Validus Capital ‘chào sân’ tại thị trường Việt Nam

As published on Investor Online:

Với động thái này, Việt Nam là thị trường quốc tế thứ hai của Validus Capital, sau khi công ty con của Validus Capital là Batumu thiết lập sự hiện diện tại thị trường Indonesia hồi tháng 5 năm 2019, công ty cho biết.

Read more