đại lý của Validus).

8.6 Tính toán và Chứng nhận

  Liên quan đến bất kỳ khoản tiền nào đến hạn và còn nợ theo Tài Liệu Giao Dịch, hoặc thủ tục kiện tụng hoặc thủ tục trọng tài nào phát sinh từ hoặc có liên quan theo đó, bút toán được nhập trong sổ kế toán, sổ cái hoặc sổ sách (dưới bất kỳ phương tiện hoặc hình thức nào) được Validus lưu trữ sẽ là những chứng cứ xác đáng đầy đủ của các vấn đề mà nó liên quan đến. Bất kỳ chứng nhận hoặc xác định nào của Validus về một tỷ lệ hoặc một khoản tiền theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch, trong trường hợp không có sai sót rõ ràng, sẽ là bằng chứng quyết định đối với các vấn đề mà nó liên quan đến.

9.1  Nếu bất kỳ Nhà Đầu Tư nào còn nợ Validus một khoản tiền theo Tài Liệu Giao Dịch, thì Validus và Đại Lý Tài Khoản Trung Gian có quyền, mà không cần thông báo thêm hoặc tham khảo ý kiến của Nhà Đầu Tư, khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào nhận được trong Tài Khoản Trung Gian từ hoặc bởi Nhà Đầu Tư đó (bao gồm các khoản lãi suất hoặc khoản tiền mà Nhà Đầu Tư nhận được theo bất kỳ Khoản Đầu Tư, Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào), các khoản phí và khoản tiền khác (bao gồm Chi Phí Quản Lý) phải trả cho Validus theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc Tài Liệu Giao Dịch mà Nhà Đầu Tư là bên tham gia và dùng khoản tiền đã khấu trừ để thanh toán số tiền còn nợ.

9.2  Để đổi lại việc cung cấp và quản lý Nền Tảng Giao Dịch và cung cấp Dịch Vụ và duy trì Tài Khoản, các chi phí quản lý sau đây các Nhà Đầu Tư phải trả cho Validus đối với mỗi Khoản Đầu Tư (gọi chung là “Chi Phí Quản Lý”):

 • một tỷ lệ phần trăm của tất cả các khoản thanh toán Lãi Suất hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác được nhận trong Tài Khoản Trung Gian theo Tài Liệu Giao Dịch tương ứng;
 • các khoản phí khác mà Validus có thể quy định tùy từng thời điểm.

9.3  Số tiền cụ thể của Chi Phí Quản Lý sẽ được thể hiện trong thông báo gửi đến các Nhà Đầu Tư thông qua Nền Tảng Giao Dịch trước khi các Nhà Đầu Tư nộp Cam Kết Đầu Tư.

9.4  Chi Phí Quản Lý sẽ được khấu trừ từ các khoản thanh toán thực hiện bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc bên nợ liên quan của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn vào Tài Khoản Trung Gian cho Tài Khoản của Nhà Đầu Tư theo các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm tương ứng, và số tiền Chi Phí Quản Lý này sẽ được ghi nhận trong bảng thông tin của mỗi Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch là một khoản tiền được trả cho Validus. Chi Phí Quản Lý sẽ bao gồm mọi khoản thuế hàng hóa và dịch vụ áp dụng cho Dịch Vụ.

9.5  Nhà Đầu Tư phải chịu mọi chi phí ngân hàng, dịch vụ hoặc các khoản phí quản lý khác cho tất cả các khoản thanh toán liên quan đến bất kỳ việc chuyển tiền nào từ Nhà Đầu Tư vào Tài Khoản Trung Gian hoặc ngược lại hoặc liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào.

Bất kỳ người nào truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng Giao Dịch và/hoặc Dịch Vụ và/hoặc đồng ý với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư thay mặt cho Nhà Đầu Tư không phải là thể nhân, bảo đảm và cam đoan rằng mình đã được ủy quyền hợp lệ để thay mặt Nhà Đầu Tư đó.

Mỗi Nhà Đầu Tư bảo đảm và cam đoan với Validus vào từng ngày rằng mình là một Nhà Đầu Tư mà:

 • Nếu không phải là thể nhân, thì Nhà Đầu Tư là được thành lập hoặc thiết lập hợp lệ và, trong chừng mực khái niệm đó ghi nhận theo pháp luật của lãnh thổ nơi Nhà Đầu Tư được tổ chức, Nhà Đầu Tư vẫn đang trong tình trạng hoạt động theo quy định pháp luật của lãnh thổ đó, và có quyền sở hữu đối với tài sản của mình và thực hiện hoạt động kinh doanh của mình như hiện tại đang thực hiện;

 • Nếu là cá nhân, thì Nhà Đầu Tư không phải người vị thành niên, mà là người minh mẫn, có năng lực và đã đạt được mọi chấp thuận cần thiết để giao kết bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Nhà Đầu Tư đang hoặc sẽ là một bên, đã tự nguyên giao kết Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này sau khi nhận được tư vấn pháp lý độc lập nếu được yêu cầu, và không bị áp đặt hay ép buộc, nhầm lẫn hoặc hành động dựa trên bất kỳ hành vi sai lệch nào; 

 • là một nhà đầu tư đủ điều kiện (cá nhân có giá trị tài sản cao) được định nghĩa và công khai bởi Validus và trong chừng mực định nghĩa tương ứng của pháp luật áp dụng Việt Nam (nếu có);

 • Nhà Đầu Tư có quyền hạn và năng lực để giao kết (và, nếu cần, đã thực hiện mọi hành động cần thiết để trao quyền), thực hiện các quyền và thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư và mỗi Tài Liệu Giao Dịch mà Nhà Đầu Tư giao kết hoặc nộp Cam Kết Đầu Tư cho;

 • Nếu không phải là thể nhân, việc Nhà Đầu Tư ký kết và chuyển giao Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư của các giao dịch được dự định theo đó hoặc theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Nhà Đầu Tư giao kết hoặc nộp Cam Kết Đầu Tư cho, và làm cho tài liệu đó được xem là chứng cứ trong vùng lãnh thổ liên quan, là đã có ủy quyền hợp lệ theo mọi hành động cần thiết của công ty hoặc hành động khác của pháp nhân, và có hiệu lực đầy đủ;

 • Mọi hành động, điều kiện và việc khác buộc phải thực hiện, đáp ứng và hoàn thành đã được thực hiện, đáp ứng và hoàn thành, bao gồm việc có được mọi chấp thuận hoặc giấy phép cần thiết hoặc phê duyệt của chính phủ, phê duyệt theo quy định, hoặc nộp đơn hoặc đăng ký để có thể giao kết hợp pháp, thực hiện các quyền và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Nhà Đầu Tư giao kết hoặc nộp Cam Kết Đầu Tư cho;

 • Việc tham gia vào, thực hiện các quyền và/hoặc thực hiện của hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Nhà Đầu Tư giao kết hoặc nộp Cam Kết Đầu Tư cho, không và sẽ không vi phạm hoặc vượt quá quyền hạn hoặc giới hạn nào cấp hoặc áp đặt bởi bất kỳ luật pháp, quy định, văn bản lập hiến, văn bản ủy quyền, bất kỳ thỏa thuận hoặc văn kiện nào ràng buộc Nhà Đầu Tư hoặc tài sản của Nhà Đầu Tư hoặc cấu thành một sự kiện vi phạm hoặc chấm dứt (bất kể quy định thế nào) theo bất kỳ thỏa thuận hoặc văn kiện, văn bản ủy quyền, chỉ thị hoặc lệnh nào dù có hay không có tính ràng buộc pháp lý mà Nhà Đầu Tư phụ thuộc vào;

 • Nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Nhà Đầu Tư giao kết hoặc nộp Cam Kết Đầu Tư cho đã hoặc sẽ có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành theo các điều khoản của các văn bản trên;

Mọi cam kết, thông tin hoặc tuyên bố nào của Nhà Đầu Tư trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Nhà Đầu Tư giao kết hoặc gửi Cam Kết Đầu Tư cho là đúng và chính xác trong chừng mực sự hiểu biết cao nhất của Nhà Đầu Tư trong tất cả các vấn đề quan trọng;

Mọi Số Dư Khả Dụng và Cam Kết Đầu Tư là các khoản tiền có thể kiểm chứng về mặt pháp lý của và sở hữu bởi các Nhà Đầu Tư (không phải từ bất kỳ khoản vay nào hoặc bị bất kỳ giới hạn nào) trừ khi Nhà Đầu Tư được ủy quyền để cam kết các khoản hỗ trợ thay mặt cho bên thứ ba và thông báo về việc ủy quyền đó đã được Validus chấp thuận.

Bất kể các nội dung nêu tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, những điều sau đây được các Nhà Đầu Tư thừa nhận và đồng ý một cách cụ thể:
 • 11.1 Khách Hàng thừa nhận và hiểu có tồn tại rủi ro rằng Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có thể không hoàn trả được khoản vay hoặc bên nợ có thể không trả được nợ, và do đó có thể dẫn đến tổn thất một phần hoặc toàn bộ Khoản Đầu Tư Cam Kết của Khách Hàng.
 • 11.2 Bằng cách đầu tư thông qua Nền Tảng Giao Dịch, bản thân Khách Hàng sẽ phải tự gánh chịu rủi ro. Khách Hàng có toàn quyền kiểm soát và quyết định đối với việc có cung cấp khoản đầu tư thông qua Tài Liệu Giao Dịch và tham gia vào Nền Tảng Giao Dịch và Khoản Đầu tư (và tài liệu tương ứng có liên quan) hay không.
 • 11.3 Khách Hàng thừa nhận rằng Validus sẽ không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ nào về tính chính xác của thông tin do các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn cung cấp. Tuy nhiên, Validus có thể, tùy từng thời điểm, nhưng không có nghĩa vụ, cập nhật hoặc sửa đổi thông tin được cung cấp bởi hoặc liên quan đến các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.
 • 11.4 Khách Hàng sẽ không dựa vào bất kỳ thông tin nào trên Nền Tảng Giao Dịch để cam kết cấp vốn cho, hoặc tham gia vào, một Khoản Đầu Tư, mà sẽ phải tự thực hiện nghiên cứu, phân tích và đánh giá để đưa ra ý kiến của riêng Khách Hàng, và nhận tư vấn chuyên môn cụ thể mà Khách Hàng cảm thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi giao kết hoặc chấp nhận bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào và/hoặc đưa ra Khoản Đầu Tư, bao gồm việc chấp nhận Tài Liệu Bảo Đảm liên quan của Khách Hàng.
 • 11.5 Các khoản tiền trong Tài Khoản Trung Gian không cấu thành và không được hiểu là cấu thành “tiền ủy thác” hoặc “tiền gửi” như được định nghĩa theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành (nếu có).
 • 11.6 Validus có quyền dựa vào, và sẽ được bảo vệ hoàn toàn khi căn cứ vào, bất kỳ văn kiện, văn bản, nghị quyết, thông báo, chấp thuận, chứng nhận, tuyên thệ, thư, fax, email, điện báo hoặc tin điện báo đánh chữ, tuyên bố, chỉ thị hoặc các tài liệu hoặc trao đổi khác mà Validus cho rằng là thật và chính xác và đã được ký tên, gửi hoặc tạo lập bởi người hoặc những người có thẩm quyền và theo tư vấn và báo cáo của tư vấn pháp lý, kế toán độc lập và các chuyên gia khác được Validus lựa chọn bằng chi phí của Validus hoặc khác. Trước khi Validus thực hiện bất kỳ hành động thương mại hợp lý nào theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, Validus đầu tiên có thể tiếp nhận các tư vấn pháp lý mà Validus cho là phù hợp một cách hơp lý, hoặc Validus phải được bồi hoàn đầu tiên bởi từng Nhà Đầu Tư liên quan bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Validus đối với mọi trách nhiệm và chi phí mà Validus có thể phải chịu do việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện các hành động này.
 • 11.7 Nhà Đầu Tư phải chịu trách nhiệm cập nhật về (i) tình trạng tài chính của bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có liên quan, của mình và của tất cả những người chuyển nhượng và/hoặc những người bảo lãnh nghĩa vụ theo Tài Liệu Giao Dịch và (ii) tất cả các trường hợp khác có rủi ro không thanh toán các nghĩa vụ theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc bất kỳ Tài Liệu Bảo Đảm nào.
 • 11.8 Nhà Đầu Tư thực hiện Khoản Đầu Tư được bảo hiểm hiểu và thừa nhận rằng, theo các điều khoản của chính sách bảo hiểm có liên quan, có thể có trường hợp Nhà Đầu Tư không nhận được đầy đủ, một phần hoặc bất kỳ khoản nào cho một yêu cầu thanh toán hoặc có thể không thu hồi lại được khoản tiền yêu cầu đó. Trong những trường hợp như vậy, Validus không chịu trách nhiệm thanh toán cho Nhà Đầu Tư đối với số tiền yêu cầu chưa được thanh toán hoặc chưa được thu hồi đó. Bất kỳ bảo hiểm nào được Validus mua thay mặt cho Nhà Đầu Tư chỉ là mối quan hệ giữa Nhà Đầu Tư và công ty bảo hiểm, và Validus chỉ đóng vai trò quản lý với tư cách là bên được ủy quyền của Nhà Đầu Tư liên quan đến bảo hiểm. Validus sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động, không hành động hoặc sơ suất nào của công ty bảo hiểm. Nếu có một yêu cầu đòi công ty bảo hiểm chi trả bảo hiểm đối với Khoản Đầu Tư được bảo hiểm, Nhà Đầu Tư đồng ý rằng việc thu hồi sẽ được giới hạn trong khoản bảo hiểm được chi trả và để khoản tiền chi trả bảo hiểm này có hiệu lực thì quyền của Nhà Đầu Tư trong Khoản Đầu Tư đó phải được Validus (thay mặt cho các Nhà Đầu Tư) chuyển giao cho bên bảo hiểm.
 • 11.9 Khả năng thi hành của bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào đều phải chịu các rủi ro và giới hạn pháp lý thông thường liên quan đến bản chất chung của Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm này, và Validus không cam đoan, bảo đảm hoặc cam kết với bất kỳ Nhà Đầu Tư nào rằng Validus bảo đảm cho bất kỳ bên nào khi tham gia vào các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm có liên quan mà đã được tư vấn độc lập về các tác động của Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm liên quan đối với bên đó.
 • 11.10 Khả năng thi hành của bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào đều phải chịu các rủi ro và giới hạn pháp lý thông thường liên quan đến bản chất chung của Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm này, và Validus không cam đoan, bảo đảm hoặc cam kết với bất kỳ Nhà Đầu Tư nào rằng Validus bảo đảm cho bất kỳ bên nào khi tham gia vào các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm có liên quan mà đã được tư vấn độc lập về các tác động của Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm liên quan đối với bên đó.
  • rằng bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc các nội dung khác mà Khách Hàng lưu trữ hoặc cung cấp cho website này sẽ không bị thiệt hại do vô ý, không dùng được tạm thời, sai sót hoặc mất. Để tránh hiểu nhầm, Validus sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp để tránh các thiệt hại cho thông tin, dữ liệu hoặc nội dung khác của Khách Hàng đã được cung cấp cho website này, theo yêu cầu của pháp luật;
  • rằng Nền Tảng Giao Dịch hoặc Dịch Vụ sẽ cung cấp bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nào cho Nhà Đầu Tư để gửi cam kết tài trợ;
  • về mức tín nhiệm tín dụng của bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nào hoặc của con nợ liên quan của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc của công ty bảo hiểm và Validus sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ Nhà Đầu Tư nào nếu bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc con nợ hoặc công ty bảo hiểm không tuân thủ đầy đủ bất kỳ nghĩa vụ mua lại hoặc trả nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán khiếu nại theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào. Nhà Đầu Tư từ bỏ mọi quyền của mình và sẽ không khiếu nại Validus nếu Nhà Đầu Tư không thể thu hồi đầy đủ số tiền nợ chưa được thanh toán hoặc nếu Nhà Đầu Tư không nhận được tiền lãi dự kiến từ Khoản Đầu Tư của mình, hoặc đối với bất kỳ Dịch Vụ nào do Validus thực hiện thông qua hoặc liên quan đến Nền Tảng Giao Dịch.
 • 11.1 Nhà Đầu Tư hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc hiểu và tuân thủ nghĩa vụ thuế của mình (bao gồm thanh toán tất cả các loại thuế do cơ quan nhà nước liên quan áp dụng đối với bất kỳ khoản thanh toán hoặc lãi suất nào nhận được) tại mọi vùng lãnh thổ mà các nghĩa vụ này phát sinh và liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và liên quan đến Khoản Đầu Tư. Validus không đưa ra tư vấn về thuế và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nghĩa vụ thuế của Nhà Đầu Tư nào thuộc bất kỳ quyền tài phán nào mà có thể phát sinh do việc sử dụng Dịch Vụ của Nhà Đầu Tư và các khoản thanh toán nhận được theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc bất kỳ Tài Liệu Bảo Đảm nào có liên quan.

12.1 Theo Điều 12.2, trong trường hợp có bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, bên bảo đảm hoặc con nợ nào không tuân thủ nghĩa vụ của mình liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư nào, bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán hoặc mua lại, các Nhà Đầu Tư tại đây ủy quyền không hủy ngang cho Validus để thực hiện bất kỳ hành động nào mà Validus thấy phù hợp trong chừng mực mà pháp luật cho phép, (theo xem xét riêng và độc lập của Validus cho quyền lợi chính đáng của Nhà Đầu Tư) thay mặt Nhà Đầu Tư nhằm bảo vệ quyền của Nhà Đầu Tư theo Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc Tài Liệu Bảo Đảm. Mỗi Nhà Đầu Tư theo đây cấp cho Validus hoặc, nếu pháp luật áp dụng yêu cầu, bất kỳ nhân viên / cán bộ được chỉ định của mình một giấy ủy quyền (theo mẫu do Validus quy định) để thay mặt nhân viên / cán bộ đó của mình, bao gồm nhưng không giới hạn, việc ký kết các văn bản xác nhận đó cho Validus nếu được yêu cầu để thực hiện các thủ tục tố tụng pháp lý thay mặt mình và xác nhận các lời khai có tuyên thệ nhân danh các Nhà Đầu Tư mà Validus thấy phù hợp. Khi thực hiện, Validus có thể ưu tiên thu lại các chi phí hợp lý của mình từ bất kỳ số tiền nào được thu hồi. Các Nhà Đầu Tư hiểu rằng mình sẽ là nguyên đơn trong các kiện tụng pháp lý và chấp nhận với tư cách như vậy. Liên quan đến các kiện tụng pháp lý này, Nhà Đầu Tư phải cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết cho Validus, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc cung cấp các tài liệu, thông tin, chứng cứ và nhân chứng nếu có yêu cầu.

12. 2 Các Nhà Đầu Tư tại đây độc lập và cùng nhau chỉ định Validus hoặc, hoặc nếu pháp luật áp dụng có yêu cầu, bất kỳ nhân viên / cán bộ được chỉ định nào làm người đại diện của mình và ủy quyền cho Validus / nhân viên / cán bộ đó để đồng ý với các điều khoản được sửa đổi hoặc điều chỉnh với Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, mà không cần phải được Nhà Đầu Tư đồng ý trước, cơ cấu lại bất kỳ số tiền nợ còn lại nào theo Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc Tài Liệu Bảo Đảm và sửa đổi, bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào cần thiết, các Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc Tài Liệu Bảo Đảm theo bất kỳ cách nào Validus thấy phù hợp để tạo điều kiện thanh toán các khoản tiền còn nợ theo các Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc Tài Liệu Bảo Đảm đó. Validus có thể thay mặt cho Nhà Đầu Tư chấp thuận bất kỳ sửa đổi hoặc từ bỏ bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch và bất kỳ Tài Liệu Bảo Đảm cho phép bởi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này. Các Nhà Đầu Tư thừa nhận và đồng ý rằng mọi sửa đổi đối với Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc Tài Liệu Bảo Đảm của Validus sẽ được thực hiện theo những gì mà Validus cho là vì quyền lợi chính đáng cao nhất của các Nhà Đầu Tư và phải hợp lý và bất kỳ Nhà Đầu Tư nào sau đó sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi của Tài Liệu Giao Dịch và Tài Liệu Bảo Đảm.

 • 13.1 Nếu Khách Hàng không còn mong muốn làm một Nhà Đầu Tư, phụ thuộc vào Điều 13.2, Khách Hàng phải thông báo cho Validus và chúng tôi sẽ chấm dứt Tài Khoản của Khách Hàng, việc truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch và sau đó là Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư (ngoại trừ các điều khoản được dự định là vẫn duy trì hiệu lực sau khi chấm dứt Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này).
 • 13.2 Tài Khoản của Khách Hàng có thể không bị chấm dứt cho đến khi tất cả các Tài Liệu Giao Dịch mà Khách Hàng là một bên tham gia và Khách Hàng đã thực hiện Cam Kết Đầu Tư, là đã được hoàn thành, chấm dứt, hết hạn hoặc được rút lại.
 • 13.3 Tất cả các khoản phí sẽ tiếp tục được áp dụng cho Tài Khoản của Khách Hàng cho đến khi bị đóng.
 • 13.4 Validus có thể kết thúc việc sử dụng của Khách Hàng trên Nền Tảng Giao Dịch và chấm dứt Tài Khoản của Khách Hàng vào bất cứ lúc nào nếu:
  • Khách Hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Điều Khoản Sử Dụng, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc bất kỳ quy định pháp luật nào liên quan đến hoạt động của Khách Hàng với tư cách là một nhà đầu tư trên Nền Tảng Giao Dịch.
  • chúng tôi nghi ngờ rằng Khách Hàng đã hoặc đang phạm tội lừa đảo, có quan hệ đến hoạt động rửa tiền hoặc các hoạt động tội phạm hoặc bị xử phạt khác;
  • chúng tôi nhận thấy rằng những thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp cho chúng tôi mà sau đó chúng tôi phát hiện là cơ bản không đúng, không chính xác hoặc sai; hoặc
  • Khách Hàng sử dụng Nền Tảng Giao Dịch hoặc bất kỳ thông tin nào có thể truy cập hoặc có thể thu được trên Nền Tảng Giao Dịch cho mục đích vận động hoặc lôi kéo hoặc xúi giục bất kỳ người nào không làm việc, không đầu tư, không tìm kiếm tài trợ hoặc bất kỳ mối quan hệ thương mại nào khác với Validus.
 • 13.5 Validus được phép vào bất cứ lúc nào, theo xem xét riêng và độc lập của mình, mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào, xóa tên Nhà Đầu Tư khỏi Nền Tảng Giao Dịch. Sau khi xóa tên, Validus sẽ, thông qua Đại Lý Tài Khoản Trung Gian nếu có, trả lại Số Dư Khả Dụng của Nhà Đầu Tư vào tài khoản ngân hàng của Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư bị xóa tên khỏi Nền Tảng Giao Dịch không thể cam kết hỗ trợ vốn cho bất kỳ Khoản Đầu Tư nào được đăng trên Nền Tảng Giao Dịch.
 • 13.6 Khi chấm dứt, nếu có thể, chúng tôi sẽ ghi có vào tài khoản ngân hàng của Khách Hàng g với Số Dư Khả Dụng hoặc gửi séc đến địa chỉ cuối cùng mà Khách Hàng cung cấp. Có thể có một số trường hợp nhất định mà chúng tôi sẽ không thể chuyển các Số Dư Khả Dụng cho Khách Hàng với lý do sẽ được cung cấp cho Khách Hàng trong phạm vi chúng tôi có thể làm mà không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định áp dụng nào.

14.1 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Validus tại đây, một cách rõ ràng, loại trừ tất cả các điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được pháp luật ngụ ý khác đi trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này.

14.2 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Validus, và tất cả các công ty con, công ty liên kết, giám đốc, nhân sự quản lý, đại lý bao gồm Đại Lý Tài Khoản Trung Gian, cổ đông, đối tác và nhân viên (gọi chung là “Các Bên Được Bồi Hoàn” và gọi riêng là một “Bên Được Bồi Hoàn”), sẽ không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ người nào, kể cả các Nhà Đầu Tư, đối với mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, có tính trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, thiệt hại có tính nhân quả, tổn thất, chi phí, trách nhiệm từ bất kỳ hành động hoặc bất kỳ thiệt hại nào, kể cả các thiệt hại do hư hỏng hoặc mất dữ liệu, mất cơ hội, mất lợi thế, mất lợi nhuận (bao gồm doanh thu hoặc lợi nhuận dự kiến) hoặc thua lỗ cho bên thứ ba, (trừ khi được quy định rõ ràng trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào hoặc các thiệt hại phát sinh từ hoặc do hành vi lừa dối của riêng Validus và chỉ do Validus hoặc do lỗi bất cẩn nghiêm trọng của Validus và chỉ riêng Validus), phát sinh từ hoặc bởi bất kỳ cách nào có liên quan đến:

 • việc các Nhà Đầu Tư không thu hồi được một phần hoặc tất cả số tiền
  • theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, cho dù là do lỗi của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hay do Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn không tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, hoặc do lỗi hay do việc không tuân thủ nghĩa vụ của bất kỳ bên nào theo các Tài Liệu Bảo Đảm liên quan; hoặc
  • đến hạn theo Tài Khoản của Nhà Đầu Tư;
 • bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi Bên Được Bồi Hoàn theo hoặc liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư nào và không Nhà Đầu Tư nào có thể khởi kiện bất kỳ cán bộ, nhân viên hoặc đại lý nào của Validus đối với bất kỳ khiếu nại nào chống lại Validus hoặc đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào dưới mọi hình thức của cán bộ, nhân viên hoặc đại lý đó liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào;
 • tính đầy đủ, chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin (dù bằng lời nói hay bằng văn bản) được cung cấp bởi Validus hoặc bởi bất kỳ người nào khác liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư hoặc Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm hoặc các giao dịch dự tính theo đó, hoặc bất kỳ thỏa thuận, thu xếp hoặc tài liệu nào khác được giao kết, lập hoặc ký kết theo dự liệu trước, theo hoặc liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư nào;
 • tính hợp pháp, hiệu lực, tính đầy đủ hoặc tính thực thi của bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, các tài sản liên quan đến Khoản Đầu Tư hoặc bất kỳ thu xếp hoặc tài liệu nào khác được giao kết, lập hoặc ký kết theo dự liệu trước, theo hoặc liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm hoặc bất động sản liên quan đến Khoản Đầu Tư;
 • mọi thiệt hại cho bất kỳ người nào hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh do thực hiện hoặc từ chối thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, bất động sản liên quan đến Khoản Đầu Tư hoặc khác;
 • việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ phán quyết, quyết định hoặc quyền hạn nào được trao cho Bên Được Bồi Hoàn bởi hoặc liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư, bất động sản liên quan đến Khoản Đầu Tư hoặc Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm hoặc bất kỳ thỏa thuận, thu xếp hoặc tài liệu nào được giao kết, lập hoặc thực hiện theo dự liệu trước, theo hoặc liên quan đến, bất kỳ Khoản Đầu Tư hoặc bất động sản nào liên quan đến Khoản Đầu Tư;
 • mọi thâm hụt phát sinh từ việc cưỡng chế hoặc bán các tài sản liên quan đến Khoản Đầu Tư;
 • mọi mất mát hoặc thiệt hại (dù trực tiếp hay gián tiếp), dù được gây ra như thế nào, do bởi bất kỳ mã độc (vi-rút máy tính), chương trình độc hại ngụy trang, sâu máy tính hoặc các chương trình hoặc quy trình tương tự phát sinh từ việc sử dụng website này và/hoặc Nền Tảng Giao Dịch của Khách Hàng;
 • thất bại trong việc yêu cầu chi trả bảo hiểm liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư nào;
 • bất kỳ đăng ký nào của Nhà Đầu Tư với và/hoặc sử dụng trên Nền Tảng Giao Dịch;
 • mọi giao kết Tài Liệu Giao Dịch thành công và thích đáng của Nhà Đầu Tư;
 • bất kỳ Cam Kết Đầu Tư nào của Nhà Đầu Tư không được nộp thành công lên trên Nền Tảng Giao Dịch;
 • việc tham gia của Nhà Đầu Tư vào Tài Liệu Giao Dịch hoặc trong Nền Tảng Giao Dịch hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Nhà Đầu Tư hoặc liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư nào;
 • việc Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc bên bảo đảm không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo hoặc liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm;
 • việc duy trì, cung cấp và vận hành trang website này, Nền Tảng Giao Dịch và Dịch Vụ của Validus;
 • mọi sự chậm trễ (hoặc bất kỳ hậu quả liên quan) trong việc ghi có hoặc chuyển một khoản tiền được yêu cầu liên quan đến Tài Liệu Giao Dịch, Tài Liệu Bảo Đảm hoặc tài liệu khác, đến hoặc từ một Nhà Đầu Tư hoặc một Tài Khoản nếu Bên Được Bồi Hoàn đó đã thực hiện tất cả các bước cần thiết ngay khi có thể một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình vận hành của Validus hoặc hệ thống thanh toán bù trừ hoặc quyết toán có liên quan cho mục đích đó; hoặc
 • bất kỳ sơ suất, vi phạm hoặc gian lận của bất kỳ bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ, công ty thu hồi nợ hoặc công ty luật, cho dù có hay không có bất kỳ mối quan hệ hoặc cộng tác nào dưới bất kỳ cách thức nào với Validus, trong việc cung cấp các dịch vụ tương ứng, dẫn đến không thu hồi được khoản tiền chưa thanh toán liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào.

14. 3 Trong trường hợp tòa án có thẩm quyền phân xử rằng Validus phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý khác bất kể Điều 14.2 ở trên, thì toàn bộ nghĩa vụ của Validus đối với bất kỳ Nhà Đầu Tư nào liên quan đến yêu cầu khởi kiện chống lại Validus (bất kể là nghĩa vụ theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc nghĩa vụ khác bao gồm lỗi cẩu thả, vi phạm, lừa đảo hoặc khác) sẽ luôn được giới hạn trong các tài sản liên quan đến Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn được bảo đảm, cho quyền lợi của Validus (với tư cách là bên được ủy quyền), và các tài sản đã được thu hồi theo các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm liên quan và sẽ không bao gồm bất kỳ tài sản nào do bản thân Validus nắm giữ (ngoại trừ với tư cách của Validus là một Nhà Đầu Tư) hoặc bất kỳ người nào khác, liên quan đến Khoản Đầu Tư có liên quan.

Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của văn bản này, mỗi Nhà Đầu Tư tại đây độc lập cam kết sẽ bồi hoàn và giữ cho Các Bên Được Bồi Hoàn luôn được bồi hoàn, trong vòng ba Ngày Làm Việc theo yêu cầu, (trong trường hợp liên quan đến Khoản Đầu Tư, tương ứng với Cam Kết Đầu Tư, hoặc là toàn bộ) khỏi tất cả các hành động, thủ tục tố tụng, chi phí, khiếu nại, phí tổn (bao gồm tất cả các chi phí pháp lý trên cơ sở bồi hoàn toàn bộ), yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tổn thất (trực tiếp, gián tiếp hoặc có quan hệ nhân quả) và thiệt hại (ngoài hợp đồng, hợp đồng hoặc khác) về bất cứ vấn đề nào và bằng bất kỳ cách nào phát sinh, bao gồm các khiếu nại từ bên thứ ba và các khiếu nại về uy tín, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tử vong, thương tích, sử dụng máy tính không đúng, truy cập máy tính trái phép hoặc trái pháp luật (bao gồm hoạt động của tin tặc), thiệt hại tài sản hoặc tổn thất tiền mà Các Bên Được Bồi Hoàn có thể gánh chịu hoặc thanh toán phát sinh từ, trong mối quan hệ với hoặc căn cứ vào bất kỳ hành vi nào sau đây:

 • mọi vi phạm đối với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc Điều Khoản Sử Dụng hoặc các văn bản khác liên quan đến việc sử dụng website và nội dung này, Nền Tảng Giao Dịch hoặc Dịch Vụ của Nhà Đầu Tư bao gồm việc vi phạm các cam kết, bảo đảm, nghĩa vụ, giao ước và cam đoan của Nhà Đầu Tư trong các văn bản trên;

 • mọi chi phí, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý mà bất kỳ Bên Được Bồi Hoàn nào phải gánh chịu với tư cách là bên được ủy quyền của Nhà Đầu Tư đó liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư, Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm (trừ khi Validus được bồi hoàn hoặc bồi thường bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan trong mối liên hệ tới các chi phí, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý đó theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào);

 • quyền truy cập vào và/hoặc việc sử dụng trang website này, Nền Tảng Giao Dịch hoặc Dịch Vụ của Nhà Đầu Tư đó, bất kể việc truy cập hoặc sử dụng đó có được cho phép hay không hoặc bất kể nó được thực hiện do việc hành động hoặc không hành động nào của Nhà Đầu Tư, bao gồm bất kỳ lỗi hoặc chậm trễ nào qua đường truyền internet của bất kỳ chỉ thị hoặc Cam Kết Đầu Tư nào;

 • bất kỳ vi phạm nào của Nhà Đầu Tư đó đối với Tài Liệu Giao Dịch, bao gồm vi phạm các cam kết, bảo đảm, nghĩa vụ, giao ước và cam đoan trong Tài Liệu Giao Dịch đó;

 • hành vi vi phạm của Nhà Đầu Tư đó đối với bất kỳ quyền của người hoặc pháp nhân nào khác hoặc vi phạm của Nhà Đầu Tư đó đối với các yêu cầu, trách nhiệm luật định hoặc pháp luật; hoặc

 • mọi hành động thực hiện bởi bất kỳ Bên Được Bồi Hoàn theo Điều 12 (bao gồm các khoản phí phát sinh liên quan đến công ty thu hồi nợ thứ ba hoặc các chi phí pháp lý);

 • mọi hành động thương mại hợp lý được Validus thực hiện theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch và bất kỳ Tài Liệu Bảo Đảm nào.

16.1 Các Nhà Đầu Tư phải duy trì nghiêm ngặt tính bảo mật và bí mật của:

 • tất cả thông tin có tính chất độc quyền hoặc bí mật mà mình nhận được, thông qua Nền Tảng Giao Dịch và căn cứ vào hoặc liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào (bao gồm thông tin của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, Validus hoặc Nhà Đầu Tư khác); và
 • tất cả các thông báo thông qua Nền Tảng Giao Dịch hoặc các phương tiện khác với Validus.

16.2 Nghĩa vụ của các Nhà Đầu Tư trong Điều 16.1 sẽ không áp dụng với:

 • mọi thông tin mà Nhà Đầu Tư buộc phải tiết lộ theo bất kỳ yêu cầu pháp lý áp dụng hoặc quy trình pháp lý nào được ban hành bởi tòa án hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền hoặc quy tắc hoặc quy định của bất kỳ cơ quan quản lý liên quan nào, nhưng chỉ trong mối quan hệ với và trong chừng mực mà những thông tin đó là cần thiết và chỉ dành cho những người được yêu cầu bởi tòa án, pháp luật, quy tắc hoặc quy định;
 • bất kỳ thông tin nào được biết đến rộng rãi, ngoài lý do vi phạm nghĩa vụ bảo mật; và
 • bất kỳ thông tin mà Nhà Đầu Tư tự nhận được, mà không sử dụng bất kỳ thông tin bí mật nào được mô tả trong Điều 16.1.

16.3 Các Nhà Đầu Tư phải tuân thủ các hạn chế nêu trên và phải thực hiện tất cả các bước hợp lý để giảm thiểu rủi ro của việc tiết lộ thông tin bí mật, bằng cách đảm bảo rằng chỉ có các nhân viên, giám đốc, chuyên gia tư vấn và cố vấn của Nhà Đầu Tư (nếu có) với các nhiệm vụ mà họ yêu cầu để sở hữu những thông tin đó mới có quyền truy cập, và rằng những người này phải được yêu cầu đảm bảo bảo mật cho những thông tin trên.

16.4 Các nghĩa vụ trong văn bản này sẽ tồn tại không giới hạn thời gian, ngoại trừ và cho đến khi bất kỳ thông tin bí mật nào được biết đến rộng rãi như đã nêu ở trên (trừ trường hợp việc tiết lộ là do vi phạm Điều này hoặc bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào khác).

Validus sẽ không vi phạm Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nào khác theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, phát sinh từ hoặc do bởi các hành vi, sự kiện, thiếu sót, tai nạn ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Validus, bao gồm bất kỳ sự kiện nào dưới đây:

 • thiên tai bao gồm hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, gió bão hoặc thiên tai khác;

 • chiến tranh, đe dọa hoặc chuẩn bị chiến tranh, xung đột vũ trang, áp đặt các biện pháp trừng phạt, cấm vận, cắt đứt quan hệ ngoại giao hoặc các hành động tương tự;

 • quyết định của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào;

 • các thay đổi pháp luật ngăn không cho Validus thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc bất kỳ Tài Liệu Bảo Đảm nào;

 • tấn công khủng bố, nội chiến, bạo động hoặc bạo loạn;

 • mọi tranh chấp lao động, bao gồm đình công, bãi công hoặc đóng cửa;

 • ô nhiễm hạt nhân, hóa học hoặc sinh học hoặc tiếng nổ siêu thanh;

 • cháy, nổ hoặc thiệt hại ngẫu nhiên;

 • gián đoạn hoặc không có các dịch vụ tiện ích, bao gồm điện, khí đốt hoặc nước;

 • sụp đổ công trình xây dựng, sự cố của nhà xưởng, máy móc, máy tính, hệ thống máy tính hoặc phương tiện; và/hoặc

 • mọi sự gián đoạn đối với Nền Tảng Giao Dịch hoặc Dịch Vụ nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Validus.

Nếu sự chậm trễ hoặc không thực hiện nào diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian vượt quá ba mươi (30) ngày dương lịch, thì Validus có quyền chấm dứt Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này bằng cách thông báo trước cho Nhà Đầu Tư bảy (7) Ngày Làm Việc mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào tích dồn trước thời điểm chấm dứt.

 1. Tất cả các thông báo, yêu cầu hoặc thông tin trao đổi khác mà Validus gửi tới một Nhà Đầu Tư liên quan đến Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, Nền Tảng Giao Dịch, Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm đều có thể được gửi theo bất kỳ cách thức hoặc phương tiện nào, kể cả thông qua hệ thống nhắn tin nội bộ của Nền Tảng Giao Dịch, bằng cách cập nhật bảng thông tin của Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch, thông qua việc đăng tải lên website này, gửi trực tiếp, gửi bằng thư đăng ký trả trước có theo dõi, gửi qua fax, qua thư điện tử, qua các cuộc gọi điện thoại hoặc qua hệ thống tin nhắn ngắn, gửi đến Nhà Đầu Tư qua Tài Khoản, địa chỉ, số fax, số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử được cung cấp tại thời điểm đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch hoặc thông qua website này. Bất kỳ thông báo, yêu cầu hoặc thông tin trao đổi nào trên đây mà Validus gửi cho Nhà Đầu Tư sẽ được coi là đã được gửi hợp lệ ngay khi truyền hoặc gửi đi, tùy từng trường hợp.

 2. Bất kỳ thông báo hoặc thông tin trao đổi nào khác mà Nhà Đầu Tư gửi đến Validus liên quan đến Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch đều phải lập thành văn bản và được gửi qua thư đăng ký trả trước, đến địa chỉ của Validus. Địa chỉ của Validus sẽ là địa chỉ được ghi trong mục “Liên hệ với chúng tôi” của website này, hoặc được thông báo tùy từng thời điểm bởi Validus cho Nhà Đầu Tư. Bất kỳ thông báo hoặc thông tin trao đổi mà Nhà Đầu Tư gửi đến Validus sẽ được coi là đã được gửi hợp lệ khi Validus nhận được trong thực tế.

 3. Các Nhà Đầu Tư không được liên hệ trực tiếp với các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, Nhà Đầu Tư khác hoặc Đại Lý Tài Khoản Trung Gian, hoặc tham gia hoặc cố gắng tham gia vào bất kỳ giao dịch tài chính hoặc thương mại với các Nhà Đầu Tư hoặc các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn khác liên quan đến việc vay vốn đầu tư (trực tiếp hay gián tiếp), ngoại trừ các giao dịch thông qua Nền Tảng Giao Dịch và thông qua việc sử dụng Dịch Vụ. Các Nhà Đầu Tư phải thông báo kịp thời cho Validus nếu họ được một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc Nhà Đầu Tư khác liên hệ trực tiếp để yêu cầu các thông tin chi tiết liên quan đến Nhà Đầu Tư, bao gồm các giao dịch của họ trên Nền Tảng Giao Dịch hoặc liên quan đến thông tin liên hệ của các cổ đông, giám đốc, cán bộ hoặc đối tác của Nhà Đầu Tư, hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào của Validus với Nhà Đầu Tư, bất kể có liên quan đến Nền Tảng Giao Dịch hay không. Để tránh nhầm lẫn, tất cả các thông tin trao đổi giữa các Nhà Đầu Tư và các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc Đại Lý Tài Khoản Trung Gian, liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và bất kỳ Khoản Đầu Tư nào, sẽ chỉ được thực hiện thông qua Validus.

 1. Không có nội dung nào trong văn bản này được hiểu là tạo ra mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ việc làm giữa Validus và bất kỳ Nhà Đầu Tư nào hoặc hiểu là chỉ định Validus làm công ty tín thác hoặc người được ủy thác của bất kỳ người nào. Ngoài quy định nêu tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, Validus không có quyền tham gia vào bất kỳ loại thỏa thuận nào thay mặt cho Nhà Đầu Tư và Validus sẽ không được coi là bên được ủy quyền của bất kỳ Nhà Đầu Tư nào.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này và bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của một Nhà Đầu Tư tại đây sẽ không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bởi bất kỳ Nhà Đầu Tư nào, nhưng có thể được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bởi Validus với sự chấp thuận bắt buộc từ Nhà Đầu Tư được xem là đã được xác lập hợp lệ. Bất kỳ việc thay thế nào thực hiện bởi Nhà Đầu Tư phải đạt được văn bản chấp thuận rõ rang của Validus.

Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này bị tuyên vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được bởi bất kỳ pháp luật nào điều chỉnh, thì điều khoản hoặc phần đó sẽ vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được trong phạm vi đó và không vượt hơn.

Ngoại trừ Validus, Các Bên Được Bồi Hoàn, Đại Lý Tài Khoản Trung Gian và các Nhà Đầu Tư, thì không người nào khác có bất cứ quyền nào theo quy định pháp luật của Việt Nam (nếu có), để buộc thực hiện Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư hoặc có lợi ích từ bất kỳ điều khoản nào trong đó.

23.1 Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 
23.2 Các Nhà Đầu Tư không hủy ngang nộp lên, theo quyền độc quyền xét xử của toà án của Việt Nam, để xử lý hoặc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này. Liên quan đến vấn đề này, các Nhà Đầu Tư từ bỏ không hủy ngang, trong phạm vi tối đa được luật cho phép, bất kỳ sự phản đối nào mà bất kỳ ai trong số các Nhà Đầu Tư đó, hiện tại hoặc sau này, có thể có đối với việc xác định của Validus về địa điểm xét xử của bất kỳ tranh chấp nào tại bất kỳ tòa án nào như vậy, hoặc phản đối rằng tranh chấp được đưa ra tòa án là đã được đưa ra tại một địa điểm xét xử không phù hợp.
 
23.3 Các Nhà Đầu Tư và các bên liên quan tại đây xác nhận rằng tất cả các điều khoản và điều kiện nêu tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào là đã và được xem xét, cân nhắc đầy đủ. Từ việc thừa nhận các điều trên, các Nhà Đầu Tư và các bên liên quan đồng ý rằng, theo bất kỳ nguyên tắc diễn giải hoặc quy định pháp luật nào, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này và bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào sẽ không được diễn giải một cách bất lợi dưới mọi hình thức cho bất kỳ bên nào do bởi việc soạn lập và chuẩn bị văn bản này.

Chúng tôi có thể sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này tùy từng thời điểm và sẽ đăng tải phiên bản sửa đổi lên website này, và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên website hoặc có hiệu lực vào một ngày khác được ấn định theo đó. Quý Khách đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo riêng cho từng Quý Khách về bất kỳ sự sửa đổi nào nêu trên. Việc Quý Khách tiếp tục truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch hoặc có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Tài Khoản của Quý Khách (bao gồm bất kỳ khoản thanh toán hoặc khoản tiền nào ghi nợ vào hoặc thông qua Tài Khoản của Quý Khách và sự hiện hữu của bất kỳ Khoản Đầu Tư nào đang có mà Quý Khách nhận được), sau khi phiên bản sửa đổi của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có hiệu lực, sẽ xác lập thành chấp thuận vô điều kiện của Quý Khách đối với phiên bản sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, trừ khi trước đó chúng tôi được Quý Khách thông báo điều ngược lại hoặc không trễ hơn [ba (03) ngày] kể từ ngày đăng tải phiên bản sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận
Hỗ Trợ Vốn.

Phụ lục của Các Điều Khoản Và Điều Kiện
Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn

Các thuật ngữ được định nghĩa và các nguyên tắc được diễn giải tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn sẽ có cùng ý nghĩa và hiệu lực khi được sử dụng trong Phụ Lục này, trừ khi được quy định khác đi tại Phụ Lục này.

Phụ lục này sẽ áp dụng cho tất cả các Hồ Sơ Đăng Ký, Đơn Đăng Ký Vay và Tài Liệu Giao Dịch liên quan đến các khoản vay của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thông qua Nền Tảng Giao Dịch của Validus.

Phụ Lục này là một phần không thể tách rời và bổ sung cho các quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và để tránh hiểu nhầm, các quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn sẽ tiếp tục được áp dụng cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trong các giao dịch thông qua Nền Tảng Giao Dịch và Tài Khoản của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

Bên Bảo Lãnh

có nghĩa là các giám đốc của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và / hoặc bất kỳ chủ thể nào khác cung cấp biện pháp bảo lãnh để bảo lãnh cho các khoản tiền và nghĩa vụ mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải thực hiện hoặc sẽ phải thực hiện liên quan đến Khoản Vay với hình thức và nội dung bảo lãnh thỏa mãn yêu cầu của Validus (với tư cách là bên đại diện theo ủy quyền của một số Nhà Đầu Tư cụ thể).

Bên Có Nghĩa Vụ

có nghĩa là Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và Bên Bảo Lãnh.

Tập Đoàn

có nghĩa là Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và các công ty con và/hoặc các công ty liên kết của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

Khoản Vay

có nghĩa là một khoản cấp vốn, khoản vay, khoản tín dụng và/hoặc khoản tiền vay khác, tùy từng thời điểm, được cung cấp hoặc sẽ được cung cấp cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan đến Khoản Giải Ngân thông qua Nền Tảng Giao Dịch, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép.có nghĩa là một khoản cấp vốn, khoản vay, khoản tín dụng và/hoặc khoản tiền vay khác, tùy từng thời điểm, được cung cấp hoặc sẽ được cung cấp cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan đến Khoản Giải Ngân thông qua Nền Tảng Giao Dịch, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép.

Ngày Thanh Toán
Cuối Cùng

có nghĩa là ngày thanh toán cuối cùng được Validus quy định trong Đơn Đăng Ký Vay, mà vào ngày đó tất cả số dư nợ còn lại (Khoản Giải Ngân và Lãi Suất Khoản Vay và các khoản phí áp dụng) phải được hoàn trả đầy đủ cho Validus.

Ngày Cấp Vốn

có nghĩa là ngày cấp vốn được Validus quy định trong Đơn Đăng Ký Vay , mà vào ngày đó Khoản Giải Ngân theo Khoản Vay được chuyển vào Tài Khoản Chỉ Định của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

Hoàn Trả

có nghĩa là việc hoàn trả đầy đủ Khoản Vay vào Ngày Thanh Toán Cuối Cùng.

Funded entities’ Terms And Conditions

Please read this Funded Entities’ Terms and Conditions carefully. By being registered or applying to be registered as a Funded Entity on the Platform, you agree to be bound by this website’s Terms of Use and this Funded Entities’ Terms and Conditions. This Funded Entities’ Terms and Conditions apply howsoever you decide to access the Platform.

We may make changes to this Funded Entities’ Terms and Conditions from time to time and post a revised version on this website, which shall be effective immediately upon such posting or from another date as may be indicated therein. It is hereby agreed by you that we are under no obligation to separately inform you of any such revision. Your continued access of the Platform or the occurrence of any transaction in relation to your Account (including any payment or debit of monies into or through your Account and the existence of any on-going Investment which you have received funding from) after the revised Funded Entities’ Terms and Conditions have taken effect will constitute your unconditional acceptance of such revised Funded Entities’ Terms and Conditions unless we previously heard from you to the contrary and not later than [three (03) days] upon such posting of the revised Funded Entities’ Terms and Conditions.

1.1 Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ có cùng ý nghĩa khi được
sử dụng trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, và ngoài ra, các thuật ngữ sau đây sẽ được định nghĩa
riêng tương ứng:

 • Account means an account assigned by Validus to an Investor to access the Platform and the Services;

 • Account Bank means Sacombank or such other bank or financial institution as may be appointed by Validus and/or through the Escrow Agent from time to time;

 • Administration Fees has the meaning ascribed to it in Clause 9.2;

 • AutoInvest has the meaning ascribed to it in Clause 7;

 • Available Funds means, with respect to an Investor, the amount of funds reflected on such Investor’s dashboard on the Platform as being credited into the Escrow Account excluding any Committed Funds;

 • Business Days means a day (other than a Saturday, Sunday or gazetted public holiday) on which commercial banks are open for business in Vietnam;

 • Committed Funds means, with respect to an Investor, the amount of funds reflected on such Investor’s dashboard on the Platform as being earmarked in the Escrow Account as being committed for any Investment submitted by the Investor regardless of whether such funds have been disbursed or not;

 • Escrow Account means an escrow account maintained with the Account Bank opened, owned and managed by the Escrow Agent, with its detailed information as notified by Validus to the Investor from time to time;

 • Escrow Agent means Sacombank, or such other service provider providing similar services and selected by Validus from time to time;

 • Indemnified Parties has the meaning ascribed to it in Clause 14.2; 

 • Interest Rate means the corresponding rate of return for any Investor applicable to an Investment selected by that Investor;

 • Investment means either the investment or funding which an Investor makes in respect of an Funded Entity as may be presented on the Platform for selection from time to time;

 • Investment Commitment means an acceptance by an Investor in relation to an Investment to fund such Investment in such amount as the Investor may indicate in its acceptance;

 • Investment Threshold means the threshold in relation to an Investment, set by Validus at its sole and absolute discretion in relation to each Investment;

 • Investor means any individuals, corporations, organisations, investment vehicles, associations or any other type of entity duly incorporated, who is registered on the Platform in accordance with this Investor’s Terms and Conditions, for the purposes of providing funding, individually or collectively with other Investors, to Funded Entities through the Platform, and meet the minimum criteria as defined by Validus to be considered a sophisticated investor;

 • Minimum Available Funds means the minimum amount which each Investor must maintain in its Account as stipulated by Validus to the Investors from time to time.

 • Platform means the online platform operated by Validus to provide Services to Investors and Funded Entities through this website or mobile device application;

 • Registration Information means such information and/or documents as may be required by Validus from time to time, and which must be uploaded onto this website or the Platform during the registration process (including copies of relevant passports, other identification documents, proof of address and proof of authorisation or ownership of such information);

 • Request Period means the duration for which a Transaction Document is posted on the Platform for Investors to submit their Investment Commitments, as Validus may in its sole and absolute discretion determine based on the transaction to which the Transaction Documents relate;

 • Requested Amount means the amount stated in the Transaction Document that an Funded Entity has requested from the Investors;

 • Security Document means any document that secures or guarantees the Funded Entity’s obligations under a Transaction Document;

 • Services means the provision by Validus of an on-line marketplace through the Platform where Investors and Funded Entities may interact for the purposes of providing and receiving, respectively, funds in relation to any Investment and pursuant to the terms of the relevant Transaction Document, and includes, to the extent permitted by the laws, such assistance provided by Validus to both Investors and Funded Entities to effect the arrangements under the relevant agreements, and any addition, modification, suspension or termination of the foregoing, as stipulated by Validus from time to time;

 • Funded Entity means any enterprise, business household or individual implementing business which is registered on the Platform for the purposes of receiving funding from the Investor through the Platform;

 • Terms of Use means the terms of use relating to the online access to this website and the Platform by any person (a copy of which is available on this website), as may from time to time be amended, supplemented and/or substituted and reposted on this website by Validus.

 • Transaction Documents means any document which Investors may enter into with Validus or the relevant Funded Entity (whether or not through Validus) from time to time in relation to any Service provided and any of the Investment; 

 • Validus means VGrowth Development Co. Ltd, a company duly established in Vietnam being the owner of the Platform and provider of the Services; and

 • VND means the lawful currency of Vietnam

1.2 In this Investors’ Terms and Conditions, unless the context otherwise requires:

 • person refers to an individual, a firm, a body corporate or an unincorporated association;

 • any reference to any legal entity or individual persons includes, where appropriate, a reference to its authorised agents, delegates, successors or nominees;

 • a reference to “including” means “including, without limitation”;

 • words importing the singular include the plural and vice-versa; and

 • words importing a gender will include all other genders.

The Terms of Use are subject to this Investors’ Terms and Conditions, both to which Investors are bound. If there is any conflict between the two, this Investors’ Terms and Conditions will prevail to resolve such conflict. For the avoidance of doubt, all other terms of the Terms of Use (to the extent that they are not inconsistent with this Investors’ Terms and Conditions) shall continue to bind the Investors.

3.1 In order to obtain access to the Services provided through the Platform as an Investor,  you must:

 • (if you are an individual) be not less than 18 years of age, and have legal capacity to enter into this Investors’ Terms and Conditions;
 • (if you are a non-individual) be either an entity registered by the relevant regulatory authorities in Vietnam (as a limited company, enterprise or other legal entity), or a foreign entity, legally licensed and authorized to undertake in investment activities in Vietnam, and as may be approved by Validus;
 • not be registered on the Platform as an Funded Entity;
 • fulfill such other internal policies and requirements of Validus and be successfully registered by Validus on the Platform as an Investor; and
 • not be any persons prevented by the applicable laws from participating in transactions in connection with any Investment or any Services provided through the Platform.
 • In case you are foreigner, you must bear a valid passport and a valid temporary residence card granted by the competent Vietnamese governmental authority. In addition, you must ensure and maintain such documents valid for the entire period during which you are the Investor on the Platform. For clarity, failure to comply with such requirements, Validus shall not be responsible for any rejection or difficulty in withdrawing the Available Funds from the Account Bank.

3.2 As part of the registration process, you are required to provide Registration Information to Validus. In accordance with its internal guidelines and policies, Validus has the sole and absolute discretion whether or not to register you as an Investor. We may suspend or place limitations on any trading on your Account at any time or reject your registration application if we believe it is appropriate in order to comply with our legal or regulatory obligations, or if we are not provided with the requisite Registration Information. For details about how we may use your personal data in your Registration Information, please refer to our privacy policy.

3.3 In the event there are any changes to the substance of any information, documentation, declarations, or affirmations provided by you to Validus, you shall promptly make any such changes on the Platform and inform Validus of the same.

3.4 You agree to receive communication (through any medium whatsoever) from Validus, which will include marketing materials such as newsletters, updates and promotions about the Services, Platform and/or this website. For the avoidance of doubt, you may have the right to unsubscribe or do in any proper manner in accordance with the laws to opt out of further communication including marketing materials from Validus.

3.5 In applying to be registered as an Investor, you hereby represent, warrant, and undertake to Validus on the date of registration and on each day thereafter that you are an Investor that:

 • all Registration Information furnished by you is true, accurate, current and complete;

 • (if you are registering as an individual) you will not register for more than one Account or register for an Account on behalf of a person other than yourself;

 • (if you are registering on behalf of a corporate entity or other organisation) you have been provided with due consent and authorisation to register with and access the Platform, operate the Account and use the Services and execute, perform the Transaction Document or Security Document, where applicable, on behalf of such corporate entity or other organisation you are registering for;

 • you are familiar with the functions of and fully understand and are capable of evaluating the risk factors in the mechanism of the Platform and in using the Services provided through the Platform, including the Transaction Documents;

 • you own or are authorised to furnish such Registration Information, you are solely and entirely responsible for the Registration Information and any content you upload to the Platform and acknowledge that Validus shall have no liability for any Registration Information nor any other content you upload to the Platform (including any errors, omissions or loss and damages incurred in connection there with) and may reject, delete or omit any content uploaded to the Platform by you as it deems appropriate;

 • prior to participating in any transaction in connection with any Services provided through the Platform, you will have the opportunity to review and will review to your satisfaction the relevant Transaction Documents and Security Documents, and fully understand the contents and the legal and financial implications arising from them;

 • you will not adapt or circumvent the systems in place in connection with the Platform nor access any of our systems or the Services other than by using the credentials assigned to you and by following the instructions that we have provided in relation thereto;

 • you have and will take all reasonable precautions to ensure that any data uploaded or submitted to the Platform is free of viruses and anything else which may have a contaminating or destructive effect on any part of the Platform or any other technology;

 • it is not illegal or unlawful for you to access the Platform from the territory in which you are carrying out such access; and

 • you agree to strictly comply with this Investors’ Terms and Conditions, the relevant Transaction Documents and the applicable laws of Vietnam.

4.1 Once Validus registers you as an Investor, you will be provided a username, password and security questions to which you are required to answer. Your Account is personal to you and is not transferable.

4.2 Your username, password and the answers to the security questions are how we identify you, and so you must keep them secure at all times. You are responsible for all information and activity on the Platform by anyone using your username and password whether or not authorised by you.

4.3 Accessing the Platform from territories where its contents are illegal or unlawful is prohibited. If you choose to access the Platform from elsewhere other than Vietnam, you do so on your own initiative and are responsible for compliance with local laws in the territory of access.

4.4 Validus reserves the right not to act on your instructions or to withhold the Services where we suspect that the person logged into your Account is not you or if we suspect illegal or fraudulent activity or unauthorised use. Validus is however not obliged to and may not be able to detect unauthorised, illegal or fraudulent use of your Account.

4.5 When you post content to the Platform, you voluntarily agree to grant us a world-wide exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable licence to use, copy, distribute, publish, reproduce, disclose, create derivative works from, reduce and transmit such content in any manner through any medium, anywhere in the world, for our own business purposes (including any advertising and promotional purposes), without any restriction (including confidentiality or any compensation to you) subject to our privacy policy and the applicable laws of Vietnam. Validus may also remove such content at any time in Validus’ sole discretion.

4.6 Validus takes reasonable precautions to ensure that its systems are secure. However, information transmitted via the Platform or its systems will pass through public telecommunications networks. Validus accepts no liability if communications sent via the Platform or any of its systems are intercepted by third parties or incorrectly delivered or not delivered.

4.7 You can monitor your portfolio in the My Account section of the Platform. Validus does not provide paper statements of your Account or trail of your transactions on the Platform.5.1 An Investor may, as long as such Investor maintains Available Funds not less than the Minimum Available Funds, view and participate in the Transaction Documents available on the Platform in accordance with this Investors’ Terms and Conditions and such Transaction Documents..

5.2 An Investor will fund its Account by transferring its funds into the Escrow Account through the Platform, and notifying Validus of the same, in the following manner:

 • All amounts transferred into the Escrow Account shall be made from the Investor’s designated bank account, details of which are provided by the Investor in its Registration Information.

 • Investors are required to notify Validus the details of any transfer made to the Escrow Account immediately after any such transfer has been made. Such transfer details shall include the (i) Investor’s Account number; (ii) transaction reference number; (iii) date and amount of transfer; and (iv) such other information as either Validus and/or the Escrow Agent may, from time to time require. 

 • Parties may take some time to confirm the transfer and for monies to be credited into the Escrow Account and reflect the same unto the Investor’s Account dashboard on the Platform. As such, the time and date that such Available Funds are deemed to have been credited into the Escrow Account shall only occur when details of such credit have been reflected on the Investor’s dashboard on the Platform.

5.3 If at the expiry of a Request Period the aggregate amount of all Investment Commitments in relation to an Investment posted on the Platform, by all Investors is:

 • below the Investment Threshold, then the relevant Investment shall be deemed to have been withdrawn and will be cancelled. Investors who have submitted their Investment Commitment via the Platform will not have such Investment Commitment amount deducted from its dashboard on the Platform;

 •  at the Investment Threshold, unless the Funded Entity withdraws from the transaction contemplated in the relevant Transaction Documents posted, the Investment Commitment will be deemed committed by the Investor (and therefore Committed Funds) and the Investor may not withdraw or cancel such commitment thereafter. If the transaction contemplated by the relevant Transaction Documents is terminated, cancelled or withdrawn for any reason whatsoever, Validus may not be able to disclose the reason for such termination, cancelation or withdrawal but Validus will update the dashboards on the Platform of the relevant Investors to reflect the amount of Committed Funds as Available Funds, unless required by the competent authority in accordance with the applicable law; or

 • above the Investment Threshold, Validus through the Platform will accept the Investment Commitments that are input to the Platform on a first-come-first-served basis and in accordance with Validus’ internal investment selection process policy, until the aggregate amount of all the successfully submitted Investment Commitments thereto matches the Requested Amount. The rest of the Investment Commitments submitted will not be accepted. If the Investment Commitment submitted by an Investor is not accepted, Validus will update the dashboards on the Platform of the relevant Investors to reflect the amount of Committed Funds as Available Funds. Validus’ decision on which Investment Commitments are selected for funding a corresponding transaction contemplated by a Transaction Document posted on the Platform shall be final and binding.

5.4 No interest shall accrue to the Investor in respect of any Available Funds.

5.5 Investors may offer to fund by accepting, executing or acceding (as the case may be) to Transaction Documents posted on the Platform within the corresponding Request Period, provided that the Investor has sufficient Available Funds in its Account for such Investment Commitment it has indicated. For clarity, the instructions served by the Investor to Validus shall be made in the manners guided by Validus from time to time, including but not limited to (i) by way of using the Platform; or (ii) by way of sending an explicit consent to the disbursement (and other basic terms of the investment related to such disbursement) from the electronic mail duly registed by the Investor on the Platform to Validus or (iii) by any other means that Validus deems fit. The Investor thereafter authorises Validus to, within its authority permitted by the laws, deduct and apply the Investment Commitment in accordance with the Investor’s selection, pursuant to the Transaction Documents and at any time, as the consent required from the Investor is deemed to have been duly obtained. For the avoidance of doubt, an Investor’s submission of an Investment Commitment does not constitute any legal obligation on the part of Validus to ensure the process, fulfil or accept such Investment Commitment.

5.6 Each of Validus and the Escrow Agent is deemed to be authorised on behalf of each Investor to assist the Investor, by proceeding with required procedures with the Escrow Agent, to disburse their respective Committed Funds to the Funded Entity, in accordance with the Investment selected by that Investor pursuant to the terms of the relevant Transaction Documents and this Investors’ Terms and Conditions.

5.7 The minimum Investment Commitment that an Investor may participate in each Transaction Document is set out in the Transaction Document.

5.8 Investors acknowledge and agree that Validus’ publishing of any Transaction Document on the Platform, shall not be deemed to be an offer but shall be construed as an invitation to treat.

5.9 All Interest Rate payments from your Investments will be credited to your Available Funds when the same amounts are transferred by the Funded Entity to be credited into the Escrow Account of such Investment provided always that Validus may apply any amount received from the Funded Entity in or towards payment of any amount due and payable by you or the Funded Entity under any Investment or Transaction Document to which you and/or the Funded Entity (as the case may be) are a party. All crediting of such amounts will be made without deduction of tax (including any income tax or withholding tax). It is your responsibility to account for any applicable tax that may be payable to the appropriate authorities.

5.10 Validus is authorised at any time, at its sole and absolute discretion without giving any reason, to instruct the Escrow Agent to transfer back any or all amounts of the Investor’s Available Funds (less any Investment Commitments made) to the Investor’s own bank account and to limit the Investor’s access on the Platform such that the Investor will not be able to view any existing or new Transaction Documents posted or to be posted on the Platform.

5.11 All amounts credited into such Escrow Account shall only be used, where applicable, for such purposes in relation to any Investment and in accordance with this Investors’ Terms and Conditions, any Transaction Document and Security Document and the applicable laws of Vietnam and Validus may neither withdraw nor dispose such funds for any other purposes.

Investors may: 

 • through the Platform; or

 • upon three (3) Business Days’ prior written notice to Validus (or such number of days as Validus may require from time to time and as notified to the Investors through the Platform), request withdrawal of all or some of their Available Funds so long as such Available Funds do not comprise Committed Funds or have been disbursed pursuant to any Transaction Document.

7.1 In case where the laws of Vietnam allows the AutoInvest (as defined herein) by the Investor and to the extent permitted by the laws, Investors may invest Available Funds automatically through use of the autoInvest program on the Platform by opting into the program in the manner advised and informed to the Investor by Validus (“AutoInvest”). AutoInvest allows an Investor to set certain parameters and specifications, including the amounts to be invested by the Investor. That Investor’s investments shall be made automatically into Transaction Documents based upon those parameters and specifications, and authorisation is deemed to have been given for Validus to advise the Escrow Agent on performance of AutoInvest per the Investor’s predefined instructions, subject to the Escrow Agent’s internal rules and the applicable laws. Investments made through AutoInvest are final and irrevocable.

7.2 Investors who opt into AutoInvest will be given priority over other Investors not on AutoInvest in their Investment Commitment. Amongst Investors who are on AutoInvest, the Platform will accord their Investment Commitment submitted in random order based on Validus’ system programming so if the Investment Commitments submitted by a pool of Investors under AutoInvest exceed the Requested Amount, some of the Investors on AutoInvest may not be selected or their Investment Commitment may be reduced.

7.3 An Investor may opt out of the program by communicating his decision to Validus by email or in any other manner prescribed by Validus and available on the Platform from time to time. The Platform will process and effect that opt out selection as soon as possible but this may take about 7 Business Days. Any Investment Commitment already submitted before the opt out selection is effected will remain applicable.

7.4 Validus shall not provide Investors any advice regarding the parameters and specifications to be selected by an Investor in relation to the AutoInvest application. Validus’ offering of the AutoInvest application shall not be construed as investment advice or fund management.

7.5 Validus may withdraw the availability of AutoInvest or change the parameters available for choice at any time and without according any reason. You will be notified of such changes via the Platform.
8.1 Appointment of Validus
 • Upon execution of this Investors’ Terms and Conditions till you remain to be a party to any relevant Transaction Document or Security Document and subject to regulations of such Transaction Document and Security Document, you voluntarily and irrevocably appoint Validus to act as your exclusive agent under and in connection with any Investment to, among other things:
  • act in the administration of such Investment including the performance, termination or amendment of any Transaction Document, Security Document or related documents entered into between yourself and any other person in relation to such Investment subject to proper instructions of the Investors;
  • enter, as your agent, into any Security Document in relation to a Transaction Document to which you are a party; and
  • carry out any duties and to enforce any of your rights under any Transaction Document or Security Document (in its sole and absolute discretion and for the legitimate benefits of the Investors).
 • You irrevocably authorise Validus to exercise the rights, powers, authorities and discretions specifically given to it under, or in connection with any Investment (and the corresponding documentation relating to such Investment) together with any other incidental rights, powers, authorities and discretions.
 • Validus declares that, to the fullest extent permitted by the laws, it may hold all property and/or assets in connection with the Investment for the Investors on the terms contained in this Investors’ Terms and Conditions, the Transaction Documents and any Security Document relating thereto and shall deal with such property in accordance with the provisions of the corresponding documentation relating to such Investment.
 • You agree that Validus shall have only those duties, obligations and responsibilities expressly specified in this Investors’ Terms and Conditions (and no others shall be implied, unless required by the applicable laws).
 • Validus shall not be bound to account to any Investor for any sum or the profit element of any sum received by it for its own account or to exercise any discretion or take any action in respect of any Investor’s Investment Commitment.
 • Except as otherwise provided for in this Investors’ Terms and Conditions and Terms of Use, Validus’ role and business in providing the Services is limited to an administrative nature.
8.2 Rights and discretions of Validus
 • Validus may rely on:
 • any representation, notice or document believed by it to be genuine, correct  and appropriately authorised; and
 • any statement made by legal representatives, authorized representatives, duly appointed directors of an incorporated entity, subject to the charter of such entity, authorised signatory or employee of any person regarding any matters which may reasonably be assumed to be within  his knowledge or within his power to verify or provide.
 • Validus may assume (unless it has received notice to the contrary in its capacity as agent for the Investors) that no default or any other event stated in any Transaction Document or Security Document has occurred under such Transaction Document or Security Document.
 • Validus may act in relation to any agreement relating to an Investment, the Platform, this website or any Account whatsoever through its personnel and agents or may delegate some of its functions as agent of the Investors to other competent third parties, as the consent required from the Investor is deemed to have been duly obtained. In particular, Validus may delegate the maintenance and operation of the Escrow Account and the handling of Available Funds to an Escrow Agent.
 • Validus may (but shall not be obliged to, unless expressly provided under any Transaction Document or Security Document) take such action in the exercise of any of its powers and duties under any Transaction Document or Security Document as it considers in its discretion to be appropriate in accordance with the laws.
 • Notwithstanding any other provision of any document to the contrary, Validus is not obliged to do or omit to do anything if it would or might, in its reasonable opinion, constitute a breach of any law, regulation, its obligations, any fiduciary duty or duty of confidentiality.
 • It is hereby agreed by the Investor that, in relation to any particular Investment, Validus may engage, rely on the advice or services of any lawyers, accountants or other experts if it deems prudent to do so for the purposes of that Investment. The costs of such professionals, upon prior notice to the Investors, shall (i) be borne by the Investors proportionately in accordance with each Investor’s Investment Commitment in respect of any Transaction Document or Security Document to which such advice or services relate and (ii) be deducted from the Available Funds of each such Investor.
8.3 No independent power
 • The Investors hereby voluntarily commit to waive any independent power to enforce, or have recourse to, any of the property in connection with the Investment (or the corresponding documentation relating thereto) or to exercise any rights, power, authority or discretion arising under the documents relating to the Investment, except through Validus. Investors agree that Validus may conduct any enforcement or recourse actions in its sole discretion for the legitimate benefits of the Investors and in accordance with Clause 12.
8.4 Clawback and Pre-funding
 • Where a sum is to be paid to Validus under any Transaction Document or Security Document for any Investor, Validus is not obliged to pay that sum to that Investor until it has been able to establish to its satisfaction that it has actually received that sum.
 • If Validus, upon demand of any Investor, pays an amount to such Investor and it proves to be the case that Validus had not actually received that amount, then the Investor to whom that amount (or the proceeds of any related exchange contract) was paid by Validus shall on demand refund the same to Validus together with interest on that amount from the date of payment to the date of receipt by Validus, calculated by Validus to reflect any costs incurred by it as a result of such payment.
8.5 Partial Payments
 • If Validus receives a payment that is insufficient to discharge all the amounts then due and payable by an Funded Entity, security provider or debtor under a Transaction Document or relevant Security Document, Validus shall apply that payment in the following order:
  • first, in or towards payment pro rata to the Investors of any accrued interest or fee due but unpaid under the Transaction Document which such Investors are party;
  • second, in or towards payment pro rata to the Investors of any amounts due but unpaid under that Transaction Document which such Investors are party to; and
  • third, in or toward payment pro rata of any unpaid amount owing to Validus (or any of its agents).
8.6 Calculations and Certificates In relation to any amounts due and owing under any Transaction Document, or any litigation or arbitration proceeding arising out of or in connection there with, the entries made in the accounts, ledgers or books (in any medium or form) maintained by Validus are prima facie evidence of the matters to which they relate. Any certificate or determination by Validus of a rate or amount under any Transaction Document is, in the absence of manifest error, conclusive evidence of the matters to which it relates.

9.1 If any Investor owes an amount to Validus under any Transaction Document, each of Validus and the Escrow Agent has the right without the need for further notice or reference to any Investor, to deduct from any monies received in the Escrow Account from or by such Investor (including any interests or monies received by the Investor pursuant to any Investment, Transaction Document or Security Document), any charges and other amounts (including the Administration Fees) due to Validus under this Investors’ Terms and Conditions or the Transaction Documents to which the Investor is party to and apply the amount deducted in or towards satisfaction of the amount owed.

9.2 In consideration of Validus providing and administering the Platform and providing the Services and maintaining the Account, the following administrative fees and charges shall be payable by Investors to Validus in relation to each Investment (collectively, the “Administration Fees”):

 • a percentage of all Interest Rate payments or any other payments received in  the Escrow Account in accordance with the corresponding Transaction Document;

 • such other fees as Validus may prescribe from time to time (https://www.validus.vn/investor-fee-schedule)

9.3 Specific amounts of the Administration Fees shall be indicated by notice to Investors through the Platform prior to the submission of an Investment Commitment.

9.4 The Administration Fees shall be deducted from payments received in the Escrow Account from the relevant Funded Entity or their debtors under the corresponding Transaction Documents or Security Documents for the Investor’s Account, and such amounts of the Administration Fees will be recorded in each Investor’s dashboard on the Platform as an amount paid to Validus. The Administration Fees shall be inclusive of any goods and services tax applicable to the Services.

9.5 The Investors shall bear all bank, service or other administrative charges for all payments made in respect of any transfer of funds from the Investors to the Escrow Account or vice versa or in respect of any Transaction Document or Security Document.

Any person using or accessing the Platform and/or the Services and/or agreeing to this Investors’ Terms and Conditions on behalf of an Investor that is not a natural person represents and warrants that he or she is duly authorised to act on its behalf.

Each Investor represents and warrants to Validus on each day that it is an Investor that:

 • If it is not a natural person, it is duly incorporated or formed and, the extent of such concept exists in its jurisdiction of organisation, it is in good standing under the laws of such jurisdiction, and has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted;

 • if it is an individual, it is not a minor, is of sound mind, has the capacity to and has obtained all necessary consents to enter into any Transaction Document to which it is or will be a party, has entered into this Investors’ Terms and Conditions voluntarily after taking independent legal advice as may be required, and was not under any duress or undue influence, mistake or acting in reliance of any misrepresentation in so doing;

 • It is a sophisticated investor (high net worth individual) as defined by and disclosed by Validus and within the meaning of the applicable laws of Vietnam (if any);

 • It has the power and capacity to enter into (and, if necessary, has taken all necessary action to authorise), exercise its rights and perform and comply with its obligations under this Investors’ Terms and Conditions and each Transaction Document it enters into or submits an Investment Commitment for;

 • If it is not a natural person, the execution and delivery of this Investors’ Terms and Conditions by it of the transactions contemplated hereby or under any Transaction Document it enters into or submits an Investment Commitment for and to make such documentation admissible in evidence in the relevant jurisdiction have been duly authorised by all necessary corporate or other entity action and are in full force and effect;

 • All actions, conditions and things required to be taken, fulfilled and done have been so taken fulfilled and done, including the obtaining of any necessary consents or license or governmental, regulatory approvals, or the making of any filing or registration in order to enable it to lawfully enter into, exercise its rights and perform and comply with the obligations under this Investors’ Terms and Conditions or any Transaction Document it enters into or submits an Investment Commitment for;

 • Its entry into, exercise of its rights and/or performance of or compliance with its obligations under this Investors’ Terms and Conditions or any Transaction Document it enters into or submits an Investment Commitment for, do not and will not violate, or exceed any power or restriction granted or imposed by any law, regulation, constitutional documents, authorisation, any agreement or instrument binding upon it or any of its assets or constitute a default or termination event (however described) under any agreement or instrument, authorization directive or order whether or not having the force of law to which it is subject;

 • Its obligation under this Investors’ Terms and Conditions or any Transaction Document it enters into or submits an Investment Commitment for are or will be valid, binding and enforceable in accordance with their terms;

 • Any representation, information or statement made by it in this Investors’ Terms and Conditions or any Transaction Document it enters into or submits an Investment Commitment for is true and correct to the best of their knowledge in all material aspects;

 • All Available Funds and Investment Commitments are the Investor’s own and legally verifiable funds (not from any financing or otherwise encumbered) unless the Investor is authorised to commit funds on behalf of a third party and the disclosure of such authorisation has been agreed to by Validus.

Notwithstanding anything contained herein in this Investors’ Terms and Conditions, the following are specifically acknowledged and agreed to by Investors:

 • 11.1 You acknowledge and understand that there is a risk that an Funded Entity may not repay a loan or that a debtor may not pay debts owed, which will result in partial or total loss of your Committed Funds.

 • 11.2 By investing through the Platform, you will be and are doing so at your own risk. You retain complete control and discretion over the decision whether or not to provide an investment via a Transaction Document and your participation in the Platform and the Investments (and corresponding documentation relating thereto).
 • 11.3 You acknowledge that Validus shall not be responsible or liable for the accuracy of the information provided by Funded Entities. However, Validus may from time to time, but without any obligation to do so, update or amend the information provided by or relating to Funded Entities.
 • 11.4 You shall not rely on any information contained in the Platform in committing funds to, or participating in, an Investment but shall undertake your own research, analysis, and assessment to form your own opinion, and obtain specific professional advice as you consider necessary or appropriate before entering into, or accepting, any Transaction Document and/or making an Investment including your satisfaction of the Security Document relating thereto.

  11.5 Monies placed in the Escrow Account do not constitute and should not be construed to constitute “entrusted funds” or  “deposits” as defined under the current laws of Vietnam (if any).

  11.6 Validus shall be entitled to rely, and shall be fully protected in relying, upon any instrument, writing, resolution, notice, consent, certificate, affidavit, letter, telecopy, email, telex or teletype message, statement, order or other document or conversation believed by it to be genuine and correct and to have been signed, sent or made by the proper person or persons and upon advice and statements of legal counsel, independent account and other experts selected by Validus at its own cost or otherwise. Before Validus takes any commercially reasonable action under this Investors’ Terms and Conditions it may first receive such legal advice as it reasonably deems appropriate or it shall first be indemnified in funds to Validus’ account by each relevant Investor against any and all liability and expense that may be incurred by it by reason of taking or continuing to take any such action.

  11.7 Investors shall be responsible for keeping themselves informed of (i) the financial condition of any relevant Funded Entities, its and all endorsers and/or guarantors of the obligations under the Transaction Documents and (ii) all other circumstances bearing upon the risk of non-payment of the obligations under the Transaction Documents or any Security Documents.

  11.8 Investors making an Investment that is backed by insurance understand and acknowledge that, pursuant to the terms of the relevant insurance policy, there may be instances where an Investor may not receive full, partial or any payment for a claim or may not receive recoveries in the claimed amount. In such cases, Validus is not liable to pay the Investor for such unpaid or unrecovered claimed amounts. Any insurance purchased by Validus on behalf of the Investor is strictly between the Investor and the insurance company and Validus acts only in an administrative role as agent for the Investor in relation to any insurance. Validus shall not be liable for any action, inaction or negligence of the insurance company. Should a claim be made to the insurers in respect of an insured Investment, the Investor agrees that the recovery of the claim would be limited to the insurance payout and in order for such insurance payout to be effected the Investors’ rights in that Investment will be assigned by Validus (on behalf of the Investors) to the insurer.

  11.9 The enforceability of any Transaction Document or Security Document is subject to the normal legal risks and limitations associated with such Transaction Document or Security Document of the same nature, and Validus gives no representation, warranty or undertaking to any Investor that it has ensured that any party to the Transaction Documents or any relevant Security Document has been independently advised with regards to the impact of such Transaction Documents or relevant Security Document on such party.
 • 11.10 Validus gives no representation, warranty or undertaking to any Investor:
  • that any information, data or other content that you store on or provide to this website will not be subject to inadvertent damage, temporary unavailability, corruption or loss. For the avoidance of doubt, Validus shall keep applying proper technical managerial measure to avoid damage to your information, data or other content provided to this website, as required under the laws;

  • that the Platform or the Services will provide any Funded Entities for Investors to commit funds to;

  • of the creditworthiness of any Funded Entity or its relevant debtor(s) or the insurance company and Validus will not be liable to any Investor if any Funded Entity or debtor or insurance company fails to fully comply with any of its repurchase or repayment or claim payment obligations under any Transaction Document or Security Document. Investors waive all their rights and shall have no claims against Validus if they are unable to fully recover unpaid amounts owed or if the Investor does not receive expected returns from their Investment, or in respect of any Services performed by Validus through or in connection with the Platform.

 • 11.1 Investors are solely responsible for understanding and complying with their own tax obligations (including the payment of all taxes imposed by relevant authorities on any payments or interests received) in all jurisdictions in which those obligations arise and relating to use of the Services and relating to the Investment. Validus does not provide tax advice and is not responsible for any Investor’s tax obligations in any jurisdiction which may arise as a result of the Investor’s use of the Services and payments received under the Transaction Documents or any relevant Security Documents.

12.1 Subject to Clause 12.2, in the event of any Funded Entity, security provider or debtor’s failure to comply with its obligations in relation to any Investment, including payment or repurchase obligations, Investors hereby irrevocably authorise Validus to undertake any action that it deems fit, to the extent permitted by the laws, (in its sole and absolute discretion for the legitimate benefits of the Investors) in order to preserve the Investors’ rights under the Transaction Documents and/or Security Documents on their behalf. Each Investor hereby grants Validus or, where it is required by the applicable laws, any of its appointed staffs / officers a power of attorney (in the form prescribed by Validus) to act on his or her behalf, including without limitation, executing such warrants to act as may be required for Validus to conduct legal proceedings on his or her behalf and affirming such affidavits on behalf of the Investors as Validus deems fit. In taking any such actions, Validus may recover its reasonable costs as a priority from any amount recovered. The Investors are aware that they will be named as plaintiffs in such legal actions and consent to being named as such. In connection with such legal actions, the Investors shall provide all necessary assistance to Validus, including but not limited to providing such documents, information, evidence and witnesses as may be requested.

12. 2Investors hereby jointly and severally irrevocably appoint Validus or, where it is required by the applicable laws, any of its appointed staffs / officers as their representative and authorise it / him / her to agree on such modified or amended terms with the Funded Entity, without having to obtain the Investors’ prior consent, to restructure any remaining amount payable under the Transaction Documents and/or Security Documents and to amend, at any time and as often as it deems necessary, the Transaction Documents and/or Security Documents in any manner that Validus deems appropriate in order to facilitate the payment of the sums owed under those Transaction Documents and/or Security Documents. Validus may effect on behalf of any Investor any amendment or waiver of any Transaction Document and any Security Document permitted by this Investors’ Terms and Conditions. Investors acknowledge and agree that any amendments to the Transaction Documents and/or Security Documents by Validus shall be done in accordance with what Validus deems to be in the best legitimate interests of the Investors and to be reasonable and any such Investors shall thereafter be so bound by the revised terms of the Transaction Documents and Security Documents.

 • 13.1 If you no longer wish to be an Investor, subject to Clause 13.2, you should notify Validus and we will terminate your Account, access to the Platform and consequently this Investors’ Terms and Conditions (save for provisions intended to survive termination of this Investors’ Terms and Conditions).
 • 13.2 Your Account may not be terminated until all Transaction Documents to which you are a party and to which you have made Investment Commitments to, have been fulfilled, terminated, expired or withdrawn.
 • 13.3 All charges shall continue to apply to your Account until such time as it may be closed.
 • 13.4 Validus may end your usage on the Platform and terminate your Account at any time if:
  • you breach any of your obligations under the Terms of Use, this Investors’ Terms and Conditions, any Transaction Document or any regulatory requirements relating to your activity as an investor on the Platform;

  • we suspect that you have committed or are committing fraud, are involved in money laundering or other criminal or sanctioned activities;

  • it comes to our attention that you have provided information to us which we subsequently find to be materially incorrect, inaccurate or false; or

  • you use the Platform or any information accessible on or obtained from it for the purpose of canvassing or soliciting any person or enticing any person away from the employment of, investment with, seeking funding from or any other commercial relationship with Validus.

 • 13.5 Validus is authorised at any time, at its sole and absolute discretion, without giving any reason therefor, to deregister an Investor from the Platform. Upon deregistration, Validus shall,  through the Escrow Agent where applicable, return to the Investor’s bank account the Investor’s Available Funds. The Investor, having been deregistered from the Platform, cannot commit funds to any Investment posted on the Platform.
 •  
 • 13.6 On such termination, where possible, we will credit your bank account with any Available Funds or send a cheque to the last address provided by you. There may be certain circumstances in which we would be unable to credit such Available Funds to you and the reasons will be provided to you to the extent that we are able to do so without being in breach of any applicable laws or regulations.

14.1 To the maximum extent permitted by law, Validus hereby expressly excludes all conditions, warranties and other terms that might otherwise be implied by law into this Investors’ Terms and Conditions.

14.2 To the maximum extent permitted by law, Validus, and all of its subsidiaries, affiliated companies, directors, officers, agents including the Escrow Agent, shareholders, partners, and employees (collectively the “Indemnified Parties” and each an “Indemnified Party”), shall not be liable to any person, including Investors, for any direct, indirect, punitive, incidental, special, consequential damages, losses, expenses, liabilities under any causes of action or any damages whatsoever, including damages for loss of use or data, loss of opportunity, loss of goodwill, loss of profits (including revenue or anticipated profits) or losses to third parties, (except as expressly set forth in this Investors’ Terms and Conditions, any Transaction Document or Security Document or those result from or subject to Validus and Validus’s fraud solely or Validus and Validus’s gross negligence solely), arising out of or in any way connected with:

 • any failure by Investors to recover some or all amounts:
  • under the Transaction Documents or Security Documents, whether as a result of such Funded Entity’s default or failure to comply with its obligations under the Transaction Documents or Security Documents, or as a result of any default or failure by any party to comply with its obligations under such related Security Documents; or

  • due under its Account;

 • any action taken by it under or in connection with any Investment and no Investor may take any proceedings against any officer, employee or agent of Validus in respect of any claim it might have against Validus or in respect of any act or omission of any kind by that officer, employee or agent in relation to any Transaction Document or Security Document;

 • the adequacy, accuracy or completeness of any information (whether oral or written) supplied by Validus or any other person in or in connection with any Investment or Transaction Document or Security Document or the transactions contemplated thereto, or any other agreement, arrangement or document entered into, made or executed in anticipation of, under or in connection with any Investment; 

 • The legality, validity, effectiveness, adequacy or enforceability of any Transaction Document or Security Document, the property in connection with the Investment or any other agreement, arrangement or document entered into, made or executed in anticipation of, under or in connection with any Transaction Document or Security Document or property in connection with the Investment;

 • any losses to any person or any liability arising as a result of taking or refraining from taking any action in relation to any of the Transaction Documents or any Security Document, the property in connection with the Investment or otherwise;

 • the exercise of, or the failure to exercise, any judgment, discretion or power given to it by or in connection with any Investment, the property in connection with the Investment or Transaction Document, Security Document or any other agreement, arrangement or document entered into, made or executed in anticipation of, under or in connection with, any Investment or the property in connection with the Investment;

 • any shortfall which arises on the enforcement or realisation of the property in connection with the Investment;

 • any loss or damage (whether direct or indirect), howsoever caused, as a result of any computer viruses, trojan horses, worms or similar items or processes arising from your use of this website and/or the Platform;

 • any failure in an insurance claim in relation to any Investment.

 • any Investor’s registration with and/or use of the Platform;

 • any Investor’s successful or due execution of any Transaction Document;

 • any Investor’s Investment Commitment not being successfully submitted on the Platform;

 • any Investor’s participation in any Transaction Document, or in the Platform or the Investor’s use of the Services or in relation to any Investment;

 • any Funded Entity or security provider’s failure to perform its obligations under or in connection with any Transaction Document or Security Document;

 • the maintenance, provision and operating of this website, the Platform and the Services by Validus;

 • any delay (or any related consequence) in crediting or transferring an amount required in connection with a Transaction Document, Security Document or otherwise, to or from an Investor or an Account if such Indemnified Party has taken all necessary steps as soon as reasonably practicable to comply with the operating procedures of Validus or the relevant clearing or settlement system for that purpose; or

 • any negligence, default or fraud by any third party, service provider, debt collector or law firm, whether or not having any relationship or partnership of any nature whatsoever with Validus, in the provision of its respective services, resulting in a failure to recover the unpaid amounts in relation to any Transaction Document or Security Document.

14. 3 In the event a court of competent jurisdiction adjudges that Validus is liable for damages, losses, expenses or other liabilities notwithstanding Clause 14.2 above, Validus’ aggregate liability to any Investor(s) in respect of any claim made against it (whether in contract, tort, strict liability or otherwise including negligence, default, fraud or otherwise) shall at all times be limited to the assets relating to such Funded Entity secured in favour of Validus (in its capacity as agent) and which has been recovered under the relevant Transaction Documents or Security Documents and shall not extend to any assets held by Validus for itself (other than in Validus’ capacity as an Investor) or any other person, in connection with the concerned Investment.

Without prejudice to the other provisions herein, each Investor hereby severally undertakes to indemnify and keep the Indemnified Parties indemnified at all times, within three Business Days of demand, (where in relation to an Investment, in proportion to its Investment Commitment, and otherwise fully) from and against all actions, proceedings, costs, claims, expenses (including all legal costs on a full indemnity basis), demands, liabilities, losses (whether direct, indirect or consequential) and damages (whether in tort, contract or otherwise) whatsoever and howsoever arising, including claims made by third parties and claims for defamation, infringement of intellectual property rights, death, bodily injury, wrongful use of computers, unauthorised or illegal access to computers (including hacking), property damage or pecuniary losses which the Indemnified Parties may sustain, incur, suffer or pay arising out of, in connection with or pursuant to any of the following:

 • any breach of this Investors’ Terms and Conditions or the Terms of Use or otherwise in connection with such Investor’s use of this website and content, the Platform or the Services including a breach of its representations, warranties, obligations, covenants and undertakings hereunder;
 • any cost, loss, or liability incurred by any Indemnified Party acting as the agent of such Investor in relation to any Investment, Transaction Document or Security Document (unless Validus has been reimbursed or indemnified by the relevant Funded Entity in relation to such cost, loss or liability pursuant to any Transaction Document or Security Document);
 • the access to and/or the use of this website, the Platform or the Services by such Investor, whether or not such access or use was authorised or whether it was due to any act or omission on its part including any transmission error or delay via the internet of any instruction or Investment Commitment;
 • any breach of any Transaction Document by such Investor, including a breach of its representations, warranties, obligations, covenants and undertakings thereunder;
 • the violation by such Investor of any rights of another person or entity or the breach by such Investor of any statutory requirement, duty or law; or
 • any actions taken by any Indemnified Party under Clause 12 (including fees incurred in relation to any third party debt collection agencies or legal fees);
 • any commercially reasonable actions taken by Validus under this Investors’ Terms and Conditions, under any Transaction Document and under any Security Document.

16.1 Investors must maintain strict confidence and secrecy of:

 • all information of a proprietary or confidential nature that it receives, through the Platform and pursuant to or in connection with any Transaction Document or Security Document (including information of any Funded Entity, Validus, or other Investor); and

 • all communications through the Platform or otherwise with Validus.

16.2 The Investors’ obligation in Clause 16.1 shall not apply to:

 • any information which is required to be disclosed by the Investor pursuant to any applicable legal requirement or legal process issued by any court or any competent government authority or rules or regulations of any relevant regulatory body but only in relation to and to the extent of such information necessary and only to such persons as required by court, law, rules or regulation;

 • any information which is or becomes generally known to the public, other than by reason of a breach of confidentiality obligations; and

 • any information which the Investor derives on its own, without the use of any confidential information described in Clause 16.1.

16.3 Investors shall observe the above-mentioned restrictions and shall take all reasonable steps to minimise the risk of disclosure of confidential information, by ensuring that only its employees, directors, consultants and advisers (if any) whose duties will require them to possess any of such information shall have access thereto, and that they shall be instructed to treat the same as confidential.

16.4 The obligations herein shall endure without limit in point of time except and until any confidential information enters the public domain as set out above (otherwise than as a result of a breach of this Clause or any other confidentiality obligations).

Validus shall not be in breach of this Investors’ Terms and Conditions, nor be liable for any failure or delay in the performance of any other obligations under this Investors’ Terms and Conditions any Transaction Document or any Security Document, arising from or attributable to acts, events, omissions, accidents beyond its reasonable control, including any of the following:

 • acts of God, including fire, flood, earthquake, windstorm or other natural disaster;

 • war, threat of or preparation for war, armed conflict, imposition of sanctions, embargo, breaking off of diplomatic relations or similar actions;

 • acts of any government or authority;

 • any changes in law preventing Validus from performing its obligations under this Investors’ Terms and Conditions, any Transaction Document or any Security Document;

 • terrorist attack, civil war, civil commotions or riots;

 • any labour disputes, including strikes, industrial action or lockouts;

 • nuclear, chemical or biological contamination or sonic boom;

 • fire, explosion or accidental damage;

 • interruption or failure of utility service, including electric power, gas or water; 

 • collapse of building structures, failure of plant machinery, machinery, computers, computer systems, or vehicles; and/or

 • any interruption to the Platform or Services outside the reasonable control of Validus.

If any such delay or non-performance continues for a period in excess of thirty (30) calendar days, Validus shall have the right to terminate this Investors’ Terms and Conditions by giving the Investors seven (7) Business Days’ notice prior to such termination without affecting any rights accruing prior to such termination.

 1. All notices, demands or other communications by Validus to an Investor in connection with this Investors’ Terms and Conditions, the Platform, any Transaction Document or any Security Document may be sent in any manner or medium whatsoever, including through the internal messaging system of the Platform, by updating the Investor’s dashboard on the Platform, through the posting on this website, delivered personally, sent by prepaid registered post with recorded delivery, by facsimile transmission, by electronic mail, by telephone calls or through the short messaging system, addressed to the Investor at its Account, address, facsimile  number, telephone number, or electronic mail address given at the time of registration on the Platform, or through this website. Any such notice, demand or communication aforesaid by Validus to an Investor shall be deemed to have been duly served immediately upon transmission or sending, as the case may be.

 2. Any notices or other communication by an Investor to Validus in connection with this Investors’ Terms and Conditions, or any Transaction Document must be in writing and sent by prepaid registered mail, to the address of Validus. The address of Validus shall be its address stated in the “Contact Us” tab of this website, or as from time to time notified by Validus to Investors. Any such notice or communication by an Investor to Validus shall be deemed to have been duly served upon actual physical receipt of the same by Validus.

 3. Investors shall not contact any Funded Entity other Investor or the Escrow Agent directly, or enter into or attempt to enter into any financial or commercial transactions with other Investors or Funded Entities in relation to financing (whether directly or indirectly), other than through the Platform and through the use of the Services. Prompt notification to Validus must be given if Investors are contacted directly by an Funded Entity or other Investor requesting details relating to the Investor including their transactions on the Platform or in respect of contact information of the shareholders, directors, officers or partners of the Investor, or in relation to any of Validus’ dealings with the Investor, whether in respect of the Platform or otherwise. For the avoidance of doubt, all communications between Investors and Funded Entities or Escrow Agent, in relation to the use of the Services and any Investment, shall only be through Validus.

 1. Không có nội dung nào trong văn bản này được hiểu là tạo ra mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ việc làm giữa Validus và bất kỳ Nhà Đầu Tư nào hoặc hiểu là chỉ định Validus làm công ty tín thác hoặc người được ủy thác của bất kỳ người nào. Ngoài quy định nêu tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, Validus không có quyền tham gia vào bất kỳ loại thỏa thuận nào thay mặt cho Nhà Đầu Tư và Validus sẽ không được coi là bên được ủy quyền của bất kỳ Nhà Đầu Tư nào.

Other than as expressly provided for in this Investors’ Terms and Conditions, this Investors’ Terms and Conditions and any rights or obligations of an Investor hereunder may not be transferred or assigned by any Investor, but may be transferred or assigned by Validus as the consent required from any Investor is deemed to have been duly obtained. Any novation by an Investor shall require Validus’ express written consent.

If any provision of this Investors’ Terms and Conditions or part thereof is rendered void, illegal or unenforceable by any legislation to which it is subject, it shall be rendered void, illegal or unenforceable to that extent and no further.

Save for Validus, the Indemnified Persons, the Escrow Agent and Investors, no other person will have any right whatsoever under the applicable laws of Vietnam (if any) to enforce this Investors’ Terms and Conditions or have the benefit of any of its terms.

23.1 This Investors’ Terms and Conditions is governed by the laws of Vietnam.
 
23.2 Investors irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Vietnam in order to settle or resolve any dispute which may arise out of or in connection with this Investors’ Terms and Conditions. In connection therewith, Investors irrevocably waive, to the fullest extent permitted by the law, any objection that any of them may now or hereafter have to the laying  by Validus of the venue of any such dispute in any such court or that any such dispute brought in any such court has been brought in an inconvenient forum.
 
23.3 It is hereby agreed by the Investors or any parties concerned that all the terms and conditions contained herein or any Transaction Document or Security Document have been and shall be fully reviewed and considered. Having acknowledged by the foregoing, the Investors and any concerned parties agree that, under any principle of construction or rule of laws, this Investors’ Terms and Conditions and any Transaction Document or Security Document shall not, in all manner whatsoever, be construed against any party by reason of drafting and preparation thereof.

Appendix to the Funded Entities’ Terms and Conditions

Terms defined and the rules of interpretation in the Funded Entities’ Terms and Conditions have the same meaning and effect in this Appendix unless a different meaning is ascribed to it here.

This Appendix shall apply to all Facility Applications, Facility Requests and Transaction Documents relating to the Funded Entity’s facilities through Validus’ Platform.

This Appendix is an integral part and supplemental to the terms of the Funded Entities’ Terms and Conditions and for the avoidance of doubt, the terms of the Funded Entities’ Terms and Conditions shall continue to apply to the Funded Entity in its dealings through the Platform and of its Account.

Guarantors

means the directors of the Funded Entity providing a guarantee to guarantee the amounts and obligations owed or to be owed by the Funded Entity in respect of the Facility in form and substance satisfactory to Validus (in its capacity as agent for certain Investors).

Obligors

means the Funded Entity and the Guarantors.

Group

means the Funded Entity and its subsidiaries and/or its affiliated companies.

Facility

means a financing, loan, credit and/or type of product facility from time to time made or to be made available to the Funded Entity through the Platform for the Funded Amount to the fullest extent permitted by laws.

Final Repayment Date

means the final repayment date as stipulated by Validus in the Facility Request, on which date all outstanding (the Funded Amount and Facility Interest ) shall be fully repaid to Validus.

Funding Date

means the funding date as stipulated by Validus in the Facility Request, on which the Funded Amount under the Facility is sent to the Funded Entity’s Designated Account.