Chính sách bảo mật (“Chính Sách Bảo Mật”) cấu thành một phần trong các điều khoản và điều kiện điều chỉnh mối quan hệ giữa các thành viên và Công ty và phải được đọc cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được ký kết giữa các thành viên và Công ty.

Dữ Liệu Cá Nhân” trong Chính Sách Bảo Mật có nghĩa là dữ liệu cho phép nhận dạng một cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các thông tin như tên, thông tin liên hệ, địa chỉ và các thông tin nhận dạng khác của người dùng truy cập hoặc sử dụng Validus.vn, hoặc bất kỳ dịch vụ nào do Công ty cung cấp thông qua một sàn giao dịch trực tuyến có thể truy cập từ Validus.vn hoặc bất kỳ Dịch vụ, chữ ký, câu trả lời nào cho các câu hỏi nhằm mục đích xác minh bảo mật, số liên lạc khẩn cấp hoặc thông tin liên lạc lại được cung cấp cho chúng tôi khi bất kỳ người dùng nào truy cập hoặc sử dụng Validus.vn, Sàn giao dịch hoặc Các Dịch vụ.

Tùy từng thời điểm, Công ty có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân từ (a) người dùng, (b) các bên thứ ba, bao gồm các chủ sở hữu thụ hưởng, đối tác, giám đốc, nhân viên hoặc người có thẩm quyền ký, người lao động, khách hàng, bên thanh toán, bên nhận thanh toán, bên bảo lãnh, các công ty cung cấp dịch vụ bảo mật khác và các thể nhân khác liên quan đến người dùng đó (“Các Cá Nhân Liên Quan”) và/hoặc (c) các nguồn thông tin công cộng có sẵn bao gồm các tổ chức tín dụng, Dữ liệu Cá nhân về người dùng, Các Cá Nhân Liên Quan và các bên liên quan có liên quan đến việc truy cập và sử dụng Validus.vn, Sàn giao dịch hoặc bất kỳ Dịch vụ nào để cung cấp dịch vụ mang tính cá nhân hóa cao hơn cho người dùng của chúng tôi. Việc thu thập dữ liệu này có thể bao gồm:

 1. sử dụng cookies trên Validus.vn, Sàn giao dịch và trong việc cung cấp Các Dịch vụ;
 2. thu thập thông tin liên quan đến các thiết bị (bao gồm hệ điều hành thiết bị, phiên bản phần cứng, cài đặt, tên tệp và phần mềm, và loại, số nhận dạng thiết bị, vị trí thiết bị, thông tin kết nối như tên của ISP hoặc công ty vận hành thiết bị di động mà người dùng truy cập Sàn Giao Dịch, loại trình duyệt và địa chỉ IP) được sử dụng để truy cập Validus.vn hoặc Sàn giao dịch.

Nếu các thành viên cung cấp cho Công Ty bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của thành viên đó hoặc của các cá nhân khác:

 1. Các Thành viên cam đoan và bảo đảm với Công ty về việc (x) mỗi cá nhân (bao gồm cả thành viên đó) có Dữ liệu Cá nhân được cung cấp cho chúng tôi, đã được thông báo về các mục đích liên quan đến việc thu thập, xử lý, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu; và (y) Các Thành viên đã nhận được và được ủy quyền liên quan đến chấp thuận của cá nhân đó đối với việc Validus thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân nêu trên.
 2. Các Thành viên sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi khi thành viên đó được biết về việc bất kỳ cá nhân nào rút lại chấp thuận của cá nhân đó đối với việc Công ty thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của cá nhân đó được cung cấp cho Công ty. Việc cá nhân đó rút lại chấp thuận nêu trên có thể ảnh hưởng đến khả năng Công Ty cung cấp các dịch vụ cho Các Thành viên, cá nhân đó và/hoặc công ty mà Thành viên đại diện (bao gồm cả việc chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa Các Thành viên và chúng tôi, theo các điều khoản chấm dứt liên quan đến người dùng đã đăng ký và việc chấm dứt quan hệ hợp đồng nêu trên có thể bị xem là vi phạm các cam đoan và bảo đảm của Các Thành viên với chúng tôi).
 3. Các Thành viên luôn bảo đảm bất kỳ thông tin nào được cung cấp (bao gồm bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào) cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ, và bất kỳ chấp thuận nào được đưa ra liên quan đến Dữ liệu Cá nhân sẽ, phụ thuộc vào tất cả pháp luật và quy định hiện hành, sẽ duy trì hiệu lực nếu bất kỳ cá nhân nào nêu trên chết, mất năng lực hành vi, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán và việc chấm dứt hoặc hết hạn của bất kỳ tài khoản nào liên quan đến việc sử dụng Sàn giao dịch.

Dữ liệu Cá nhân được gửi cho Công ty hoặc do Công Ty thu thập có thể được Công ty sử dụng vì bất kỳ mục đích kinh doanh nào của Công ty, bao gồm (“Các Mục Đích”):

 1. vận hành, quản trị bất kỳ tài khoản nào và cung cấp Các Dịch vụ cho bất kỳ người dùng nào thông qua Sàn giao dịch bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, tạo điều kiện chuyển tiền, duy trì các thông tin “nhận diện khách hàng” chính xác, để xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của người dùng và/hoặc người đại diện của người dùng đó liên hệ với Công ty hoặc có thể được Công ty liên hệ, để thực hiện hoặc phản hồi các yêu cầu, câu hỏi hoặc chỉ thị từ người dùng và/hoặc người đại diện của người dùng đó, và để thực hiện mô hình hóa hoặc phân tích rủi ro;
 2. tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trên Sàn giao dịch hoặc liên quan đến Các Dịch vụ (bao gồm bất kỳ bảo hiểm nào của bên thứ ba, tài khoản ký quỹ và các vấn đề khác liên quan đến Các Dịch vụ);
 3. tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung của Validus.vn, Chính Sách Bảo Mật và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác Công ty có thể quy định tùy từng thời điểm và vào bất kỳ thời điểm nào;
 4. xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của người dùng và/hoặc người đại diện của người dùng và/hoặc theo quy trình bảo mật hiện hành hoặc quy trình nội bộ của Công ty;
 5. trong quy trình phân tích và đánh giá khả năng tồn tại, độ tin cậy, tính phù hợp, tính đủ điều kiện và danh tính của người dùng liên quan đến Sàn giao dịch, Các Dịch vụ và/hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được ký kết hoặc đồng ý bởi Người Dùng Đã Đăng Ký đó;
 6. thực hiện, giám sát và phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty;
 7. hoạt động tiếp thị, quảng bá hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ (bao gồm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ đồng nhãn hiệu nào) mà Công ty tin rằng các Thành viên có thể quan tâm;
 8. là một phần hoặc liên quan đến, bất kỳ hoạt động mua bán, sáp nhập, hoặc bất kỳ thay đổi tương tự nào đối với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 9. đối với phản hồi và khiếu nại của khách hàng hoặc các mục đích pháp lý trong việc thực thi các quyền của Công ty, soạn thảo và rà soát các tài liệu, bảo đảm tham vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp;
 10. tuân thủ bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào tại bất kỳ quốc gia nào;
 11. phát hiện, ngăn chặn và điều tra hành vi gian lận, tội phạm, rửa tiền, tài trợ chống khủng bố và hối lộ; và
 12. các mục đích liên quan hợp lý đến các mục đích nêu trên.

Công ty có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân trong thời gian Công Ty cho là cần thiết với điều kiện là một hoặc nhiều mục đích mà theo đó dữ liệu đó được thu thập vẫn hợp lệ, theo yêu cầu của quy định pháp luật (trong khuôn khổ quốc gia hoặc quốc tế), hoặc theo yêu cầu của chính sách lưu giữ hồ sơ hoặc mục đích kinh doanh của Công ty.

Tùy từng thời điểm, Công ty cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân vì bất kỳ Mục đích nào cho các cổ đông, giám đốc, nhân viên và người lao động của Công ty và các bên sau (dù ở trong hay ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam):

 1. bất kỳ đại lý, nhà thầu, hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ nào cung cấp các dịch vụ ngân hàng, chuyển tiền, hành chính, thư tín, viễn thông, tổng đài, quy trình kinh doanh, du lịch, thị thực, quản trị kiến thức, nhân sự, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, máy tính, thanh toán, thu hồi nợ, kiểm tra tham chiếu tín dụng hoặc thanh toán bù trừ chứng khoán, mô hình hóa hoặc phân tích rủi ro hoặc các dịch vụ khác cho Validus liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và/hoặc Validus.vn, Sàn giao dịch hoặc bất kỳ Dịch vụ nào;
 2.   bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được thuê bởi hoặc nhân danh Công ty hoặc là một phần hoặc liên quan đến bất kỳ nhóm công ty nào mà Công ty là một thành viên trong nhóm hoặc có liên kết với nhóm công ty đó;
 3. bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà Công ty có nghĩa vụ hoặc bằng cách khác được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật và quy định hiện hành nào, bao gồm việc tiết lộ cho tòa án, và/hoặc các cơ quan pháp lý, quản lý, thuế và chính phủ tại Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán;
 4. bất kỳ bên nào đưa ra hoặc đề nghị cung cấp bảo lãnh hoặc bảo đảm của bên thứ ba để bảo lãnh hoặc bảo đảm các nghĩa vụ của bất kỳ người dùng nào;
 5. bất kỳ bên nào vì mục đích tiến hành kiểm tra với Trung Tâm Đăng Ký Không Liên Hệ;
 6. bất kỳ bên nào vì mục đích đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ của Công ty và bất kỳ quy tắc, luật, quy định, quy tắc thực hành hoặc chỉ thị, lệnh hoặc yêu cầu do bất kỳ tòa án, cơ quan pháp lý hoặc cơ quan nhà nước nào ban hành (trong khuôn khổ quốc gia và quốc tế) (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc tiết lộ cho các cơ quan quản lý, tiến hành kiểm tra kiểm toán hoặc bất kỳ cuộc điều tra nào);
 7. bất kỳ bên được chuyển giao thực tế hoặc đề xuất nào của Validus hoặc bên được chuyển nhượng các quyền hợp lệ của Validus đối với toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của Validus; và
 8. công ty tín dụng nào cũng như các thành viên của công ty tín dụng đó và các bên thứ ba khác liên quan đến việc sử dụng Sàn giao dịch theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định (ví dụ: các sàn giao dịch ngân hàng, bên trung gian tài chính, công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, đại lý ký quỹ và các sàn giao dịch P2P khác).

Không ảnh hưởng đến các điều khoản nêu trên, Công ty có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà Công ty có nghĩa vụ hoặc bằng cách khác được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật và quy định hiện hành nào, bao gồm việc tiết lộ cho tòa án, trọng tài và/hoặc các cơ quan pháp lý, quản lý, thuế và chính phủ tại Việt Nam hoặc cơ quan khác.

Các Thành Viên có thể truy cập hoặc điều chỉnh bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của Thành viên do Công ty nắm giữ. Để thực hiện việc đó, vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ email compliance@validus.vn. Công ty, theo toàn quyền quyết định của Công Ty, bảo lưu quyền tính phí đối với việc cấp quyền truy cập nêu trên và điều chỉnh bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào nếu Công Ty cho là phù hợp.

Tùy từng thời điểm, Công Ty có thể gửi email hoặc tin nhắn (“SMS”) đến số điện thoại di động của Các Thành Viên và/hoặc Các Cá Nhân Liên Quan dựa trên Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho Công ty. Công ty không bảo đảm về việc các tin nhắn này là hoàn toàn an toàn. Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh hoặc duy trì bởi Các Thành Viên hoặc Các Cá Nhân Liên Quan liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ tin nhắn nào được truyền tải bởi Công ty hoặc do Công ty truyền tải đến như vậy.

Privacy Policy

The privacy policy (“Privacy Policy”) forms a part of the terms and conditions governing the relationship between members and the Company and should be read in conjunction with any of the terms and conditions entered into between the members and the Company.

Personal Data” in the Privacy Policy means data which enables an individual to be identified including, but not limited to, information such as names, contact details, addresses and other identification details of users who access or use Validus.vn, or any of the services provided by the Company through an online platform accessible through Validus.vn or any of the Services, signatures, answers to questions intended for security verification, emergency contact numbers or call back contact details provided or made available to us when any user accesses or use Validus.vn, Platform or the Services.

From time to time, the Company may collect Personal Data from (a) users, (b) third parties, including user’s beneficial owners, partners, directors, officers or authorized signatories, employees, customers, payors, payees, guarantors, other security providers and other natural persons related to that user (the “Relevant Individuals”) and/or (c) publicly available sources including credit bureaus, Personal Data about users, Relevant Individuals and related parties in connection with the access and use of Validus.vn, Platform or any of the Services to provide more personalized service for our users. This may include:

 1. the use of cookies in Validus.vn, Platform and in the provision of the Services;
 2. collection of information in relation to the devices (including device operating system, hardware version, settings, file and software names and types and device identifiers, device location, connection information such as the name of the ISP or mobile operator through which the Platform is accessed, browser type and IP address) which are used to access Validus.vn or the Platform.

Should the members provide the Company any Personal Data of yourself or others:

 1. the Members represent and warrant to the Company that (x) each individual (including yourself) whose Personal Data has been provided to us, has been notified of the purposes for which data will be collected, processed, used or disclosed; and (y) such individual’s consent for the collection, processing, use and disclosure of such Personal Data by Validus has been obtained and authorized by such individual.
 2. The Members shall notify us immediately upon becoming aware of any withdrawal by any individual of his/her consent to the collection, processing, use and/or disclosure by the Company of his/herPersonal Data provided to the Company. The withdrawal of such consent may affect the services which the Company is able to provide to the Members, such individual and/or the corporate the Members represent (including possible termination of contractual relationship of the Members with us, subject to termination provisions relating to registered users and may be deemed a breach of representation and undertakings  of the Members to us).
 3. The Members shall ensure at all times that any information provided (including any Personal Data) to us is correct, accurate and complete, and that any consent given in relation to Personal Data shall, subject to all applicable laws and regulations, survive death, incapacity, bankruptcy or insolvency of any such individual and the termination or expiration of any account in connection with the use of the Platform.

Personal Data submitted or collected by the Company may be used by the Company for any of its business purposes, including (the “Purposes”):

 1. to operate, administer any account and to provide Services to any user through the Platform including, but not limited to, facilitating the transfer of funds, maintaining accurate “know your customer” information, to verify the identities or authorities of users and/or their representatives who contact the Company or may be contacted by the Company, to carry out or respond to requests, questions or instructions from users and/or their representatives, and to perform risk modeling or analysis;
 2. to facilitate transactions on the Platform or in connection with the Services (including for any third-party insurance, escrow account and other Services related matters);
 3. to comply with the general terms and conditions of Validus.vn, the Privacy Policy and any other terms and conditions as may be stipulated by the Company from time to time and at any time;
 4. to verify the identity or authority of users and/or representatives of users and/or to pursuant to current security procedures or internal procedures of the Company;
 5. in the assessment and evaluation of viability, credibility, suitability, eligibility and identity of users in connection with the Platform, the Services, and/or any other documents entered into or agreed to by such Registered Users;
 6. to carry out, monitor and analyze the Company’ business;
 7. for the marketing, promotion or advertisement of products and services (including any co-branded products or services) which the Company believes the Members may be interested in;
 8. as part of, or in connection with, any sale, merger, or similar change of the Company’ business;
 9. for customer feedback and complaints or legal purposes in enforcing the Company’ rights, drafting and reviewing of documents, procuring legal advice and dispute resolution;
 10. to comply with any applicable laws, rules, or regulations in any country;
 11. to detect, prevent and investigate fraud, crime, offenses, money-laundering, counter-terrorist financing and bribery; and
 12. purposes reasonably related to the aforesaid.

The Company may retain Personal Data for so long as one or more of the purpose for which it was collected remains valid, where required by regulation or law (national or international), or as required by its own record retention policies or own business purposes.

The Company may from time to time also disclose Personal Data for any of the Purposes to the Company’ shareholders, directors, officers and employees and the following parties (whether inside or outside of Vietnam):

 1. any agent, contractor, or third party service provider who provides banking, remittance, administrative, mailing, telecommunications, call centers, business process, travel, visa, knowledge management, human resource, data processing, information technology, computer, payment, debt collection, credit reference checks or securities clearing or risk modeling or analysis or other services to Validus in connection with the business operations of the Company and/or Validus.vn, Platform or any of the Services;
 2. any person or entity employed by or on behalf of the Company or is a part of or related to any group of companies of which the Company forms part or is affiliated to;
 3. any person or entity to whom the Company is under an obligation or otherwise required to make disclosure pursuant to any applicable laws and regulations, including disclosure to courts, tribunals, and/or legal, regulatory, tax and government authorities and stock exchanges;
 4. any party giving or proposing to give a guarantee or third-party security to guarantee or secure the obligations of any user;
 5. any party for purposes of conducting checks with the Do Not Call Registry;
 6. any party for purposes of meeting or complying with the Company’ internal policies and procedures and any applicable rules, laws, regulations, codes of practice or guidelines, orders or requests issued by any court, legal or regulatory bodies (both national and international) (including but not limited to disclosures to regulatory bodies, conducting audit checks or any investigations);
 7. any actual or proposed assignee of Validus or transferee of Validus’ rights in respect of all or any part of the assets or business of Validus; and
 8. any credit bureau as well as the members of such credit bureau and other relevant third parties in connection with the use of the Platform as required by law or regulation (e.g. banks, financial intermediaries, insurers, reinsurers, escrow agents and other P2P platforms).

Without prejudice to the foregoing, the Company may disclose Personal Data to any person or entity to whom the Company is under an obligation or otherwise required to make disclosure pursuant to any applicable laws and regulations, including disclosure to courts, tribunals, and/or legal, regulatory, tax and government authorities in Vietnam or otherwise.

The Members may access or make corrections to any of Personal Data of the Members held by the Company. To do so, please contact the Company at compliance@validus.vn. The Company reserves the right to charge such fees as it may, in its sole and absolute discretion, deem appropriate for the grant of such access and to correct any Personal Data.

The Company may from time to time send the Members and/or the Relevant Individuals email messages or short message service (“SMS”) to mobile phones based on Personal Data provided to the Company. The Company do not guarantee that these messages will be completely secure. Under no circumstance will the Company be liable for any damages incurred or sustained by the Members or the Relevant Individuals in connection with or arising from any such messages transmitted by the Company or to the Company.