Phí giao dịch cho Nhà đầu tư
(Investor fee schedule)

Phí áp dụng
(Applicable Fee)
Số tiền
(Fee Amount or Computation)
Phí đăng ký
(Registration fee)
0 VND
Phí trên lợi nhuận
(Commission on interest)
10% + VAT