Validus Capital cung cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

As published on The Labor Online: Một nghiên cứu mới đây do Validus Capital tài trợ đã chỉ ra rằng những DNVVN tại Singapore được Validus cấp vốn đã tăng trưởng doanh thu hàng năm trung bình 17%, tạo hơn 10.000 việc làm tại quốc gia này… Read more →