Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

Trang chủ / Điều khoản & điều kiện dành cho Nhà đầu tư

Điều khoản & điều kiện dành cho Nhà đầu tư

Cập nhật lần cuối ngày 10 tháng 5 năm 2023

Vui lòng đọc kỹ Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này. Bằng việc đăng ký hoặc gửi yêu cầu đăng ký làm Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trên Nền Tảng Giao Dịch, Quý Khách đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng của website này và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này sẽ áp dụng bất kể cách thức mà Quý Khách truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch.

Chúng tôi có thể sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này tùy từng thời điểm và sẽ đăng tải phiên bản sửa đổi lên website này, và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên website hoặc có hiệu lực vào một ngày khác được ấn định theo đó. Quý Khách đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo riêng cho từng Quý Khách về bất kỳ sự sửa đổi nào nêu trên. Việc Quý Khách tiếp tục truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch hoặc có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Tài Khoản của Quý Khách (bao gồm bất kỳ khoản thanh toán hoặc khoản tiền nào ghi nợ vào hoặc thông qua Tài Khoản của Quý Khách và sự hiện hữu của bất kỳ Khoản Đầu Tư nào đang có mà Quý Khách nhận được), sau khi phiên bản sửa đổi của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có hiệu lực, sẽ xác lập thành chấp thuận vô điều kiện của Quý Khách đối với phiên bản sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, trừ khi trước đó chúng tôi được Quý Khách thông báo điều ngược lại hoặc không trễ hơn [ba (03) ngày] kể từ ngày đăng tải phiên bản sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận
Hỗ Trợ Vốn.

1.1 Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ có cùng ý nghĩa khi được
sử dụng trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, và ngoài ra, các thuật ngữ sau đây sẽ được định nghĩa
riêng tương ứng:

 • Tài Khoản có nghĩa là một tài khoản được Validus cấp cho một Nhà Đầu Tư để truy cập
  vào Nền Tảng Giao Dịch và Dịch Vụ;
 • Ngân Hàng Mở Tài Khoản có nghĩa là [tên của Ngân hàng tại Việt Nam] hoặc ngân hàng
  hoặc tổ chức tài chính khác do Validus chỉ định và/hoặc thông qua Đại Lý Tài Khoản Trung Gian tùy từng thời
  điểm;
 • Chi Phí Quản Lý có nghĩa như được nêu tại Điều 9.2;
 • Đầu Tư Tự Động có nghĩa như nêu tại Điều 7;
 • Số Dư Khả Dụng có nghĩa là, dành cho Nhà Đầu Tư, khoản tiền đầu tư thể hiện
  trên bảng thông tin của Nhà Đầu Tư đó trên Nền Tảng Giao Dịch, được báo có vào Tài Khoản Trung Gian và không bao
  gồm bất kỳ Khoản Đầu Tư Cam Kết nào;
 • Ngày Làm Việc có nghĩa là ngày (ngoại trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ
  được công bố) mà vào ngày đó các ngân hàng thương mại mở cửa hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;
 • Khoản Đầu Tư Cam Kết có nghĩa là, dành cho Nhà Đầu Tư, khoản tiền đầu tư thể
  hiện trên bảng thông tin của Nhà Đầu Tư đó trên Nền Tảng Giao Dịch và được ghi nhận trong Tài Khoản Trung Gian
  là đã được cam kết sử dụng cho Khoản Đầu Tư mà Nhà Đầu Tư đăng ký, bất kể là khoản tiền đầu tư này đã được giải
  ngân hay chưa;
 • Tài Khoản Trung Gian có nghĩa là một tài khoản trung gian được duy trì tại
  Ngân Hàng Mở Tài Khoản, được Đại Lý Tài Khoản Trung Gian mở, sở hữu và quản lý với thông tin chi tiết sẽ được
  Validus thông báo cho Nhà Đầu Tư tùy từng thời điểm;
 • Đại Lý Tài Khoản Trung Gian có nghĩa là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  (Sacombank), hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác cung ứng các dịch vụ tương tự và được Validus lựa chọn tùy từng thời
  điểm;
 • Bên Được Bồi Hoàn có nghĩa như được nêu tại Điều 14.2;
 • Lãi Suất có nghĩa là tỷ lệ lợi nhuận tương ứng của Nhà Đầu Tư đối với Khoản
  Đầu Tư mà Nhà Đầu Tư đó lựa chọn;
 • Khoản Đầu Tư có nghĩa là hình thức đầu tư hoặc cấp vốn mà Nhà Đầu Tư cung cấp
  cho một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có thể được niêm yết trên Nền Tảng Giao Dịch để Nhà Đầu Tư lựa chọn theo từng thời
  điểm;
 • Cam Kết Đầu Tư có nghĩa là sự chấp thuận của một Nhà Đầu Tư liên quan đến một
  Khoản Đầu Tư nhằm cấp vốn Khoản Đầu Tư đó với số tiền mà Nhà Đầu Tư ấn định trong chấp thuận của mình;
 • Ngưỡng Đầu Tư Tối Thiểu có nghĩa là ngưỡng tối thiểu đối với một Khoản Đầu Tư
  mà Validus, theo xem xét riêng và độc lập của mình, đặt ra cho từng Khoản Đầu Tư;
 • Nhà Đầu Tư có nghĩa là bất kỳ cá nhân, công ty, tổ chức, loại hình đầu tư,
  hiệp hội hoặc bất kỳ loại hình pháp nhân nào khác được thành lập hợp pháp, đủ và bảo đảm các điều kiện theo quy
  định của pháp luật và đã được đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của
  Nhà Đầu Tư này nhằm mục đích cấp vốn, riêng rẽ hoặc cùng với các Nhà Đầu Tư khác, cho các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn
  thông qua Nền Tảng Giao Dịch, và đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu mà Validus quy định để được xem là nhà đầu tư
  đủ điều kiện;
 • Số Dư Khả Dụng Tối Thiểu có nghĩa là số tiền tối thiểu mà mỗi Nhà Đầu Tư phải
  duy trì trong Tài Khoản của mình do Validus quy định tùy từng thời điểm;
 • Nền Tảng Giao Dịch có nghĩa là nền tảng trực tuyến được vận hành bởi Validus
  nhằm cung cấp Dịch Vụ cho các Nhà Đầu Tư và các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn tại website này hoặc thông qua ứng dụng trên
  điện thoại di động.
 • Thông Tin Đăng Ký có nghĩa là các thông tin và/hoặc tài liệu mà Validus có
  thể yêu cầu tùy từng thời điểm, và phải được đăng tải lên website này hoặc lên Nền Tảng Giao Dịch trong quá
  trình đăng ký (bao gồm các bản sao hộ chiếu liên quan, giấy tờ tùy thân khác, văn bản xác nhận địa chỉ, văn bản
  xác nhận ủy quyền hoặc quyền sở hữu của các thông tin đó);
 • Thời Hạn Nhận Đơn có nghĩa là khoảng thời gian để một Tài Liệu Giao Dịch được
  đăng tải lên Nền Tảng Giao Dịch để cho các Nhà Đầu Tư nộp Cam Kết Đầu Tư của mình, khoảng thời gian này sẽ do
  Validus, theo xem xét riêng và độc lập của mình, xác định dựa trên giao dịch mà các Tài Liệu Giao Dịch có liên
  quan đến;
 • Khoản Vay Yêu Cầu có nghĩa là số tiền ghi nhận trong Tài Liệu Giao Dịch mà
  Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn yêu cầu từ các Nhà Đầu Tư;
 • Tài Liệu Bảo Đảm có nghĩa là bất kỳ tài liệu nào nhằm bảo đảm hoặc bảo lãnh
  các nghĩa vụ của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn theo Tài Liệu Giao Dịch;
 • Dịch Vụ có nghĩa là việc Validus cung cấp một môi trường giao dịch trực tuyến
  thông qua Nền Tảng Giao Dịch nơi mà các Nhà Đầu Tư và các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có thể tương tác để cấp và nhận
  vốn, theo thứ tự, liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư nào và căn cứ vào các điều khoản của Tài Liệu Giao Dịch liên
  quan, và bao gồm, trong chừng mực mà pháp luật cho phép, các hỗ trợ của Validus cho cả các Nhà Đầu Tư và Bên
  Nhận Hỗ Trợ Vốn nhằm triển khai công việc theo các thỏa thuận có liên quan, và bất kỳ các bổ sung, điều chỉnh,
  đình chỉ hoặc chấm dứt nào của các thỏa thuận này, do Validus quy định tùy từng thời điểm.
 • Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc cá
  nhân kinh doanh nào đã được đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch cho mục đích tiếp nhận vốn từ Nhà Đầu Tư trên Nền
  Tảng Giao Dịch;
 • Điều Khoản Sử Dụng có nghĩa là các điều khoản sử dụng liên quan đến việc truy
  cập trực tuyến vào website này và Nền Tảng Giao Dịch của bất kỳ người nào (một bản sao của Điều Khoản Sử Dụng
  được đăng tải trên website này), có thể được Validus sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế và đăng tải lại lên
  website này tùy từng thời điểm;
 • Tài Liệu Giao Dịch có nghĩa là bất kỳ tài liệu nào mà Nhà Đầu Tư có thể ký
  kết với Validus hoặc với Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan (bất kể là có thông qua Validus hay không) tùy từng thời
  điểm, liên quan đến bất kỳ Dịch Vụ nào được cung cấp và bất kỳ việc Đầu Tư nào.
 • Validus có nghĩa là Công Ty TNHH Phát Triển VGrowth, một công ty được thành
  lập hợp pháp tại Việt Nam, là chủ sở hữu của Nền Tảng Giao Dịch và là nhà cung cấp Dịch Vụ; và
 • VNĐ là đơn vị tiền tệ hợp pháp của Việt Nam.

1.2 Trong Các Điều Khoản Và Điều Điện Của Nhà Đầu Tư này, trừ phi ngữ cảnh có yêu cầu khác đi:

 • “người” nói đến một cá nhân, một công ty, một pháp nhân hoặc một tổ chức không có tư
  cách pháp nhân;
 • mọi tham chiếu đến bất kỳ pháp nhân hoặc cá nhân nào, bao gồm, nếu phù hợp, tham
  chiếu đến các đại lý được ủy quyền, người đại diện, người kế nhiệm hoặc người được chỉ định của pháp nhân hoặc
  cá nhân đó;
 • một tham chiếu đến “bao gồm” có nghĩa là “bao gồm, nhưng không giới hạn”;
 • các từ số ít bao hàm cả số nhiều và ngược lại; và
 • các từ chỉ một giới tính sẽ bao hàm tất cả các giới tính khác.

Điều Khoản Sử Dụng sẽ phụ thuộc vào Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, cả hai đều có giá trị ràng buộc đối với Nhà Đầu Tư. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa hai văn bản này, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư sẽ có giá trị ưu thắng để giải quyết mâu thuẫn đó. Để tránh hiểu nhầm, mọi quy định khác của Điều Khoản Sử Dụng (trong chừng mực không trái với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư) sẽ tiếp tục ràng buộc các Nhà Đầu Tư.

3.1 Để có thể tiếp cận Dịch Vụ được cung cấp thông qua Nền Tảng Giao Dịch với tư cách là Nhà Đầu Tư, Khách Hàng phải:
 • (nếu là cá nhân) từ 18 tuổi trở lên và có năng lực pháp luật dân sự để giao kết Các Điều Khoản và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này;
 • (nếu không phải là cá nhân) là một pháp nhân đã đăng ký với các cơ quan quản lý có liên quan tại Việt Nam (là công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp hoặc pháp nhân khác) hoặc là một pháp nhân nước ngoài được cấp phép hợp pháp và có quyền thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, và phải được Validus phê duyệt;
 • không đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch là một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn;
 • đáp ứng các chính sách và yêu cầu nội bộ khác của Validus và phải được Validus đăng ký thành công trên Nền Tảng Giao Dịch với tư cách là một Nhà Đầu Tư; và
 • không phải là người bị pháp luật áp dụng cấm tham gia vào các giao dịch liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào được cung cấp thông qua Nền Tảng Giao Dịch.
 • Trong trường hợp Khách Hàng là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài, Khách Hàng phải có hộ chiếu và thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn hiệu lực. Ngoài ra Khách Hàng có nghĩa vụ bảo đảm và duy trì hiệu lực của các giấy tờ trên trong suốt thời gian mà Khách Hàng là Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch. Để rõ ràng, trường hợp không đảm bảo được các điều kiện trên, Validus không chịu trách nhiệm đối với việc Khách Hàng không thể rút lại Số Dư Khả Dụng từ Ngân Hàng Mở Tài Khoản;
3.2 Là một phần của quy trình đăng ký, Khách Hàng cần cung cấp Thông Tin Đăng Ký cho Validus. Theo các hướng dẫn và chính sách nội bộ của mình, Validus theo xem xét riêng và độc lập của mình, có quyền quyết định việc đăng ký hay không đăng ký Khách Hàng trở thành Nhà Đầu Tư. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc áp dụng các hạn chế đối với bất kỳ giao dịch nào trên Tài Khoản của Khách Hàng bất cứ lúc nào hoặc từ chối đơn đăng ký của Khách Hàng nếu chúng tôi cho là phù hợp để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ bắt buộc của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi không được cung cấp Thông Tin Đăng Ký cần thiết. Để biết chi tiết về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách Hàng trong Thông Tin Đăng Ký, vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi. 3.3 Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi cơ bản nào đối với bất kỳ thông tin, tài liệu, kê khai hoặc xác nhận nào mà Khách Hàng cung cấp cho Validus, Khách Hàng phải nhanh chóng cập nhật các thay đổi nói trên lên Nền Tảng Giao Dịch và thông báo cho Validus. 3.4 Khách Hàng đồng ý nhận thông báo (thông qua bất kỳ phương tiện nào) từ Validus, bao gồm các tài liệu tiếp thị như bản tin, cập nhật và khuyến mãi về Dịch Vụ, Nền Tảng Giao Dịch và/hoặc website này. Để tránh hiểu nhầm, Khách Hàng có quyền hủy đăng ký hoặc làm theo bất kỳ cách thức phù hợp nào theo quy định của pháp luật để không còn nhận các thông báo nào bao gồm các tài liệu tiếp thị từ Validus. 3.5 Khi nộp đơn đăng ký để trở thành Nhà Đầu Tư, Khách Hàng tại đây đảm bảo, cam đoan và cam kết với Validus vào ngày đăng ký và vào từng ngày về sau khi đã là Nhà Đầu Tư rang:
 • mọi Thông Tin Đăng Ký được Khách Hàng đăng tải là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ;
 • (nếu Khách Hàng đăng ký với tư cách cá nhân), Khách Hàng không được phép đăng ký nhiều hơn một Tài Khoản hoặc đăng ký Tài Khoản thay mặt cho một người khác không phải Khách Hàng;
 • (nếu Khách Hàng đăng ký thay mặt cho một công ty hoặc tổ chức khác), Khách Hàng đã nhận được sự chấp thuận và ủy quyền hợp lệ để đăng ký và truy cập Nền Tảng Giao Dịch, vận hành Tài Khoản và sử dụng Dịch Vụ và ký kết, thực hiện Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, nếu có, thay mặt cho công ty hoặc tổ chức đó;
 • Khách Hàng biết rõ các tính năng và hoàn toàn hiểu và có khả năng đánh giá các yếu tố rủi ro trong cơ chế hoạt động của Nền Tảng Giao Dịch và trong việc sử dụng Dịch Vụ được cung cấp qua Nền Tảng Giao Dịch, bao gồm các Tài Liệu Giao Dịch;
 • Khách Hàng có quyền hoặc được ủy quyền để cung cấp Thông Tin Đăng Ký, Khách Hàng chịu trách nhiệm độc lập và hoàn toàn về Thông Tin Đăng Ký và bất kỳ nội dung nào mà Khách Hàng đăng tải lên Nền Tảng Giao Dịch và thừa nhận rằng Validus sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Thông Tin Đăng Ký nào cũng như bất kỳ nội dung nào khác mà Khách Hàng đăng tải lên Nền Tảng Giao Dịch (bao gồm các lỗi, thiếu sót hoặc mất mát và thiệt hại phát sinh liên quan) và Validus có thể từ chối, xóa hoặc bỏ qua bất kỳ nội dung nào được Khách Hàng tải lên Nền Tảng Giao Dịch mà Validus cho là phù hợp;
 • trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các Dịch Vụ được cung cấp qua Nền Tảng Giao Dịch, Khách Hàng sẽ có cơ hội để xem xét và sẽ tiến hành xem xét để chấp thuận các Tài Liệu Giao Dịch và Tài Liệu Bảo Đảm có liên quan và hiểu đầy đủ các nội dung cũng như các hệ quả pháp lý và tài chính phát sinh theo đó;
 • Khách Hàng sẽ không điều chỉnh hoặc phá vỡ các hệ thống thiết lập có liên quan đến Nền Tảng Giao Dịch cũng như không truy cập vào bất kỳ hệ thống nào của chúng tôi hoặc vào các Dịch Vụ ngoài việc sử dụng các tính năng được cấp cho Khách Hàng và làm theo các hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp có liên quan theo đó;
 • Khách Hàng đã và sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo rằng mọi dữ liệu được tải lên hoặc gửi lên Nền Tảng Giao Dịch đều không có mã độc (vi-rút máy tính) và bất kỳ thứ gì khác có thể gây nhiễm độc hoặc phá hủy trên bất kỳ phần nào của Nền Tảng Giao Dịch hoặc bất kỳ công nghệ nào khác;
 • việc Khách Hàng truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch từ lãnh thổ nơi Khách Hàng đang thực hiện quyền truy cập đó sẽ không bị xem là hành vi bất hợp pháp hoặc trái pháp luật; và
 • Khách Hàng đồng ý tuân thủ nghiêm ngặt Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan và pháp luật áp dung của Việt Nam.

4.1 Khi Validus chấp thuận đăng ký cho Khách Hàng trở thành Nhà Đầu Tư, Khách Hàng sẽ được cung cấp tên người dùng, mật khẩu và các câu hỏi bảo mật mà Khách Hàng buộc phải trả lời. Tài Khoản là của riêng Khách Hàng và không được chuyển nhượng.

4.2 Tên người dùng, mật khẩu và câu trả lời cho các câu hỏi bảo mật của Khách Hàng là cách chúng tôi xác định Khách Hàng và vì vậy Khách Hàng phải luôn giữ chúng bảo mật mọi lúc. Khách Hàng phải chịu trách nhiệm cho tất cả thông tin và hoạt động trên Nền Tảng Giao Dịch thực hiện bởi bất kỳ ai sử dụng tên người dùng và mật khẩu của Khách Hàng cho dù Khách Hàng có cho phép hay không.

4.3 Việc truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch từ các lãnh thổ mà nội dung của việc truy cập là bất hợp pháp hoặc trái pháp luật đều bị cấm. Nếu Khách Hàng chọn truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch từ nơi khác ngoài Việt Nam, Khách Hàng tự mình chủ động truy cập và sẽ phải chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương của lãnh thổ nơi mình tiến hành việc truy cập.

4.4 Validus bảo lưu quyền từ chối thực hiện theo chỉ thị của Khách Hàng hoặc từ chối cung cấp Dịch Vụ nếu chúng tôi nghi ngờ rằng người đăng nhập vào Tài Khoản của Khách Hàng không phải là Khách Hàng hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ có tồn tại hoạt động bất hợp pháp hoặc lừa đảo hoặc sử dụng trái phép. Tuy nhiên, Validus không có nghĩa vụ và có thể không có khả năng phát hiện ra việc sử dụng trái phép, bất hợp pháp hoặc gian lận Tài Khoản của Khách Hàng.

4.5 Khi Khách Hàng đăng tải nội dung lên Nền Tảng Giao Dịch, Khách Hàng đồng ý tự nguyện cấp phép cho chúng tôi quyền độc quyền trên toàn cầu, miễn phí, vĩnh viễn, được quyền sử dụng không hủy ngang, sao chép, phân phối, xuất bản, tái tạo, tiết lộ, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, cắt giảm và truyền tải những nội dung này bằng bất kỳ cách thức nào thông qua bất kỳ phương tiện nào, mọi nơi trên thế giới, phục vụ cho mục đích kinh doanh của chúng tôi (bao gồm mục đích quảng cáo và xúc tiến), mà không có bất kỳ hạn chế nào (bao gồm việc bảo mật hoặc bất kỳ khoản bồi thường nào cho Khách Hàng), phụ thuộc vào chính sách bảo mật của chúng tôi và pháp luật áp dụng của Việt Nam. Validus cũng có thể xóa bỏ những nội dung này vào bất cứ lúc nào theo xem xét riêng của Validus.

4.6 Validus sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo rằng các hệ thống của mình được an toàn. Tuy nhiên, thông tin truyền qua Nền Tảng Giao Dịch hoặc các hệ thống của nó sẽ đi qua các mạng viễn thông công cộng. Validus không chịu trách nhiệm nếu các thông báo được gửi qua Nền Tảng Giao Dịch hoặc bất kỳ hệ thống nào của nó bị chặn bởi bên thứ ba hoặc gửi sai hay không được gửi.

4.7 Khách Hàng có thể quản lý danh mục cấp vốn của mình trong phần Tài Khoản Của Tôi trên Nền Tảng Giao Dịch. Validus không cung cấp báo cáo giấy về Tài Khoản của Khách Hàng hoặc truy lục các giao dịch của Khách Hàng trên Nền Tảng Giao Dịch.

5.1 Nhà Đầu Tư có thể, miễn là duy trì Số Dư Khả Dụng không ít hơn Số Dư Khả Dụng Tối Thiểu, xem xét và tham gia vào các Tài Liệu Giao Dịch có sẵn trên Nền Tảng Giao Dịch theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư và các Tài Liệu Giao Dịch đó. 5.2 Nhà Đầu Tư sẽ tiến hành nạp tiền vào Tài Khoản của mình bằng cách chuyển tiền vào Tài Khoản Trung Gian thông qua Nền Tảng Giao Dịch và thông báo cho Validus, theo các quy định sau:
 • Tất cả khoản tiền được chuyển vào Tài Khoản Trung Gian sẽ được trích từ tài khoản ngân hàng do Nhà Đầu Tư chỉ định, chi tiết của tài khoản ngân hàng này sẽ được Nhà Đầu Tư cung cấp trong Thông Tin Đăng Ký của mình.
 • Nhà Đầu Tư phải ngay lập tức thông báo cho Validus thông tin chi tiết về bất kỳ việc chuyển khoản nào vào Tài Khoản Trung Gian sau khi việc chuyển khoản đó được thực hiện. Thông tin chi tiết của việc chuyển khoản này sẽ bao gồm (i) số Tài Khoản của Nhà Đầu Tư; (ii) số tham chiếu giao dịch; (iii) ngày và số tiền chuyển khoản; và (iv) các thông tin khác mà Validus và/hoặc Đại Lý Tài Khoản Trung Gian có thể yêu cầu tùy từng thời điểm.
 • Các bên có thể mất một khoảng thời gian để xác nhận việc chuyển khoản và để các khoản tiền được ghi có vào Tài Khoản Trung Gian và thể hiện lên bảng thông tin Tài Khoản của Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch. Do đó, thời điểm và ngày mà Số Dư Khả Dụng được xem là đã được ghi có vào Tài Khoản Trung Gian chỉ xảy ra khi thông tin chi tiết về khoản tiền đó được thể hiện lên bảng thông tin của Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch.
5.3 Nếu tại thời điểm hết hạn của Thời Hạn Nhận Đơn, tổng số tiền của tất cả các Cam Kết Đầu Tư liên quan đến một Khoản Đầu Tư đăng tải trên Nền Tảng Giao Dịch, từ tất cả các Nhà Đầu Tư mà:
 • dưới Ngưỡng Đầu Tư Tối Thiểu, thì khi đó Khoản Đầu Tư có liên quan sẽ được coi là đã bị rút lại và sẽ bị hủy. Các Nhà Đầu Tư đã gửi Cam Kết Đầu Tư của mình thông qua Nền Tảng Giao Dịch sẽ không bị trừ đi số tiền Cam Kết Đầu Tư đó từ bảng thông tin của mình trên Nền Tảng Giao Dịch;
 • bằng với Ngưỡng Đầu Tư Tối Thiểu, trừ khi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn rút khỏi giao dịch dự tính trong Tài Liệu Giao Dịch liên quan đã đăng tải, Cam Kết Đầu Tư sẽ được xem là đã được cam kết bởi Nhà Đầu Tư (và do đó xác lập Khoản Đầu Tư Cam Kết) và Nhà Đầu Tư sau đó sẽ không được rút lại hoặc hủy bỏ cam kết này. Nếu giao dịch dự tính trong các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan bị chấm dứt, hủy bỏ hoặc rút lại vì bất kỳ lý do gì, Validus có thể không tiết lộ lý do chấm dứt, hủy bỏ hoặc rút lại đó nhưng Validus sẽ cập nhật lên bảng thông tin của các Nhà Đầu Tư liên quan trên Nền Tảng Giao Dịch để thể hiện các Khoản Đầu Tư Cam Kết chính là các Số Dư Khả Dụng, trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật áp dụng; hoặc
 • vượt trên Ngưỡng Đầu Tư Tối Thiểu, Validus sẽ, thông qua Nền Tảng Giao Dịch, chấp nhận các Cam Kết Đầu Tư được đưa vào Nền Tảng Giao Dịch trên cơ sở đến trước – ưu tiên trước và tuân theo chính sách quy trình lựa chọn đầu tư nội bộ của Validus, cho đến khi tổng số tiền của tất cả các Cam Kết Đầu Tư được nộp thành công trên Nền Tảng Giao Dịch bằng với Khoản Vay Yêu Cầu. Phần còn lại của các Cam Kết Đầu Tư đã nộp sẽ không được chấp nhận. Nếu Cam Kết Đầu Tư đã nộp của Nhà Đầu Tư không được chấp nhận, Validus sẽ cập nhật các bảng thông tin trên Nền Tảng Giao Dịch của các Nhà Đầu Tư liên quan để thể hiện số tiền của các Khoản Đầu Tư Cam Kết bằng với các Số Dư Khả Dụng. Quyết định của Validus về việc Cam Kết Đầu Tư nào được chọn để hỗ trợ vốn đầu tư cho một giao dịch tương ứng được dự liệu trong Tài Liệu Giao Dịch đăng tải trên Nền Tảng Giao Dịch sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc.
5.4 Không áp dụng lãi suất cho Nhà Đầu Tư đối với bất kỳ Số Dư Khả Dụng nào. 5.5 Nhà Đầu Tư có thể đề nghị cấp vốn bằng cách chấp nhận, ký kết hoặc đồng ý (tùy từng trường hợp) đối với các Tài Liệu Giao Dịch được đăng tải trên Nền Tảng Giao Dịch trong Thời Hạn Nhận Đơn tương ứng, với điều kiện là Nhà Đầu Tư có đủ Số Dư Khả Dụng trong Tài Khoản của mình dành cho Cam Kết Đầu Tư mà mình đã đưa ra. Để làm rõ, các đề nghị cấp vốn hoặc chỉ thị giải ngân do Nhà Đầu Tư cung cấp cho Validus sẽ được thực hiện thông qua cách thức mà Validus hướng dẫn vào từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn (i) thông qua việc sử dụng Nền Tảng Giao Dịch; hoặc (ii) thông qua việc gửi thư điện tử có nội dung xác nhận đồng ý việc giải ngân (và các điều khoản cơ bản liên quan đến khoản đầu tư được giải ngân đó) từ địa chỉ thư điện tử của Nhà Đầu Tư đã đăng ký hợp lệ trên Nền Tảng Giao Dịch cho Validus hoặc (iii) phương thức khác mà Validus cho là phù hợp. Nhà Đầu Tư sau đó ủy quyền cho Validus, trong phạm vi thẩm quyền được pháp luật cho phép, khấu trừ và áp dụng Cam Kết Đầu Tư theo lựa chọn của Nhà Đầu Tư, căn cứ vào các Tài Liệu Giao Dịch và vào bất kỳ lúc nào, với sự chấp thuận bắt buộc từ Nhà Đầu Tư được xem là đã được xác lập một cách hợp lệ. Để tránh hiểu nhầm, việc Nhà Đầu Tư nộp một Cam Kết Đầu Tư không cấu thành bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với Validus trong việc đảm bảo quy trình, đáp ứng hoặc chấp nhận Cam Kết Đầu Tư đó. 5.6 Validus và Đại Lý Tài Khoản Trung Gian, từng bên, được coi là đã được ủy quyền để thay mặt cho mỗi Nhà Đầu Tư để hỗ trợ cho Nhà Đầu Tư đó, bằng cách tiến hành các thủ tục được yêu cầu với Đại Lý Tài Khoản Trung Gian, để giải ngân Khoản Đầu Tư Cam Kết tương ứng cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, theo Khoản Đầu Tư mà Nhà Đầu Tư đó lựa chọn căn cứ vào các điều khoản của Tài Liệu Giao Dịch liên quan và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này. 5.7 Cam Kết Đầu Tư tối thiểu mà một Nhà Đầu Tư có thể tham gia vào mỗi Tài Liệu Giao Dịch sẽ được nêu trong Tài Liệu Giao Dịch. 5.8 Các Nhà Đầu Tư thừa nhận và đồng ý rằng việc Validus đăng tải bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào trên Nền Tảng Giao Dịch, sẽ không được coi là một đề nghị giao kết mà sẽ được hiểu là một thông báo mời đề nghị giao kết. 5.9 Tất cả các khoản thanh toán cho Lãi Suất phát sinh từ các Khoản Đầu Tư của Khách Hàng sẽ được ghi có vào Số Dư Khả Dụng khi nào các khoản tiền này được Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn chuyển trả và được ghi có vào Tài Khoản Trung Gian của Khoản Đầu Tư đó với điều kiện là Validus có thể dùng bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn để thanh toán cho bất kỳ khoản tiền nào đến hạn mà Khách Hàng hoặc Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải trả theo bất kỳ Khoản Đầu Tư hoặc Tài Liệu Giao Dịch nào mà Khách Hàng và/hoặc Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn (tùy từng trường hợp) là một bên tham gia. Toàn bộ việc ghi có đối với các khoản tiền đó sẽ được thực hiện mà không bị khấu trừ thuế (bao gồm các loại thuế thu nhập hoặc thuế nhà thầu). Khách Hàng sẽ phải có trách nhiệm kê khai mọi khoản thuế phát sinh phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 5.10 Validus được ủy quyền để vào bất cứ lúc nào, theo xem xét riêng và độc lập của mình mà không cần đưa ra lý do, yêu cầu Đại Lý Tài Khoản Trung Gian chuyển trả lại bất kỳ hoặc tất cả số tiền nào trong Số Dư Khả Dụng của Nhà Đầu Tư (trừ đi các Cam Kết Đầu Tư đã thực hiện) vào tài khoản ngân hàng của Nhà Đầu Tư và có quyền giới hạn truy cập của Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch sao cho Nhà Đầu Tư không thể xem các Tài Liệu Giao Dịch mới hoặc hiện có nào đã hoặc sẽ được đăng trên Nền Tảng Giao Dịch. 5.11 Tất cả các khoản tiền được ghi có vào Tài Khoản Trung Gian sẽ chỉ được sử dụng, nếu có, cho các mục đích liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư và theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, mọi Tài Liệu Giao Dịch và Tài Liệu Bảo Đảm và luật pháp áp dụng của Việt Nam và Validus sẽ không rút hay xử lý các khoản tiền đó cho bất kỳ mục đích nào khác.
Các Nhà Đầu Tư có thể:
 • thông qua Nền Tảng Giao Dịch; hoặc
 • bằng văn bản thông báo trước ba (3) Ngày Làm Việc cho Validus (hoặc số ngày khác mà Validus yêu cầu tùy từng thời điểm và sẽ được thông báo cho các Nhà Đầu Tư thông qua Nền Tảng Giao Dịch),
yêu cầu rút toàn bộ hoặc một phần trong Số Dư Khả Dụng của họ miễn là Số Dư Khả Dụng đó không bao gồm các Khoản Đầu Tư Cam Kết hoặc đã được giải ngân theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào.

7.1 Trong trường hợp pháp luật Việt Nam cho phép thực hiện Đầu Tư Tự Động (được định nghĩa dưới đây) bởi Nhà Đầu Tư và trong chừng mực mà pháp luật cho phép, các Nhà Đầu Tư có thể đầu tư Số Dư Khả Dụng một cách tự động thông qua việc sử dụng chương trình Đầu tư Tự Động trên Nền Tảng Giao Dịch bằng cách chọn tham gia chương trình theo cách thức được tham vấn và thông báo bởi Validus cho Nhà Đầu Tư (“Đầu Tư Tự Động”). Đầu Tư Tự Động cho phép Nhà Đầu Tư thiết lập các giới hạn và yêu cầu nhất định, bao gồm số tiền sẽ được đầu tư bởi Nhà Đầu Tư. Các khoản đầu tư của Nhà Đầu Tư đó sẽ được tự động tích hợp vào các Tài Liệu Giao Dịch dựa trên các giới hạn và yêu cầu đó và Validus sẽ được xem là đã được trao quyền để thông báo cho Đại Lý Tài Khoản Trung Gian thực hiện chương trình Đầu Tư Tự Động theo các chỉ thị đã được xác định trước của Nhà Đầu Tư, phụ thuộc vào các quy tắc nội bộ của Đại Lý Tài Khoản Trung Gian và pháp luật áp dụng. Các Khoản Đầu Tư được thực hiện thông qua Đầu Tư Tự Động là có giá trị cuối cùng và không thể hủy ngang.

7.2 Các Nhà Đầu Tư tham gia chương trình Đầu Tư Tự Động sẽ được ưu tiên hơn các Nhà Đầu Tư khác không tham gia chương trình trong Cam Kết Đầu Tư của họ. Trong số các Nhà Đầu Tư tham gia Đầu Tư Tự Động, Nền Tảng Giao Dịch sẽ chấp nhận Cam Kết Đầu Tư của họ được nộp theo thứ tự ngẫu nhiên dựa trên hệ thống lập trình của Validus, do vậy, nếu các Cam Kết Đầu Tư được nộp bởi nhóm các Nhà Đầu Tư tham gia Đầu Tư Tự Động vượt quá Khoản Vay Yêu Cầu, một số Nhà Đầu Tư này có thể không được chọn hoặc Cam Kết Đầu Tư của họ có thể bị giảm xuống.

7.3 Nhà Đầu Tư có thể hủy đăng ký tham gia chương trình bằng cách thông báo quyết định của mình tới Validus thông qua email hoặc theo bất kỳ cách nào khác được Valids quy định và đăng trên Nền Tảng Giao Dịch tùy từng thời điểm. Nền Tảng Giao Dịch sẽ xử lý và ghi nhận lựa chọn hủy đăng ký nhanh nhất có thể nhưng việc hủy đăng ký này có thể mất khoảng 7 Ngày Làm Việc. Bất kỳ Cam Kết Đầu Tư nào đã được nộp trước khi lựa chọn hủy đăng ký có hiệu lực sẽ vẫn được áp dụng.

7.4 Validus sẽ không cung cấp cho các Nhà Đầu Tư bất kỳ lời khuyên nào về các thông số và yêu cầu mà Nhà Đầu Tư nên lựa chọn liên quan đến ứng dụng Đầu Tư Tự Động. Việc cung cấp ứng dụng Đầu Tư Tự Động sẽ không được hiểu là tư vấn đầu tư hoặc quản lý quỹ.

7.5 Validus có thể rút lại tính năng Đầu Tư Tự Động hoặc thay đổi các thông số tùy chọn bất cứ lúc nào và không cần đưa ra lý do. Khách Hàng sẽ được thông báo về những thay đổi này thông qua Nền Tảng Giao Dịch.

8.1 Quyền và nhận định của Validus

 • Validus có thể dựa vào:
  • bất kỳ cam kết, thông báo hoặc tài liệu nào mà Validus tin rằng là thật, chính xác và được ủy quyền hợp lệ; và
  • bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra bởi người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền, giám đốc được chỉ định hợp pháp của một pháp nhân đã được thành lập theo điều lệ, người ký kết được uỷ quyền hoặc nhân viên được ủy quyền của bất kỳ người nào liên quan đến bất kỳ vấn đề nào mà hợp lý khi cho rằng người này nhận biết hoặc có thẩm quyền để xác nhận hoặc cung cấp.
 • Validus (trừ khi Validus nhận được thông báo ngược lại với tư cách là bên được ủy quyền của các Nhà Đầu Tư) có thể giả định rằng không có sự kiện vi phạm hoặc bất kỳ sự kiện nào khác tại bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào xảy ra theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm đó.
 • Validus có thể thực hiện các công việc liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào đối với Khoản Đầu Tư, Nền Tảng Giao Dịch, website này hoặc bất kỳ Tài Khoản nào thông qua các nhân viên và đại lý của mình hoặc có thể giao một số chức năng của mình với tư cách là bên được ủy quyền của các Nhà Đầu Tư cho các bên thứ ba có thẩm quyền khác, với sự chấp thuận bắt buộc từ Nhà Đầu Tư được xem là đã được xác lập hợp lệ. Cụ thể, Validus có thể ủy thác việc duy trì và vận hành Tài Khoản Trung Gian và việc xử lý Số Dư Khả Dụng cho Đại Lý Tài Khoản Trung Gian.
 • Validus có thể (nhưng không có nghĩa vụ, trừ khi được quy định rõ ràng trong các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm) thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của mình trong các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm mà Validus bằng quyền tự quyết của mình cho là phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Bất kể các quy định nào khác trong bất kỳ tài liệu nào có quy định ngược lại, Validus cũng không có nghĩa vụ phải làm hoặc không làm công việc gì nếu Validus thấy hợp lý khi cho rằng hành động đó sẽ hoặc có thể tạo thành một vi phạm đối với pháp luật, quy định, nghĩa vụ của mình, các nghĩa vụ được ủy thác hoặc nghĩa vụ bảo mật.
 • Nhà Đầu Tư tại đây đồng ý rằng, liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư cụ thể nào, Validus có thể thuê, dựa vào các tư vấn hoặc dịch vụ của luật sư, kế toán viên hoặc các chuyên gia khác mà Validus thấy cần thận trọng để thực hiện cho mục đích của Khoản Đầu Tư đó. Chi phí của các chuyên gia này, theo thông báo trước cho các Nhà Đầu Tư, (i) sẽ do các Nhà Đầu Tư chịu theo tỷ lệ tương ứng với mỗi Cam Kết Đầu Tư của Nhà Đầu Tư đối với bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào mà các tư vấn hoặc dịch vụ đó nhắm đến (ii) được khấu trừ vào Số Dư Khả Dụng của mỗi Nhà Đầu Tư.

8.2 Quyền và nhận định của Validus

 • Validus có thể dựa vào:
  • bất kỳ cam kết, thông báo hoặc tài liệu nào mà Validus tin rằng là thật, chính xác và được ủy quyền hợp lệ; và
  • bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra bởi người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền, giám đốc được chỉ định hợp pháp của một pháp nhân đã được thành lập theo điều lệ, người ký kết được uỷ quyền hoặc nhân viên được ủy quyền của bất kỳ người nào liên quan đến bất kỳ vấn đề nào mà hợp lý khi cho rằng người này nhận biết hoặc có thẩm quyền để xác nhận hoặc cung cấp.
 • Validus (trừ khi Validus nhận được thông báo ngược lại với tư cách là bên được ủy quyền của các Nhà Đầu Tư) có thể giả định rằng không có sự kiện vi phạm hoặc bất kỳ sự kiện nào khác tại bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào xảy ra theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm đó.
 • Validus có thể thực hiện các công việc liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào đối với Khoản Đầu Tư, Nền Tảng Giao Dịch, website này hoặc bất kỳ Tài Khoản nào thông qua các nhân viên và đại lý của mình hoặc có thể giao một số chức năng của mình với tư cách là bên được ủy quyền của các Nhà Đầu Tư cho các bên thứ ba có thẩm quyền khác, với sự chấp thuận bắt buộc từ Nhà Đầu Tư được xem là đã được xác lập hợp lệ. Cụ thể, Validus có thể ủy thác việc duy trì và vận hành Tài Khoản Trung Gian và việc xử lý Số Dư Khả Dụng cho Đại Lý Tài Khoản Trung Gian.
 • Validus có thể (nhưng không có nghĩa vụ, trừ khi được quy định rõ ràng trong các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm) thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của mình trong các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm mà Validus bằng quyền tự quyết của mình cho là phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Bất kể các quy định nào khác trong bất kỳ tài liệu nào có quy định ngược lại, Validus cũng không có nghĩa vụ phải làm hoặc không làm công việc gì nếu Validus thấy hợp lý khi cho rằng hành động đó sẽ hoặc có thể tạo thành một vi phạm đối với pháp luật, quy định, nghĩa vụ của mình, các nghĩa vụ được ủy thác hoặc nghĩa vụ bảo mật.
 • Nhà Đầu Tư tại đây đồng ý rằng, liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư cụ thể nào, Validus có thể thuê, dựa vào các tư vấn hoặc dịch vụ của luật sư, kế toán viên hoặc các chuyên gia khác mà Validus thấy cần thận trọng để thực hiện cho mục đích của Khoản Đầu Tư đó. Chi phí của các chuyên gia này, theo thông báo trước cho các Nhà Đầu Tư, (i) sẽ do các Nhà Đầu Tư chịu theo tỷ lệ tương ứng với mỗi Cam Kết Đầu Tư của Nhà Đầu Tư đối với bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào mà các tư vấn hoặc dịch vụ đó nhắm đến (ii) được khấu trừ vào Số Dư Khả Dụng của mỗi Nhà Đầu Tư.

8.3 Không có quyền độc lập

 • Các Nhà Đầu Tư tự nguyện cam kết từ bỏ quyền độc lập thi hành hoặc truy đòi, đối với bất kỳ tài sản nào liên quan đến Khoản Đầu Tư (hoặc tài liệu phù hợp liên quan) hoặc để thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc quyền tự quyết nào phát sinh từ các tài liệu liên quan đến Khoản Đầu Tư, trừ khì là thực hiện thông qua Validus. Các Nhà Đầu Tư đồng ý rằng Validus có thể thi hành các biện pháp xử lý hoặc hành động truy đòi theo xem xét riêng của Validus cho mục đích lợi ích hợp pháp của Nhà Đầu Tư và theo quy định tại Điều 12.

8.4 Thu hồi và thanh toán ứng trước

 • Trường hợp một khoản tiền được trả cho Validus theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm đối với bất kỳ Nhà Đầu Tư nào, Validus không có nghĩa vụ phải thanh toán khoản tiền đó cho Nhà Đầu Tư đến khi nào Validus có thể xác nhận rằng Validus đã thực sự nhận được khoản tiền đó.
 • Nếu Validus, theo yêu cầu của bất kỳ Nhà Đầu Tư, chi trả một khoản tiền cho Nhà Đầu Tư và khi chứng minh được là Validus vẫn chưa thực sự nhận được khoản tiền đó, thì Nhà Đầu Tư mà đã nhận được từ Validus khoản tiền đó (hoặc khoản thu được từ các hợp đồng trao đổi có liên quan) sẽ phải hoàn lại khoản tiền đó cho Validus theo yêu cầu cùng với tiền lãi tính trên khoản tiền đó, tính từ ngày thanh toán đến ngày Validus nhận lại được tiền, với mức do Validus tính toán để có thể thể hiện các chi phí mà Validus đã chịu do bởi thực hiện chi trả khoản thanh toán đó.

8.5 Thanh toán từng phần

 • Nếu Validus nhận được một khoản thanh toán không đủ để quyết toán tất cả số tiền đến hạn và phải trả bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, bên bảo đảm hoặc bên nợ theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm có liên quan, Validus sẽ sử dụng khoản thanh toán đó theo thứ tự sau:
  • ước tiên, thanh toán theo tỷ lệ cho các Nhà Đầu Tư bất kỳ khoản lãi hoặc phí cộng dồn nào chưa được thanh toán theo Tài Liệu Giao Dịch mà các Nhà Đầu Tư đó là bên tham gia;
  • thứ hai, thanh toán theo tỷ lệ cho các Nhà Đầu Tư bất kỳ số tiền gốc nào đến hạn nhưng chưa được thanh toán theo Tài Liệu Giao Dịch mà các Nhà Đầu Tư đó là bên tham gia; và
  • thứ ba, thanh toán theo tỷ lệ bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào còn nợ đối với Validus (hoặc các đại lý của Validus).

8.6 Tính toán và Chứng nhận

  Liên quan đến bất kỳ khoản tiền nào đến hạn và còn nợ theo Tài Liệu Giao Dịch, hoặc thủ tục kiện tụng hoặc thủ tục trọng tài nào phát sinh từ hoặc có liên quan theo đó, bút toán được nhập trong sổ kế toán, sổ cái hoặc sổ sách (dưới bất kỳ phương tiện hoặc hình thức nào) được Validus lưu trữ sẽ là những chứng cứ xác đáng đầy đủ của các vấn đề mà nó liên quan đến. Bất kỳ chứng nhận hoặc xác định nào của Validus về một tỷ lệ hoặc một khoản tiền theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch, trong trường hợp không có sai sót rõ ràng, sẽ là bằng chứng quyết định đối với các vấn đề mà nó liên quan đến.

9.1  Nếu bất kỳ Nhà Đầu Tư nào còn nợ Validus một khoản tiền theo Tài Liệu Giao Dịch, thì Validus và Đại Lý Tài Khoản Trung Gian có quyền, mà không cần thông báo thêm hoặc tham khảo ý kiến của Nhà Đầu Tư, khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào nhận được trong Tài Khoản Trung Gian từ hoặc bởi Nhà Đầu Tư đó (bao gồm các khoản lãi suất hoặc khoản tiền mà Nhà Đầu Tư nhận được theo bất kỳ Khoản Đầu Tư, Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào), các khoản phí và khoản tiền khác (bao gồm Chi Phí Quản Lý) phải trả cho Validus theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc Tài Liệu Giao Dịch mà Nhà Đầu Tư là bên tham gia và dùng khoản tiền đã khấu trừ để thanh toán số tiền còn nợ.

9.2 Để đổi lại việc cung cấp và quản lý Nền Tảng Giao Dịch và cung cấp Dịch Vụ và duy trì Tài Khoản, các Nhà Đầu Tư phải trả cho Validus các chi phí quản lý sau đối với mỗi Khoản Đầu Tư (gọi chung là “Chi Phí Quản Lý”):

 • Phí Tư Vấn Đầu Tư Thành Công: được tính theo một tỷ lệ phần trăm trên tất cả các khoản thanh toán Lãi Vay hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác được nhận trong Tài Khoản Trung Gian theo Tài Liệu Giao Dịch tương ứng;
 • các khoản phí khác mà Validus có thể quy định tùy từng thời điểm.

9.3  Số tiền cụ thể của Chi Phí Quản Lý sẽ được thể hiện trong thông báo gửi đến các Nhà Đầu Tư thông qua Nền Tảng Giao Dịch trước khi các Nhà Đầu Tư nộp Cam Kết Đầu Tư.

9.4  Chi Phí Quản Lý sẽ được khấu trừ từ các khoản thanh toán thực hiện bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc bên nợ liên quan của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn vào Tài Khoản Trung Gian cho Tài Khoản của Nhà Đầu Tư theo các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm tương ứng, và số tiền Chi Phí Quản Lý này sẽ được ghi nhận trong bảng thông tin của mỗi Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch là một khoản tiền được trả cho Validus. Chi Phí Quản Lý sẽ bao gồm mọi khoản thuế hàng hóa và dịch vụ áp dụng cho Dịch Vụ.

9.5  Nhà Đầu Tư phải chịu mọi chi phí ngân hàng, dịch vụ hoặc các khoản phí quản lý khác cho tất cả các khoản thanh toán liên quan đến bất kỳ việc chuyển tiền nào từ Nhà Đầu Tư vào Tài Khoản Trung Gian hoặc ngược lại hoặc liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào.

Bất kỳ người nào truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng Giao Dịch và/hoặc Dịch Vụ và/hoặc đồng ý với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư thay mặt cho Nhà Đầu Tư không phải là thể nhân, bảo đảm và cam đoan rằng mình đã được ủy quyền hợp lệ để thay mặt Nhà Đầu Tư đó.

Mỗi Nhà Đầu Tư bảo đảm và cam đoan với Validus vào từng ngày rằng mình là một Nhà Đầu Tư mà:

 • Nếu không phải là thể nhân, thì Nhà Đầu Tư là được thành lập hoặc thiết lập hợp lệ và, trong chừng mực khái niệm đó ghi nhận theo pháp luật của lãnh thổ nơi Nhà Đầu Tư được tổ chức, Nhà Đầu Tư vẫn đang trong tình trạng hoạt động theo quy định pháp luật của lãnh thổ đó, và có quyền sở hữu đối với tài sản của mình và thực hiện hoạt động kinh doanh của mình như hiện tại đang thực hiện;

 • Nếu là cá nhân, thì Nhà Đầu Tư không phải người vị thành niên, mà là người minh mẫn, có năng lực và đã đạt được mọi chấp thuận cần thiết để giao kết bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Nhà Đầu Tư đang hoặc sẽ là một bên, đã tự nguyên giao kết Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này sau khi nhận được tư vấn pháp lý độc lập nếu được yêu cầu, và không bị áp đặt hay ép buộc, nhầm lẫn hoặc hành động dựa trên bất kỳ hành vi sai lệch nào; 

 • là một nhà đầu tư đủ điều kiện (cá nhân có giá trị tài sản cao) được định nghĩa và công khai bởi Validus và trong chừng mực định nghĩa tương ứng của pháp luật áp dụng Việt Nam (nếu có);

 • Nhà Đầu Tư có quyền hạn và năng lực để giao kết (và, nếu cần, đã thực hiện mọi hành động cần thiết để trao quyền), thực hiện các quyền và thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư và mỗi Tài Liệu Giao Dịch mà Nhà Đầu Tư giao kết hoặc nộp Cam Kết Đầu Tư cho;

 • Nếu không phải là thể nhân, việc Nhà Đầu Tư ký kết và chuyển giao Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư của các giao dịch được dự định theo đó hoặc theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Nhà Đầu Tư giao kết hoặc nộp Cam Kết Đầu Tư cho, và làm cho tài liệu đó được xem là chứng cứ trong vùng lãnh thổ liên quan, là đã có ủy quyền hợp lệ theo mọi hành động cần thiết của công ty hoặc hành động khác của pháp nhân, và có hiệu lực đầy đủ;

 • Mọi hành động, điều kiện và việc khác buộc phải thực hiện, đáp ứng và hoàn thành đã được thực hiện, đáp ứng và hoàn thành, bao gồm việc có được mọi chấp thuận hoặc giấy phép cần thiết hoặc phê duyệt của chính phủ, phê duyệt theo quy định, hoặc nộp đơn hoặc đăng ký để có thể giao kết hợp pháp, thực hiện các quyền và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Nhà Đầu Tư giao kết hoặc nộp Cam Kết Đầu Tư cho;

 • Việc tham gia vào, thực hiện các quyền và/hoặc thực hiện của hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Nhà Đầu Tư giao kết hoặc nộp Cam Kết Đầu Tư cho, không và sẽ không vi phạm hoặc vượt quá quyền hạn hoặc giới hạn nào cấp hoặc áp đặt bởi bất kỳ luật pháp, quy định, văn bản lập hiến, văn bản ủy quyền, bất kỳ thỏa thuận hoặc văn kiện nào ràng buộc Nhà Đầu Tư hoặc tài sản của Nhà Đầu Tư hoặc cấu thành một sự kiện vi phạm hoặc chấm dứt (bất kể quy định thế nào) theo bất kỳ thỏa thuận hoặc văn kiện, văn bản ủy quyền, chỉ thị hoặc lệnh nào dù có hay không có tính ràng buộc pháp lý mà Nhà Đầu Tư phụ thuộc vào;

 • Nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Nhà Đầu Tư giao kết hoặc nộp Cam Kết Đầu Tư cho đã hoặc sẽ có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành theo các điều khoản của các văn bản trên;

Mọi cam kết, thông tin hoặc tuyên bố nào của Nhà Đầu Tư trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào mà Nhà Đầu Tư giao kết hoặc gửi Cam Kết Đầu Tư cho là đúng và chính xác trong chừng mực sự hiểu biết cao nhất của Nhà Đầu Tư trong tất cả các vấn đề quan trọng;

Mọi Số Dư Khả Dụng và Cam Kết Đầu Tư là các khoản tiền có thể kiểm chứng về mặt pháp lý của và sở hữu bởi các Nhà Đầu Tư (không phải từ bất kỳ khoản vay nào hoặc bị bất kỳ giới hạn nào) trừ khi Nhà Đầu Tư được ủy quyền để cam kết các khoản hỗ trợ thay mặt cho bên thứ ba và thông báo về việc ủy quyền đó đã được Validus chấp thuận.

Bất kể các nội dung nêu tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, những điều sau đây được các Nhà Đầu Tư thừa nhận và đồng ý một cách cụ thể:
 • 11.1 Khách Hàng thừa nhận và hiểu có tồn tại rủi ro rằng Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có thể không hoàn trả được khoản vay hoặc bên nợ có thể không trả được nợ, và do đó có thể dẫn đến tổn thất một phần hoặc toàn bộ Khoản Đầu Tư Cam Kết của Khách Hàng.
 • 11.2 Bằng cách đầu tư thông qua Nền Tảng Giao Dịch, bản thân Khách Hàng sẽ phải tự gánh chịu rủi ro. Khách Hàng có toàn quyền kiểm soát và quyết định đối với việc có cung cấp khoản đầu tư thông qua Tài Liệu Giao Dịch và tham gia vào Nền Tảng Giao Dịch và Khoản Đầu tư (và tài liệu tương ứng có liên quan) hay không.
 • 11.3 Khách Hàng thừa nhận rằng Validus sẽ không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ nào về tính chính xác của thông tin do các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn cung cấp. Tuy nhiên, Validus có thể, tùy từng thời điểm, nhưng không có nghĩa vụ, cập nhật hoặc sửa đổi thông tin được cung cấp bởi hoặc liên quan đến các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.
 • 11.4 Khách Hàng sẽ không dựa vào bất kỳ thông tin nào trên Nền Tảng Giao Dịch để cam kết cấp vốn cho, hoặc tham gia vào, một Khoản Đầu Tư, mà sẽ phải tự thực hiện nghiên cứu, phân tích và đánh giá để đưa ra ý kiến của riêng Khách Hàng, và nhận tư vấn chuyên môn cụ thể mà Khách Hàng cảm thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi giao kết hoặc chấp nhận bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào và/hoặc đưa ra Khoản Đầu Tư, bao gồm việc chấp nhận Tài Liệu Bảo Đảm liên quan của Khách Hàng.
 • 11.5 Các khoản tiền trong Tài Khoản Trung Gian không cấu thành và không được hiểu là cấu thành “tiền ủy thác” hoặc “tiền gửi” như được định nghĩa theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành (nếu có).
 • 11.6 Validus có quyền dựa vào, và sẽ được bảo vệ hoàn toàn khi căn cứ vào, bất kỳ văn kiện, văn bản, nghị quyết, thông báo, chấp thuận, chứng nhận, tuyên thệ, thư, fax, email, điện báo hoặc tin điện báo đánh chữ, tuyên bố, chỉ thị hoặc các tài liệu hoặc trao đổi khác mà Validus cho rằng là thật và chính xác và đã được ký tên, gửi hoặc tạo lập bởi người hoặc những người có thẩm quyền và theo tư vấn và báo cáo của tư vấn pháp lý, kế toán độc lập và các chuyên gia khác được Validus lựa chọn bằng chi phí của Validus hoặc khác. Trước khi Validus thực hiện bất kỳ hành động thương mại hợp lý nào theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, Validus đầu tiên có thể tiếp nhận các tư vấn pháp lý mà Validus cho là phù hợp một cách hơp lý, hoặc Validus phải được bồi hoàn đầu tiên bởi từng Nhà Đầu Tư liên quan bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Validus đối với mọi trách nhiệm và chi phí mà Validus có thể phải chịu do việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện các hành động này.
 • 11.7 Nhà Đầu Tư phải chịu trách nhiệm cập nhật về (i) tình trạng tài chính của bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có liên quan, của mình và của tất cả những người chuyển nhượng và/hoặc những người bảo lãnh nghĩa vụ theo Tài Liệu Giao Dịch và (ii) tất cả các trường hợp khác có rủi ro không thanh toán các nghĩa vụ theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc bất kỳ Tài Liệu Bảo Đảm nào.
 • 11.8 Nhà Đầu Tư thực hiện Khoản Đầu Tư được bảo hiểm hiểu và thừa nhận rằng, theo các điều khoản của chính sách bảo hiểm có liên quan, có thể có trường hợp Nhà Đầu Tư không nhận được đầy đủ, một phần hoặc bất kỳ khoản nào cho một yêu cầu thanh toán hoặc có thể không thu hồi lại được khoản tiền yêu cầu đó. Trong những trường hợp như vậy, Validus không chịu trách nhiệm thanh toán cho Nhà Đầu Tư đối với số tiền yêu cầu chưa được thanh toán hoặc chưa được thu hồi đó. Bất kỳ bảo hiểm nào được Validus mua thay mặt cho Nhà Đầu Tư chỉ là mối quan hệ giữa Nhà Đầu Tư và công ty bảo hiểm, và Validus chỉ đóng vai trò quản lý với tư cách là bên được ủy quyền của Nhà Đầu Tư liên quan đến bảo hiểm. Validus sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động, không hành động hoặc sơ suất nào của công ty bảo hiểm. Nếu có một yêu cầu đòi công ty bảo hiểm chi trả bảo hiểm đối với Khoản Đầu Tư được bảo hiểm, Nhà Đầu Tư đồng ý rằng việc thu hồi sẽ được giới hạn trong khoản bảo hiểm được chi trả và để khoản tiền chi trả bảo hiểm này có hiệu lực thì quyền của Nhà Đầu Tư trong Khoản Đầu Tư đó phải được Validus (thay mặt cho các Nhà Đầu Tư) chuyển giao cho bên bảo hiểm.
 • 11.9 Khả năng thi hành của bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào đều phải chịu các rủi ro và giới hạn pháp lý thông thường liên quan đến bản chất chung của Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm này, và Validus không cam đoan, bảo đảm hoặc cam kết với bất kỳ Nhà Đầu Tư nào rằng Validus bảo đảm cho bất kỳ bên nào khi tham gia vào các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm có liên quan mà đã được tư vấn độc lập về các tác động của Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm liên quan đối với bên đó.
 • 11.10 Khả năng thi hành của bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào đều phải chịu các rủi ro và giới hạn pháp lý thông thường liên quan đến bản chất chung của Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm này, và Validus không cam đoan, bảo đảm hoặc cam kết với bất kỳ Nhà Đầu Tư nào rằng Validus bảo đảm cho bất kỳ bên nào khi tham gia vào các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm có liên quan mà đã được tư vấn độc lập về các tác động của Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm liên quan đối với bên đó.
  • rằng bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc các nội dung khác mà Khách Hàng lưu trữ hoặc cung cấp cho website này sẽ không bị thiệt hại do vô ý, không dùng được tạm thời, sai sót hoặc mất. Để tránh hiểu nhầm, Validus sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp để tránh các thiệt hại cho thông tin, dữ liệu hoặc nội dung khác của Khách Hàng đã được cung cấp cho website này, theo yêu cầu của pháp luật;
  • rằng Nền Tảng Giao Dịch hoặc Dịch Vụ sẽ cung cấp bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nào cho Nhà Đầu Tư để gửi cam kết tài trợ;
  • về mức tín nhiệm tín dụng của bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn nào hoặc của con nợ liên quan của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc của công ty bảo hiểm và Validus sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ Nhà Đầu Tư nào nếu bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc con nợ hoặc công ty bảo hiểm không tuân thủ đầy đủ bất kỳ nghĩa vụ mua lại hoặc trả nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán khiếu nại theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào. Nhà Đầu Tư từ bỏ mọi quyền của mình và sẽ không khiếu nại Validus nếu Nhà Đầu Tư không thể thu hồi đầy đủ số tiền nợ chưa được thanh toán hoặc nếu Nhà Đầu Tư không nhận được tiền lãi dự kiến từ Khoản Đầu Tư của mình, hoặc đối với bất kỳ Dịch Vụ nào do Validus thực hiện thông qua hoặc liên quan đến Nền Tảng Giao Dịch.
 • 11.1 Nhà Đầu Tư hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc hiểu và tuân thủ nghĩa vụ thuế của mình (bao gồm thanh toán tất cả các loại thuế do cơ quan nhà nước liên quan áp dụng đối với bất kỳ khoản thanh toán hoặc lãi suất nào nhận được) tại mọi vùng lãnh thổ mà các nghĩa vụ này phát sinh và liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và liên quan đến Khoản Đầu Tư. Validus không đưa ra tư vấn về thuế và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nghĩa vụ thuế của Nhà Đầu Tư nào thuộc bất kỳ quyền tài phán nào mà có thể phát sinh do việc sử dụng Dịch Vụ của Nhà Đầu Tư và các khoản thanh toán nhận được theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc bất kỳ Tài Liệu Bảo Đảm nào có liên quan.

12.1 Theo Điều 12.2, trong trường hợp có bất kỳ Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, bên bảo đảm hoặc bên nợ nào không tuân thủ nghĩa vụ của mình liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư nào, bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán hoặc mua lại, các Nhà Đầu Tư tại đây ủy quyền không hủy ngang cho Validus để thực hiện bất kỳ hành động nào mà Validus thấy phù hợp trong chừng mực mà pháp luật cho phép, (theo xem xét riêng và độc lập của Validus cho quyền lợi chính đáng của Nhà Đầu Tư) thay mặt Nhà Đầu Tư nhằm bảo vệ quyền của Nhà Đầu Tư theo Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc Tài Liệu Bảo Đảm. Mỗi Nhà Đầu Tư theo đây cấp cho Validus hoặc, nếu pháp luật áp dụng yêu cầu, bất kỳ nhân viên / cán bộ được chỉ định của Validus một giấy ủy quyền (theo mẫu do Validus quy định) để Validus hoặc bất kỳ nhân viên / cán bộ nào của Validus thay mặt Nhà Đầu Tư thực hiện các công việc liên quan đến tố tụng pháp lý mà Validus cho là hợp lý để bảo vệ Nhà Đầu Tư. Khi thực hiện, Validus có thể ưu tiên thu lại các chi phí hợp lý của mình từ bất kỳ số tiền nào được hoàn trả. Các Nhà Đầu Tư hiểu và chấp nhận rằng mình sẽ là nguyên đơn trong các kiện tụng pháp lý này. Liên quan đến các kiện tụng pháp lý này, Nhà Đầu Tư phải cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết cho Validus, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc cung cấp các tài liệu, thông tin, chứng cứ và nhân chứng nếu có yêu cầu.

12. 2 Các Nhà Đầu Tư tại đây độc lập và cùng nhau chỉ định Validus hoặc, hoặc nếu pháp luật áp dụng có yêu cầu, bất kỳ nhân viên / cán bộ được chỉ định nào làm người đại diện của mình và ủy quyền cho Validus / nhân viên / cán bộ đó để đồng ý với các điều khoản được sửa đổi hoặc điều chỉnh với Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, mà không cần phải được Nhà Đầu Tư đồng ý trước, cơ cấu lại bất kỳ số tiền nợ còn lại nào theo Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc Tài Liệu Bảo Đảm và sửa đổi, bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào cần thiết, các Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc Tài Liệu Bảo Đảm theo bất kỳ cách nào Validus thấy phù hợp để tạo điều kiện thanh toán các khoản tiền còn nợ theo các Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc Tài Liệu Bảo Đảm đó. Validus có thể thay mặt cho Nhà Đầu Tư chấp thuận bất kỳ sửa đổi hoặc từ bỏ bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch và bất kỳ Tài Liệu Bảo Đảm cho phép bởi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này. Các Nhà Đầu Tư thừa nhận và đồng ý rằng mọi sửa đổi đối với Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc Tài Liệu Bảo Đảm của Validus sẽ được thực hiện theo những gì mà Validus cho là vì quyền lợi chính đáng cao nhất của các Nhà Đầu Tư và phải hợp lý và bất kỳ Nhà Đầu Tư nào sau đó sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi của Tài Liệu Giao Dịch và Tài Liệu Bảo Đảm.

 • 13.1 Nếu Khách Hàng không còn mong muốn làm một Nhà Đầu Tư, phụ thuộc vào Điều 13.2, Khách Hàng phải thông báo cho Validus và chúng tôi sẽ chấm dứt Tài Khoản của Khách Hàng, việc truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch và sau đó là Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư (ngoại trừ các điều khoản được dự định là vẫn duy trì hiệu lực sau khi chấm dứt Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này).
 • 13.2 Tài Khoản của Khách Hàng có thể không bị chấm dứt cho đến khi tất cả các Tài Liệu Giao Dịch mà Khách Hàng là một bên tham gia và Khách Hàng đã thực hiện Cam Kết Đầu Tư, là đã được hoàn thành, chấm dứt, hết hạn hoặc được rút lại.
 • 13.3 Tất cả các khoản phí sẽ tiếp tục được áp dụng cho Tài Khoản của Khách Hàng cho đến khi bị đóng.
 • 13.4 Validus có thể kết thúc việc sử dụng của Khách Hàng trên Nền Tảng Giao Dịch và chấm dứt Tài Khoản của Khách Hàng vào bất cứ lúc nào nếu:
  • Khách Hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Điều Khoản Sử Dụng, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc bất kỳ quy định pháp luật nào liên quan đến hoạt động của Khách Hàng với tư cách là một nhà đầu tư trên Nền Tảng Giao Dịch.
  • chúng tôi nghi ngờ rằng Khách Hàng đã hoặc đang phạm tội lừa đảo, có quan hệ đến hoạt động rửa tiền hoặc các hoạt động tội phạm hoặc bị xử phạt khác;
  • chúng tôi nhận thấy rằng những thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp cho chúng tôi mà sau đó chúng tôi phát hiện là cơ bản không đúng, không chính xác hoặc sai; hoặc
  • Khách Hàng sử dụng Nền Tảng Giao Dịch hoặc bất kỳ thông tin nào có thể truy cập hoặc có thể thu được trên Nền Tảng Giao Dịch cho mục đích vận động hoặc lôi kéo hoặc xúi giục bất kỳ người nào không làm việc, không đầu tư, không tìm kiếm tài trợ hoặc bất kỳ mối quan hệ thương mại nào khác với Validus.
 • 13.5 Validus được phép vào bất cứ lúc nào, theo xem xét riêng và độc lập của mình, mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào, xóa tên Nhà Đầu Tư khỏi Nền Tảng Giao Dịch. Sau khi xóa tên, Validus sẽ, thông qua Đại Lý Tài Khoản Trung Gian nếu có, trả lại Số Dư Khả Dụng của Nhà Đầu Tư vào tài khoản ngân hàng của Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư bị xóa tên khỏi Nền Tảng Giao Dịch không thể cam kết hỗ trợ vốn cho bất kỳ Khoản Đầu Tư nào được đăng trên Nền Tảng Giao Dịch.
 • 13.6 Khi chấm dứt, nếu có thể, chúng tôi sẽ ghi có vào tài khoản ngân hàng của Khách Hàng g với Số Dư Khả Dụng hoặc gửi séc đến địa chỉ cuối cùng mà Khách Hàng cung cấp. Có thể có một số trường hợp nhất định mà chúng tôi sẽ không thể chuyển các Số Dư Khả Dụng cho Khách Hàng với lý do sẽ được cung cấp cho Khách Hàng trong phạm vi chúng tôi có thể làm mà không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định áp dụng nào.

14.1 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Validus tại đây, một cách rõ ràng, loại trừ tất cả các điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được pháp luật ngụ ý khác đi trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này.

14.2 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Validus, và tất cả các công ty con, công ty liên kết, giám đốc, nhân sự quản lý, đại lý bao gồm Đại Lý Tài Khoản Trung Gian, cổ đông, đối tác và nhân viên (gọi chung là “Các Bên Được Bồi Hoàn” và gọi riêng là một “Bên Được Bồi Hoàn”), sẽ không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ người nào, kể cả các Nhà Đầu Tư, đối với mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, có tính trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, thiệt hại có tính nhân quả, tổn thất, chi phí, trách nhiệm từ bất kỳ hành động hoặc bất kỳ thiệt hại nào, kể cả các thiệt hại do hư hỏng hoặc mất dữ liệu, mất cơ hội, mất lợi thế, mất lợi nhuận (bao gồm doanh thu hoặc lợi nhuận dự kiến) hoặc thua lỗ cho bên thứ ba, (trừ khi được quy định rõ ràng trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này, bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào hoặc các thiệt hại phát sinh từ hoặc do hành vi lừa dối của riêng Validus và chỉ do Validus hoặc do lỗi bất cẩn nghiêm trọng của Validus và chỉ riêng Validus), phát sinh từ hoặc bởi bất kỳ cách nào có liên quan đến:

 • việc các Nhà Đầu Tư không thu hồi được một phần hoặc tất cả số tiền
  • theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, cho dù là do lỗi của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hay do Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn không tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, hoặc do lỗi hay do việc không tuân thủ nghĩa vụ của bất kỳ bên nào theo các Tài Liệu Bảo Đảm liên quan; hoặc
  • đến hạn theo Tài Khoản của Nhà Đầu Tư;
 • bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi Bên Được Bồi Hoàn theo hoặc liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư nào và không Nhà Đầu Tư nào có thể khởi kiện bất kỳ cán bộ, nhân viên hoặc đại lý nào của Validus đối với bất kỳ khiếu nại nào chống lại Validus hoặc đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào dưới mọi hình thức của cán bộ, nhân viên hoặc đại lý đó liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào;
 • tính đầy đủ, chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin (dù bằng lời nói hay bằng văn bản) được cung cấp bởi Validus hoặc bởi bất kỳ người nào khác liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư hoặc Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm hoặc các giao dịch dự tính theo đó, hoặc bất kỳ thỏa thuận, thu xếp hoặc tài liệu nào khác được giao kết, lập hoặc ký kết theo dự liệu trước, theo hoặc liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư nào;
 • tính hợp pháp, hiệu lực, tính đầy đủ hoặc tính thực thi của bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, các tài sản liên quan đến Khoản Đầu Tư hoặc bất kỳ thu xếp hoặc tài liệu nào khác được giao kết, lập hoặc ký kết theo dự liệu trước, theo hoặc liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm hoặc bất động sản liên quan đến Khoản Đầu Tư;
 • mọi thiệt hại cho bất kỳ người nào hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh do thực hiện hoặc từ chối thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, bất động sản liên quan đến Khoản Đầu Tư hoặc khác;
 • việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ phán quyết, quyết định hoặc quyền hạn nào được trao cho Bên Được Bồi Hoàn bởi hoặc liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư, bất động sản liên quan đến Khoản Đầu Tư hoặc Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm hoặc bất kỳ thỏa thuận, thu xếp hoặc tài liệu nào được giao kết, lập hoặc thực hiện theo dự liệu trước, theo hoặc liên quan đến, bất kỳ Khoản Đầu Tư hoặc bất động sản nào liên quan đến Khoản Đầu Tư;
 • mọi thâm hụt phát sinh từ việc cưỡng chế hoặc bán các tài sản liên quan đến Khoản Đầu Tư;
 • mọi mất mát hoặc thiệt hại (dù trực tiếp hay gián tiếp), dù được gây ra như thế nào, do bởi bất kỳ mã độc (vi-rút máy tính), chương trình độc hại ngụy trang, sâu máy tính hoặc các chương trình hoặc quy trình tương tự phát sinh từ việc sử dụng website này và/hoặc Nền Tảng Giao Dịch của Khách Hàng;
 • thất bại trong việc yêu cầu chi trả bảo hiểm liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư nào;
 • bất kỳ đăng ký nào của Nhà Đầu Tư với và/hoặc sử dụng trên Nền Tảng Giao Dịch;
 • mọi giao kết Tài Liệu Giao Dịch thành công và thích đáng của Nhà Đầu Tư;
 • bất kỳ Cam Kết Đầu Tư nào của Nhà Đầu Tư không được nộp thành công lên trên Nền Tảng Giao Dịch;
 • việc tham gia của Nhà Đầu Tư vào Tài Liệu Giao Dịch hoặc trong Nền Tảng Giao Dịch hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Nhà Đầu Tư hoặc liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư nào;
 • việc Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc bên bảo đảm không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo hoặc liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm;
 • việc duy trì, cung cấp và vận hành trang website này, Nền Tảng Giao Dịch và Dịch Vụ của Validus;
 • mọi sự chậm trễ (hoặc bất kỳ hậu quả liên quan) trong việc ghi có hoặc chuyển một khoản tiền được yêu cầu liên quan đến Tài Liệu Giao Dịch, Tài Liệu Bảo Đảm hoặc tài liệu khác, đến hoặc từ một Nhà Đầu Tư hoặc một Tài Khoản nếu Bên Được Bồi Hoàn đó đã thực hiện tất cả các bước cần thiết ngay khi có thể một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình vận hành của Validus hoặc hệ thống thanh toán bù trừ hoặc quyết toán có liên quan cho mục đích đó; hoặc
 • bất kỳ sơ suất, vi phạm hoặc gian lận của bất kỳ bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ, công ty thu hồi nợ hoặc công ty luật, cho dù có hay không có bất kỳ mối quan hệ hoặc cộng tác nào dưới bất kỳ cách thức nào với Validus, trong việc cung cấp các dịch vụ tương ứng, dẫn đến không thu hồi được khoản tiền chưa thanh toán liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào.

14. 3 Trong trường hợp tòa án có thẩm quyền phân xử rằng Validus phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý khác bất kể Điều 14.2 ở trên, thì toàn bộ nghĩa vụ của Validus đối với bất kỳ Nhà Đầu Tư nào liên quan đến yêu cầu khởi kiện chống lại Validus (bất kể là nghĩa vụ theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc nghĩa vụ khác bao gồm lỗi cẩu thả, vi phạm, lừa đảo hoặc khác) sẽ luôn được giới hạn trong các tài sản liên quan đến Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn được bảo đảm, cho quyền lợi của Validus (với tư cách là bên được ủy quyền), và các tài sản đã được thu hồi theo các Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm liên quan và sẽ không bao gồm bất kỳ tài sản nào do bản thân Validus nắm giữ (ngoại trừ với tư cách của Validus là một Nhà Đầu Tư) hoặc bất kỳ người nào khác, liên quan đến Khoản Đầu Tư có liên quan.

Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của văn bản này, mỗi Nhà Đầu Tư tại đây độc lập cam kết sẽ bồi hoàn và giữ cho Các Bên Được Bồi Hoàn luôn được bồi hoàn, trong vòng ba Ngày Làm Việc theo yêu cầu, (trong trường hợp liên quan đến Khoản Đầu Tư, tương ứng với Cam Kết Đầu Tư, hoặc là toàn bộ) khỏi tất cả các hành động, thủ tục tố tụng, chi phí, khiếu nại, phí tổn (bao gồm tất cả các chi phí pháp lý trên cơ sở bồi hoàn toàn bộ), yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tổn thất (trực tiếp, gián tiếp hoặc có quan hệ nhân quả) và thiệt hại (ngoài hợp đồng, hợp đồng hoặc khác) về bất cứ vấn đề nào và bằng bất kỳ cách nào phát sinh, bao gồm các khiếu nại từ bên thứ ba và các khiếu nại về uy tín, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tử vong, thương tích, sử dụng máy tính không đúng, truy cập máy tính trái phép hoặc trái pháp luật (bao gồm hoạt động của tin tặc), thiệt hại tài sản hoặc tổn thất tiền mà Các Bên Được Bồi Hoàn có thể gánh chịu hoặc thanh toán phát sinh từ, trong mối quan hệ với hoặc căn cứ vào bất kỳ hành vi nào sau đây:

 • mọi vi phạm đối với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc Điều Khoản Sử Dụng hoặc các văn bản khác liên quan đến việc sử dụng website và nội dung này, Nền Tảng Giao Dịch hoặc Dịch Vụ của Nhà Đầu Tư bao gồm việc vi phạm các cam kết, bảo đảm, nghĩa vụ, giao ước và cam đoan của Nhà Đầu Tư trong các văn bản trên;

 • mọi chi phí, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý mà bất kỳ Bên Được Bồi Hoàn nào phải gánh chịu với tư cách là bên được ủy quyền của Nhà Đầu Tư đó liên quan đến bất kỳ Khoản Đầu Tư, Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm (trừ khi Validus được bồi hoàn hoặc bồi thường bởi Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan trong mối liên hệ tới các chi phí, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý đó theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào);

 • quyền truy cập vào và/hoặc việc sử dụng trang website này, Nền Tảng Giao Dịch hoặc Dịch Vụ của Nhà Đầu Tư đó, bất kể việc truy cập hoặc sử dụng đó có được cho phép hay không hoặc bất kể nó được thực hiện do việc hành động hoặc không hành động nào của Nhà Đầu Tư, bao gồm bất kỳ lỗi hoặc chậm trễ nào qua đường truyền internet của bất kỳ chỉ thị hoặc Cam Kết Đầu Tư nào;

 • bất kỳ vi phạm nào của Nhà Đầu Tư đó đối với Tài Liệu Giao Dịch, bao gồm vi phạm các cam kết, bảo đảm, nghĩa vụ, giao ước và cam đoan trong Tài Liệu Giao Dịch đó;

 • hành vi vi phạm của Nhà Đầu Tư đó đối với bất kỳ quyền của người hoặc pháp nhân nào khác hoặc vi phạm của Nhà Đầu Tư đó đối với các yêu cầu, trách nhiệm luật định hoặc pháp luật; hoặc

 • mọi hành động thực hiện bởi bất kỳ Bên Được Bồi Hoàn theo Điều 12 (bao gồm các khoản phí phát sinh liên quan đến công ty thu hồi nợ thứ ba hoặc các chi phí pháp lý);

 • mọi hành động thương mại hợp lý được Validus thực hiện theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, theo bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch và bất kỳ Tài Liệu Bảo Đảm nào.

16.1 Các Nhà Đầu Tư phải duy trì nghiêm ngặt tính bảo mật và bí mật của:

 • tất cả thông tin có tính chất độc quyền hoặc bí mật mà mình nhận được, thông qua Nền Tảng Giao Dịch và căn cứ vào hoặc liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào (bao gồm thông tin của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, Validus hoặc Nhà Đầu Tư khác); và
 • tất cả các thông báo thông qua Nền Tảng Giao Dịch hoặc các phương tiện khác với Validus.

16.2 Nghĩa vụ của các Nhà Đầu Tư trong Điều 16.1 sẽ không áp dụng với:

 • mọi thông tin mà Nhà Đầu Tư buộc phải tiết lộ theo bất kỳ yêu cầu pháp lý áp dụng hoặc quy trình pháp lý nào được ban hành bởi tòa án hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền hoặc quy tắc hoặc quy định của bất kỳ cơ quan quản lý liên quan nào, nhưng chỉ trong mối quan hệ với và trong chừng mực mà những thông tin đó là cần thiết và chỉ dành cho những người được yêu cầu bởi tòa án, pháp luật, quy tắc hoặc quy định;
 • bất kỳ thông tin nào được biết đến rộng rãi, ngoài lý do vi phạm nghĩa vụ bảo mật; và
 • bất kỳ thông tin mà Nhà Đầu Tư tự nhận được, mà không sử dụng bất kỳ thông tin bí mật nào được mô tả trong Điều 16.1.

16.3 Các Nhà Đầu Tư phải tuân thủ các hạn chế nêu trên và phải thực hiện tất cả các bước hợp lý để giảm thiểu rủi ro của việc tiết lộ thông tin bí mật, bằng cách đảm bảo rằng chỉ có các nhân viên, giám đốc, chuyên gia tư vấn và cố vấn của Nhà Đầu Tư (nếu có) với các nhiệm vụ mà họ yêu cầu để sở hữu những thông tin đó mới có quyền truy cập, và rằng những người này phải được yêu cầu đảm bảo bảo mật cho những thông tin trên.

16.4 Các nghĩa vụ trong văn bản này sẽ tồn tại không giới hạn thời gian, ngoại trừ và cho đến khi bất kỳ thông tin bí mật nào được biết đến rộng rãi như đã nêu ở trên (trừ trường hợp việc tiết lộ là do vi phạm Điều này hoặc bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào khác).

Validus sẽ không vi phạm Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nào khác theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, phát sinh từ hoặc do bởi các hành vi, sự kiện, thiếu sót, tai nạn ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Validus, bao gồm bất kỳ sự kiện nào dưới đây:

 • thiên tai bao gồm hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, gió bão hoặc thiên tai khác;

 • chiến tranh, đe dọa hoặc chuẩn bị chiến tranh, xung đột vũ trang, áp đặt các biện pháp trừng phạt, cấm vận, cắt đứt quan hệ ngoại giao hoặc các hành động tương tự;

 • quyết định của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào;

 • các thay đổi pháp luật ngăn không cho Validus thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc bất kỳ Tài Liệu Bảo Đảm nào;

 • tấn công khủng bố, nội chiến, bạo động hoặc bạo loạn;

 • mọi tranh chấp lao động, bao gồm đình công, bãi công hoặc đóng cửa;

 • ô nhiễm hạt nhân, hóa học hoặc sinh học hoặc tiếng nổ siêu thanh;

 • cháy, nổ hoặc thiệt hại ngẫu nhiên;

 • gián đoạn hoặc không có các dịch vụ tiện ích, bao gồm điện, khí đốt hoặc nước;

 • sụp đổ công trình xây dựng, sự cố của nhà xưởng, máy móc, máy tính, hệ thống máy tính hoặc phương tiện; và/hoặc

 • mọi sự gián đoạn đối với Nền Tảng Giao Dịch hoặc Dịch Vụ nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Validus.

Nếu sự chậm trễ hoặc không thực hiện nào diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian vượt quá ba mươi (30) ngày dương lịch, thì Validus có quyền chấm dứt Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này bằng cách thông báo trước cho Nhà Đầu Tư bảy (7) Ngày Làm Việc mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào tích dồn trước thời điểm chấm dứt.

 1. Tất cả các thông báo, yêu cầu hoặc thông tin trao đổi khác mà Validus gửi tới một Nhà Đầu Tư liên quan đến Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, Nền Tảng Giao Dịch, Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm đều có thể được gửi theo bất kỳ cách thức hoặc phương tiện nào, kể cả thông qua hệ thống nhắn tin nội bộ của Nền Tảng Giao Dịch, bằng cách cập nhật bảng thông tin của Nhà Đầu Tư trên Nền Tảng Giao Dịch, thông qua việc đăng tải lên website này, gửi trực tiếp, gửi bằng thư đăng ký trả trước có theo dõi, gửi qua fax, qua thư điện tử, qua các cuộc gọi điện thoại hoặc qua hệ thống tin nhắn ngắn, gửi đến Nhà Đầu Tư qua Tài Khoản, địa chỉ, số fax, số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử được cung cấp tại thời điểm đăng ký trên Nền Tảng Giao Dịch hoặc thông qua website này. Bất kỳ thông báo, yêu cầu hoặc thông tin trao đổi nào trên đây mà Validus gửi cho Nhà Đầu Tư sẽ được coi là đã được gửi hợp lệ ngay khi truyền hoặc gửi đi, tùy từng trường hợp.

 2. Bất kỳ thông báo hoặc thông tin trao đổi nào khác mà Nhà Đầu Tư gửi đến Validus liên quan đến Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch đều phải lập thành văn bản và được gửi qua thư đăng ký trả trước, đến địa chỉ của Validus. Địa chỉ của Validus sẽ là địa chỉ được ghi trong mục “Liên hệ với chúng tôi” của website này, hoặc được thông báo tùy từng thời điểm bởi Validus cho Nhà Đầu Tư. Bất kỳ thông báo hoặc thông tin trao đổi mà Nhà Đầu Tư gửi đến Validus sẽ được coi là đã được gửi hợp lệ khi Validus nhận được trong thực tế.

 3. Các Nhà Đầu Tư không được liên hệ trực tiếp với các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn, Nhà Đầu Tư khác hoặc Đại Lý Tài Khoản Trung Gian, hoặc tham gia hoặc cố gắng tham gia vào bất kỳ giao dịch tài chính hoặc thương mại với các Nhà Đầu Tư hoặc các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn khác liên quan đến việc vay vốn đầu tư (trực tiếp hay gián tiếp), ngoại trừ các giao dịch thông qua Nền Tảng Giao Dịch và thông qua việc sử dụng Dịch Vụ. Các Nhà Đầu Tư phải thông báo kịp thời cho Validus nếu họ được một Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc Nhà Đầu Tư khác liên hệ trực tiếp để yêu cầu các thông tin chi tiết liên quan đến Nhà Đầu Tư, bao gồm các giao dịch của họ trên Nền Tảng Giao Dịch hoặc liên quan đến thông tin liên hệ của các cổ đông, giám đốc, cán bộ hoặc đối tác của Nhà Đầu Tư, hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào của Validus với Nhà Đầu Tư, bất kể có liên quan đến Nền Tảng Giao Dịch hay không. Để tránh nhầm lẫn, tất cả các thông tin trao đổi giữa các Nhà Đầu Tư và các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn hoặc Đại Lý Tài Khoản Trung Gian, liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và bất kỳ Khoản Đầu Tư nào, sẽ chỉ được thực hiện thông qua Validus.

 1. Không có nội dung nào trong văn bản này được hiểu là tạo ra mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ việc làm giữa Validus và bất kỳ Nhà Đầu Tư nào hoặc hiểu là chỉ định Validus làm công ty tín thác hoặc người được ủy thác của bất kỳ người nào. Ngoài quy định nêu tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm, Validus không có quyền tham gia vào bất kỳ loại thỏa thuận nào thay mặt cho Nhà Đầu Tư và Validus sẽ không được coi là bên được ủy quyền của bất kỳ Nhà Đầu Tư nào.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này và bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của một Nhà Đầu Tư tại đây sẽ không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bởi bất kỳ Nhà Đầu Tư nào, nhưng có thể được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bởi Validus với sự chấp thuận bắt buộc từ Nhà Đầu Tư được xem là đã được xác lập hợp lệ. Bất kỳ việc thay thế nào thực hiện bởi Nhà Đầu Tư phải đạt được văn bản chấp thuận rõ rang của Validus.

Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này bị tuyên vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được bởi bất kỳ pháp luật nào điều chỉnh, thì điều khoản hoặc phần đó sẽ vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được trong phạm vi đó và không vượt hơn.

Ngoại trừ Validus, Các Bên Được Bồi Hoàn, Đại Lý Tài Khoản Trung Gian và các Nhà Đầu Tư, thì không người nào khác có bất cứ quyền nào theo quy định pháp luật của Việt Nam (nếu có), để buộc thực hiện Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư hoặc có lợi ích từ bất kỳ điều khoản nào trong đó.

23.1 Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 
23.2 Các Nhà Đầu Tư không hủy ngang nộp lên, theo quyền độc quyền xét xử của toà án của Việt Nam, để xử lý hoặc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này. Liên quan đến vấn đề này, các Nhà Đầu Tư từ bỏ không hủy ngang, trong phạm vi tối đa được luật cho phép, bất kỳ sự phản đối nào mà bất kỳ ai trong số các Nhà Đầu Tư đó, hiện tại hoặc sau này, có thể có đối với việc xác định của Validus về địa điểm xét xử của bất kỳ tranh chấp nào tại bất kỳ tòa án nào như vậy, hoặc phản đối rằng tranh chấp được đưa ra tòa án là đã được đưa ra tại một địa điểm xét xử không phù hợp.
 
23.3 Các Nhà Đầu Tư và các bên liên quan tại đây xác nhận rằng tất cả các điều khoản và điều kiện nêu tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này hoặc bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào là đã và được xem xét, cân nhắc đầy đủ. Từ việc thừa nhận các điều trên, các Nhà Đầu Tư và các bên liên quan đồng ý rằng, theo bất kỳ nguyên tắc diễn giải hoặc quy định pháp luật nào, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Đầu Tư này và bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch hoặc Tài Liệu Bảo Đảm nào sẽ không được diễn giải một cách bất lợi dưới mọi hình thức cho bất kỳ bên nào do bởi việc soạn lập và chuẩn bị văn bản này.

Chúng tôi có thể sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này tùy từng thời điểm và sẽ đăng tải phiên bản sửa đổi lên website này, và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên website hoặc có hiệu lực vào một ngày khác được ấn định theo đó. Quý Khách đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo riêng cho từng Quý Khách về bất kỳ sự sửa đổi nào nêu trên. Việc Quý Khách tiếp tục truy cập vào Nền Tảng Giao Dịch hoặc có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Tài Khoản của Quý Khách (bao gồm bất kỳ khoản thanh toán hoặc khoản tiền nào ghi nợ vào hoặc thông qua Tài Khoản của Quý Khách và sự hiện hữu của bất kỳ Khoản Đầu Tư nào đang có mà Quý Khách nhận được), sau khi phiên bản sửa đổi của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn có hiệu lực, sẽ xác lập thành chấp thuận vô điều kiện của Quý Khách đối với phiên bản sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn này, trừ khi trước đó chúng tôi được Quý Khách thông báo điều ngược lại hoặc không trễ hơn [ba (03) ngày] kể từ ngày đăng tải phiên bản sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận
Hỗ Trợ Vốn.

Phụ lục của Các Điều Khoản Và Điều Kiện
Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn

Các thuật ngữ được định nghĩa và các nguyên tắc được diễn giải tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn sẽ có cùng ý nghĩa và hiệu lực khi được sử dụng trong Phụ Lục này, trừ khi được quy định khác đi tại Phụ Lục này.

Phụ lục này sẽ áp dụng cho tất cả các Hồ Sơ Đăng Ký, Đơn Đăng Ký Vay và Tài Liệu Giao Dịch liên quan đến các khoản vay của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn thông qua Nền Tảng Giao Dịch của Validus.

Phụ Lục này là một phần không thể tách rời và bổ sung cho các quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và để tránh hiểu nhầm, các quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Các Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn sẽ tiếp tục được áp dụng cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn trong các giao dịch thông qua Nền Tảng Giao Dịch và Tài Khoản của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

Bên Bảo Lãnh

có nghĩa là các giám đốc của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và / hoặc bất kỳ chủ thể nào khác cung cấp biện pháp bảo lãnh để bảo lãnh cho các khoản tiền và nghĩa vụ mà Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn phải thực hiện hoặc sẽ phải thực hiện liên quan đến Khoản Vay với hình thức và nội dung bảo lãnh thỏa mãn yêu cầu của Validus (với tư cách là bên đại diện theo ủy quyền của một số Nhà Đầu Tư cụ thể).

Bên Có Nghĩa Vụ

có nghĩa là Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và Bên Bảo Lãnh.

Tập Đoàn

có nghĩa là Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và các công ty con và/hoặc các công ty liên kết của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

Khoản Vay

có nghĩa là một khoản cấp vốn, khoản vay, khoản tín dụng và/hoặc khoản tiền vay khác, tùy từng thời điểm, được cung cấp hoặc sẽ được cung cấp cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan đến Khoản Giải Ngân thông qua Nền Tảng Giao Dịch, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép.có nghĩa là một khoản cấp vốn, khoản vay, khoản tín dụng và/hoặc khoản tiền vay khác, tùy từng thời điểm, được cung cấp hoặc sẽ được cung cấp cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn liên quan đến Khoản Giải Ngân thông qua Nền Tảng Giao Dịch, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép.

Ngày Thanh Toán
Cuối Cùng

có nghĩa là ngày thanh toán cuối cùng được Validus quy định trong Đơn Đăng Ký Vay, mà vào ngày đó tất cả số dư nợ còn lại (Khoản Giải Ngân và Lãi Suất Khoản Vay và các khoản phí áp dụng) phải được hoàn trả đầy đủ cho Validus.

Ngày Cấp Vốn

có nghĩa là ngày cấp vốn được Validus quy định trong Đơn Đăng Ký Vay , mà vào ngày đó Khoản Giải Ngân theo Khoản Vay được chuyển vào Tài Khoản Chỉ Định của Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn.

Hoàn Trả

có nghĩa là việc hoàn trả đầy đủ Khoản Vay vào Ngày Thanh Toán Cuối Cùng.