Phí giao dịch cho Nhà đầu tư

(Investor Fee Schedule, updated 4 May 2020)

Phí áp dụng
(Applicable Fee)
Số tiền
(Fee Amount or Computation)
Phí đăng ký
(Registration fee)
0 VND
Phí trên lợi nhuận
(Commission on interest)
10% + VAT, áp dụng từ 4/5/2020
(10% + VAT, applied from 04 May 2020)